Invest Stockholm

Jenny Berthling

Business Development Manager - ICT, Fintech & Automation

Contact

  • jektnnfey.lsbekmrtdzhljkinryg@zvstdtocytkhcmolzmm.qasern
  • +46 (0)8-508 28 008
  • +46 (0)7047 28 008