Skip to main content

Kommende generalsekretær i ADRA Danmark er udpeget

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2016 12:08 CET

53-årige Jens M. Vesterager tiltræder den 1. februar 2017 stillingen som ny generalsekretær i ADRA Denmark.

53-årige Jens M. Vesterager tiltræder den 1. februar 2017 stillingen som ny generalsekretær i ADRA Danmark. Jens kommer fra en stilling som programleder i Rockwool Fonden, hvor han siden 2008 har haft ansvaret for Fondens arbejde med fødevaresikkerhed, fattigdomsbekæmpelse og international fred og forsoning.

Jens M. Vesterager bringer mere end 20 års erfaring med udvikling, implementering, administration og ledelse indenfor forsknings, udviklings- og nødhjælpsbranchen med sig til ADRA Danmark.

”Jens kommer til ADRA Danmark med et stærkt sæt kompetencer og erfaringer, men ikke mindst hans stærke passion for at gøre en forskel for de mange millioner af mennesker, der sulter og lever i fattigdom, gjorde indtryk på bestyrelsen. Jens er skarp, analytisk og meget dedikeret, og bestyrelsen er overbevist om, at Jens er det rigtige valg”, siger ADRA Danmarks bestyrelsesformand Thomas Müller.

Landmanden der vil gøre en forskel

Jens er opvokset på en gård i Vestjylland. Hele hans slægt har været landmænd, og det lå også i kortene, at Jens skulle være landmand og overtage slægtsgården. Han fik da også en uddannelse som landmand, og har som ung arbejdet på landbrug i både Danmark og Canada.

Sidenhen blev det praktiske arbejde i marken dog skiftet ud med en mere teoretisk og akademisk tilgang til landbruget. Jens uddannede sig som ”u-landsagronom” (cand. agro.) og fortsatte med en ph.d. grad på Landbohøjskolen (KU). Herfra har Jens en solid akademisk erfaring med forskning og undervisning i tropisk landbrug.Interessen for udviklingsarbejdet fik han, da han som ung rejste ud som ulandsfrivillig i Tanzania.

”Her blev det tydeligt for mig, at min vision og passion i livet er at gøre en forskel for mennesker, der lever i ekstrem fattigdom”, siger Jens.

Et glædeligt gensyn

I jobbet som forskningsadjunkt på Landbohøjskolen blev det dog mere og mere klart for Jens, at han ønskede at komme tættere på den virkelighed – og ikke mindst på de mennesker, han brænder for at hjælpe. Han skiftede derfor forskerkarrieren ud med en stilling som Senior programkoordinator i ADRA Danmark, hvor han i årene 2003 til 2008 havde ansvaret for flere af organisationens udviklings- og nødhjælpsprojekter i en række afrikanske lande.

Stillingen som generalsekretær er derfor et glædeligt gensyn for begge parter. I ADRA Danmark finder Jens en klar sammenhæng mellem sin faglighed og de kristne værdier, som har været en vigtig del af hans liv siden han var barn.

”ADRA er for mig en unik organisation, som gør et fantastisk stykke arbejde, og som i sit kristne værdigrundlag har en højere mening med det vi gør. ADRA har en vision om en bedre verden og en vigtig opgave med at hjælpe mennesker ud af nød, fattigdom og undertrykkelse gennem hjælp til selvhjælp. Og det brænder mit hjerte for”, fortæller Jens. 

Jens M. Vesterager overtager 1. februar 2017 stillingen som generalsekretær efter Lehnart Falk, der har siddet på posten i 11 år og nu har valgt at gå på pension.


New Secretary General of ADRA Denmark appointed

53-year-old Jens M. Vesterager joins February 1, 2017 as the new Secretary General of ADRA Denmark. Jens comes from a position as Programme Manager in the Rockwool Foundation, where he since 2008 has been responsible for the Foundation’s work with food security, poverty reduction and international peace building.

Jens M. Vesterager brings more than 20 years of experience within development, implementation, administration and management in research, development and relief with him to ADRA Denmark.

"Jens comes to ADRA Denmark with a strong set of skills and experience, but it was not least his strong passion to make a difference for the millions of people who are starving and living in poverty that made an impression on the Board. Jens is sharp, analytical and very dedicated, and the Board is convinced that Jens is the right choice," says ADRA Denmark Chairman Thomas Müller.

The farmer who wants to make a difference

Jens M. Vesterager grew up on a farm in West Jutland. His whole family has been farmers, and Jens was also expected to become a farmer and take over the family farm. Thus, he was educated as a farmer, and as a young man he worked on farms in both Denmark and Canada.

Later, however, the practical work in the field was replaced by a more theoretical and academic approach to agriculture. Jens took a Master’s degree in Agriculture and continued with a Ph.D. degree at the University of Copenhagen. From here, Jens has solid academic experience in research and training in tropical agriculture. He developed the passion for development work in his youth when he worked as a volunteer in Tanzania.

"Here it became obvious to me that my vision and passion in life is to make a difference for people living in extreme poverty," says Jens.

A happy reunion

In his job as Assistant Professor at the University’s Faculty of Life Sciences it became increasingly clear to Jens that he wanted to get closer to the reality - and not least to the people that he is eager to help. He therefore switched from a research career to a position as Senior Advisor in ADRA Denmark, where he during the years 2003 to 2008 was responsible for several of the organisation's development and relief projects in several African countries.

The post as Secretary General is therefore a happy reunion for both parties. In ADRA Denmark Jens finds a clear relationship between his professionalism and the Christian values, which have been an important part of his life since he was a child.

"To me ADRA is a unique organisation that is doing a fantastic job, and which due to its Christian values has a higher meaning in what we do. ADRA has a vision of a better world and an important task of helping people out of distress, poverty and oppression by helping people help themselves. That is where my heart lies," says Jens.

Jens M. Vesterager will 1 February 2017 take over as Secretary General after Lehnart Falk, who had held the post for 11 years and now has decided to retire.

  • ADRA Danmark er en stor international udviklings- og nødhjælpsorganisation.
  • Vores arbejde tager udgangspunkt i et kristent menneskesyn med næstekærlighed og respekt for det enkelte menneske i centrum. Vi arbejder for at alle mennesker har lige ret, mulighed og håb for fremtiden.
  • ADRA Danmark er en uafhængig organisation, der støtter mennesker i nød uanset race, køn, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning.
  • Gennem partnerskaber med lokalsamfund, organisationer og regeringer når ADRA’s verdensomspændende netværk hvert år ud til millioner af mennesker.

Kommentarer (1)

    Tillykke til Jens og til Adra. Jens er en dygtig, kompetent og værdig efterfølger for Lehnart. Al lykke i arbejdet!

    - Berit Elkjær - 2016-11-02 16:07 CET

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.