Skip to main content

Extra bolagsstämma i Deflamo godkände styrelsens beslut om företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor

Press Release   •   Feb 26, 2016 12:38 GMT

Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 januari 2016 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie i Deflamo som innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B‑aktier i Bolaget. Teckningskursen är 2,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 4 mars 2016 till och med den 18 mars 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 4 655 461,50 kronor till totalt högst 

9 828 198,50 kronor, genom en emission av högst 9 310 923 nya aktier av serie B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även att ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 1 940 000 kronor och högst 7 760 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier från lägst
3 880 000 aktier och högst 15 520 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 29 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, VD
Tel: +46 (0)70 674 21 85 
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan-Ove Aspeblad, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77

E-mail: joa521113@gmail.com

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Advisor.

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment