WindowMaster

Ventilationsløsning og bygningsgeometri går op i en højere enhed

Blogindlæg   •   Jan 06, 2017 16:11 CET

Den nye tilbygning på Birkerød Gymnasium er et fint eksempel på, hvordan man elegant kan løse udfordringerne omkring ventilation, når man bygger til. Ventilationsløsningen, der er en kombination af hybrid ventilation og naturlig ventilation, har bl.a. sikret, at de nye tilstødende lokaler har fået højt til loftet og masser af frisk luft på trods af lav lofthøjde i de eksisterende bygninger.

Målet med den nye tilbygning på Birkerød gymnasium har været at skabe en stor indbydende samlingssal samt nye klasselokaler til glæde for hele gymnasiet. Bygningen blev taget i brug i januar 2016 og personale og studerende udtrykker allerede stor glæde over de nye lokaler, hvor der er masser af dagslys og frisk luft.

Ventilationsløsningen består i hybrid ventilation i klasselokaler og naturlig ventilation i samlingssalen. Løsningen er nem at gå til for slutbruger og harmonerer rigtig godt med udformningen af både den eksisterende og nye bygning. Løsningen er desuden energimæssigt og teknisk fuldt up to date.

Minimalt energiforbrug og frisk luft

I klasselokalerne, hvor der er rigtig mange studerende per kubikmeter, er der etableret hybrid ventilation i form af FutureVentTM. Denne løsning sørger for, at der om sommeren kan ventileres via de naturlige drivkræfter både dag og nat, mens ventilationsenheder med varmegenvinding løser opgaven om vinteren, så der året rundt opstår et godt indeklima med minimalt energiforbrug til ventilation.

FutureVentTM konceptet består af intelligent reguleret naturlig ventilation kombineret med små decentrale ventilationsheder monteret i facaden.

Drivkræfterne ved naturlig ventilation er termisk opdrift og vindpåvirkning af bygningen. Det er kendetegnende for naturlig ventilation, at der ikke er elforbrug forbundet med lufttransport. I de pågældende klasselokaler sker den naturlige ventilationen via automatisk styrede vinduesåbninger i facaden. Når dørene står åbne eksempelvis i pauser, opnår man ekstra god gennemskylning af klasselokalerne via naturlig ventilation, da luften får mulighed for at strømme til samlingssalen og ud af vinduerne her. På den måde udnytter man de naturlige drivkræfter fuldt ud og den mekaniske ventilation kører mindst muligt.

De små decentrale ventilationsenheder overflødiggør kanaler og store aggregater og installationen er nem og elforbruget lavt. Varmegenvinding sker ved, at to enheder arbejder sammen om at udskifte luften. Ventilationsenhederne er monteret i facaden, men kan også monteres i vinduet.

I vinterhalvåret udgør de små decentrale ventilationsenheder den primære ventilation. Men der er mulighed for at åbne vinduerne i pauser og når de små ventilationsenheder ikke alene kan etablere det indeklima, man ønsker. I sommerhalvåret ventileres naturligt, men med mulighed for at samtlige ventilationsenheder benyttes til indblæsning. Det kan særligt være en fordel i forbindelse med natkøling, hvor man ønsker at skabe et højt luftskifte først på natten. Ved den funktion bliver varmegenvindingen by-passet.

Da tilbygningen er bygget på en eksisterende gangfløj er det en stor fordel, at al ventilation i klasselokaler - både mekanisk og naturlig – har kunnet etableres diskret i facaden og ikke kræver plads over nedhængte lofter. Det har resulteret i god rumhøjde og masser af lys og luft.

Frisk luft via naturlige drivkræfter

Samlingssalen er med dens store rumvolumen, højt til loftet og meget varierede brugsmønster ideel for automatisk behovsstyret naturlig ventilation via vinduesåbninger. Åbningerne er placeret i facade og tag og der er derfor stor højdeforskel mellem åbningerne. Det skaber de ideelle betingelser for naturlig opdriftsventilation. Her udnytter man, at kold udeluft trækkes ind i bunden af bygningen for herefter at blive varmet op og forlade bygningen i toppen. Den ventilationsform sikrer høje luftskifter i atriet, når der er behov for det. Det er særligt fordelagtigt om sommeren i perioder, hvor der er brug for effektiv naturlig natkøling. Løsningen er enkel og tager ikke plads fra rummet, men skaber derimod god plads for lys og luft.

Under projekteringen er der udført dynamiske indeklimaanalyser af atriet ved hjælp af beregningsprogrammet BSim2002. Beregningerne viste, at den naturlige ventilation kan holde et godt termisk indeklima sommeren over - bl.a. på grund af mulighederne for høje luftskifter og natkøling.

Selv om der er etableret naturlig ventilation uden varmegenvinding i atriet er ventilationsløsningen stadig energirigtig og miljøvenlig. Det skyldes først og fremmest, at der ikke skal installeres et stort anlæg med en masse kanaler og at man undgår et stort elforbrug til transport af luft gennem kanaler.

Én leverandør og én styring

Hybrid ventilation i klasselokaler og naturlig ventilation i samlingssalen styres af et og samme system -WindowMasters NV Comfort® indeklimastyring, som også regulerer varmen i bygningen.

I et af bygningens teknikrum er placeret en lille touch-skærm. Her har driftspersonalet mulighed for at regulere på fx den ønskede indetemperatur eller ventilationsaggressiviteten og de kan følge indeklimaet i lokalerne.

Ventilationen er i samtlige lokaler behovsstyret. Jo mere lokalerne er belastet, jo mere bliver de ventileret. Skift mellem styringsstrategier sker automatisk på baggrund af: 1) Kendskab til bygningens brug (ud fra snak med driftspersonalet). 2) Målinger af indetemperatur og CO2-niveau i lokalerne. 3) Vejrdata målt på stedet.

Nær de automatisk styrede åbninger findes manuelle betjeningstryk, så personale og studerende kan overstyre vinduerne. Efter 30 min. aktiveres den automatiske styring igen.

Om den nye tilbygning udtaler Søren Vedøe, pedel på Birkerød Gymnasium

’Vi er meget glade for vores nye tilbygning og oplever lokalerne friske og behagelige. Ventilationssystemet er nemt at overskue og det er rart, at man kan følge med i, at der rent faktisk bliver ventileret i de nye lokaler, ved at ventilationen er synlig i facaden og ved at indetemperatur og CO2-niveauer kan følges på touch-skærmen. Personale og studerende er generelt godt tilfredse med indeklimaet og er glade for, at de selv har mulighed for at regulere på vinduesåbningerne’.