Skip to main content

ARBEJDE PÅ EFTERLØN - SOM SELVSTÆNDIG

Nyhed   •   Maj 02, 2016 08:00 CEST

Af: Jurist, Ayse Ozupek

Har du planer om at fortsætte driften samtidig med efterløn på deltid i din virksomhed, der har været din hovedbeskæftigelse, kan du vælge mellem 962-timers ordningen og 18 ½-timers ordningen.

For begge ordninger gælder det, at du skal have drevet din virksomhed i væsentlig omfang – dvs. omfanget skal kunne sidestilles med mere end 30 timers lønarbejde – i de seneste 3 hele regnskabsår, før du ønsker at overgå til efterløn.

Se evt. mere om, hvordan vi definerer begrebet væsentlig omfang under fanebladet A-kasse/Alt om dagpenge/beskæftigelseskrav.

Vær opmærksom på, at hvis du får afslag, så vil arbejdet i de seneste 6 måneder med drift af selvstændig virksomhed som udgangspunkt ikke kunne bruges til at opfylde beskæftigelseskravet, 2-årskravet eller timer til den skattefri præmie.

962-timers ordningen
Hvis driften i din virksomhed har været båret af din arbejdsindsats alene, kan du benytte denne ordning. Har din ægtefælle gennem en længere periode deltaget i driften i væsentlig omfang, kan hun dog fortsætte med at arbejde i virksomheden efter din overgang til efterløn.

Betingelserne for, at du kan gøre brug af denne ordning, er følgende:

 • Du skal have ret til efterløn
 • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 3 hele regnskabsår inden din overgang til efterløn
 • Du (og evt. din ægtefælle) skal have arbejdet i væsentlig omfang; dvs. mere end 30 timer ugentligt i de seneste 3 hele regnskabsår
 • Du skal dokumentere, at din arbejdstid er varigt nedsat - inden for de seneste 6 måneder før din overgang til efterløn - til højst 962 timers arbejde om året
 • Du må ikke have ansatte, da driften alene skal være knyttet til din arbejdsindsats
 • Din ægtefælle må dog fortsætte med at arbejde i virksomheden, forudsat at hun opfylder betingelsen om at have arbejdet i væsentligt omfang i mindst 3 hele regnskabsår
 • Du skal overholde den maksimale indtægtsgrænse og årlige afskrivninger.

Den maksimale indtægtsgrænse og de årlige afskrivninger bliver beregnet ved godkendelsen af ordningen. Metoden, som a-kassen bruger, går ud på at beregne gennemsnittet af de tre seneste hele regnskabsårs overskud/underskud med tillæg af renteindtægter og fradrag for renteudgifter, samt eventuelt tillæg af din ægtefælles løn. Sammenligningsgrundlaget må ikke være negativt.

Hvis du får tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn på denne ordning, vil du blive fradraget minimum 12 timer hver uge. Det betyder, at uanset om du arbejder 12 timer om ugen eller ikke, vil der ske fradrag for 12 timer om ugen i dine ydelser.

Arbejder du mere end 962 timer i et kalenderår, kan du miste retten til efterløn for resten af kalenderåret, blive pålagt at tilbagebetale ydelser svarende til overskridelsen og i visse tilfælde helt miste retten til at gøre brug af ordningen, hvis du vil have efterlønsydelser. Det samme gør sig gældende, hvis du overskrider den maksimale indtægtsgrænse.

Der gælder en særlig indtægts- og arbejdstidsgrænse for overgangsåret, som vi vil informere dig mere om, hvis du får tilladelse til ordningen.


18 ½-timers ordningen
Fordelen ved denne ordning er, at der ikke er en indtægtsgrænse, forstået på den måde, at vi ikke vil skele til eller begrænse din omsætning, hvis du får tilladelse til ordningen.
Denne ordning er til gengæld også den sværeste at dokumentere.

Du skal opfylde følgende betingelser, hvis du vil benytte denne ordning:

 • Du skal have ret til efterløn
 • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 3 hele regnskabsår inden din overgang til efterløn
 • Du skal dokumentere, at du varigt har nedsat din arbejdstid til præcis 18 ½ timer om ugen
 • Du skal have nedsat din arbejdstid inden for de seneste 6 måneder, før du ansøger om overgang til efterløn

For at vi hurtigt kan danne os et overblik og dermed forkorte sagsbehandlingstiden, er det en god ide, at du nøje beskriver hver af dine arbejdsopgaver i virksomheden, samt angiver, hvor mange timer du bruger ugentlig på hver opgave.
På den måde kan vi bedre vurdere, om det er sandsynligt, at du varigt har nedsat din arbejdstid til præcis 18 ½ timer om ugen, når nogle opgaver falder fra.

Måden, du kan gøre det på, kan være ved at du begrænser dine åbningstider til præcis 18 ½ timer om ugen. Det forudsætter, at der er tale om fx en butik, frisørsalon eller lign., hvor virksomhedens drift er afgrænset af åbningstiderne.
I dette tilfælde skal du samtidig erklære, at du vil udføre alle opgaver, der ikke er indtægtsgivende, men som er væsentlige forudsætninger for driften i din virksomhed inden for denne åbningstid.
Ikke indtægtsgivende opgaver kan fx være rengøring, bogføring, kørsel, indkøb mv.

En anden måde, som du kan dokumentere, at du fremover vil arbejde i præcis 18 ½ timer, er ved at ansætte en medarbejder til at varetage de resterende opgaver i virksomheden. Her er det særdeles vigtigt, at du nøje har angivet et timetal på hver enkelt opgave, således at vi kan se, om der er præcis 18 ½ timers arbejde til dig og fx 18 ½ timers arbejde til din ansat.

Endelig kan du have bortforpagtet eller solgt en del af din virksomhed fra, og derfor dokumentere nedsættelsen af din arbejdstid ved at fremlægge en salgskontrakt/bortforpagtningsaftale.

Hvis du får tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn under 18 ½ timers ordningen, må du ikke arbejde i mere end 18 1/8 timer om ugen. Overskrider du timegrænsen, skal a-kassen stoppe udbetalingen af efterløn som minimum i resten af kalenderåret.

Særligt om udlejning
Har du indtægter fra udlejning af fast ejendom, vil det få betydning for din ret til efterløn, hvis din virksomhed kræver eller har krævet en personlig arbejdsindsats fra dig.

Har du ikke på noget tidspunkt haft opgaver forbundet med din udlejningsvirksomhed, og denne del af virksomheden altid har været varetaget af en administrationsvirksomhed og ikke har været i berøring med resten af din drift, vil det som udgangspunkt ikke have en betydning for din ret til efterløn.

Det forudsætter dog, at der ikke er tale om en omfattende drift, der kan betegnes som selvstændig virksomhed. Grænsen mellem formueforvaltning og selvstændig virksomhed går således på enten 5 udlejningsejendomme eller 30 lejemål.

Det er dog altid en konkret vurdering og det er en god ide, at du i god tid søger vejledning om, om dine ejendomme kan betragtes som formueforvaltning eller drift af selvstændig virksomhed.
Når vi frem til, at der er tale om selvstændig virksomhed, skal du som hovedregel have en godkendelse.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.