Skip to main content

​Nye regler som følge af dagpengereformen

Nyhed   •   Nov 01, 2016 15:22 CET

Træder i kraft 2. januar 2017

- FLEKSIBEL DAGPENGEPERIODE

Du vil kunne få dagpenge i 2 år, men med mulighed for forlængelse i op til 1 år, hvis du tager småjobs, mens du er ledig. De timer, du arbejder, indsættes på en beskæftigelseskonto, der veksles til dagpengeret i forholdet 1:2.

Det betyder, at 1 times arbejde giver ret til dagpenge i 2 timer.

Det er alene arbejdstimer på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, der kan anvendes til forlængelsen af din dagpengeperiode. Arbejdstimerne skal være indberettet til Indkomstregistret. De arbejdstimer, du har haft, udover 962 timer vil blive sat ind på en beskæftigelseskonto og medtages til genoptjening af en ny 2 årig periode.

Det vil være dit valg, om du vil anvende arbejdstimerne til at forlænge din dagpengeperiode eller til at genoptjene en ny 2 årig dagpengeperiode. Det er dog kun muligt, hvis du på dette tidspunkt har ret til dagpenge.

I dag (før 2. januar 2017) har du ret til dagpenge i 2 år. Der er ingen mulighed for forlængelse. Du skal have haft arbejde svarende til fuldtidsarbejde i 1 helt år (1924 timer) i løbet af 3 år for at genoptjene retten til dagpenge.

- NYE SATSER FOR NYUDDANNEDE

Modtager du dagpenge som dimittend, vil der fremover være to satser:

Hvis du har forsørgerpligt for et barn under 18 år vil satsen være 82% af den maksimale dagpengesats (696,00 kr. pr dag i 5 dage om ugen) og hvis du ikke har forsørgerpligt for et barn under 18 år, vil satsen være 71,5% af den maksimale dagpengesats (607,00 kr. pr dag i 5 dage om ugen).

I dag (før 2. januar 2017) får alle, der modtager dagpenge med dimittendsats 82% af den maksimale dagpengesats.

- SELVFORSKYLDT LEDIGHED

De gyldige grunde, så du kan undgå en karantæne for selvforskyldt ledighed, i bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed er reduceret. Samtidig er bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats justeret.

Fremover vil aftalerne i ”Min plan” afspejle din rådighedsforpligtigelse og afgivelse af tilbud, udarbejdelse og revidering af ”Min Plan” skal ske under hensyn til din rådighedsforpligtigelse, samt tilbud skal gives i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om rådighed.

Træder i kraft 1. juli 2017

- DAGPENGERETTEN OPTJENES I INDKOMST

Dagpengeretten optjenes på baggrund af indberettet indkomst i Indkomstregistret. Du opfylder kravet, når du har fået indberettet mindst 218.616,00 kr. (2016 tal) inden for en periode på 3 år. Der kan dog højst medtages 18.218,00 kr.(2016 tal) hver måned. 12 måneder af 18.218,00 kr. giver 218.616,00 kr. Der skal være tale om ansættelse på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og indkomsten skal være indberettet til Indkomstregistret. Indberettet A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, kan indgå i opgørelsen.

I dag (før 1. juli 2017) bliver optjeningen opgjort i timer. For at få dagpenge skal du have haft arbejde svarende til fuldtidsarbejde i 1 helt år (1924 timer) i løbet af de sidste 3 år. Timerne skal være indberettet til Indkomstregistret.

- GENOPTJENING AF RETTEN TIL NY 2 ÅRIG DAGEPNGEPERIODE

Du kan genoptjene retten til en ny 2 årig dagpengeperiode på baggrund af det antal timer, du har fået løn for. Du skal, inden for de sidste 3 år fra ansøgningstidspunktet, have arbejdet i 1.924 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Der skal være tale om ansættelse på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

I dag (før 1. juli 2017) kan du genoptjene retten til en ny 2 årig dagpengeperiode på baggrund af det antal timer, du har fået løn for. Du skal, inden for de sidste 3 år fra ansøgningstidspunktet, have arbejdet i 1.924 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Der skal være tale om ansættelse på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

- NY BEREGNING

Dagpengesatsen for lønmodtagere beregnes ud fra de 12 måneder med højest indkomst inden for de sidste 24 måneder. Der skal være tale om ansættelse på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og indkomsten være indberettet til Indkomstregistret.

Din sats vil forblive den samme i hele dagpengeperioden, dog kan du, hvis du modtager dagpenge med dimittendsatsen få en ny beregnet sats efter 6 måneder, hvis du har haft arbejde i perioden.

Mindstesatsen bortfalder for lønmodtagere.

I dag (før 1. juli 2017) bliver dagpenge beregnet på baggrund af lønnen i det seneste job. Det betyder, at du risikerer at gå ned i dagpenge, hvis du tager kortvarige ansættelser til en lavere løn, end den sats, der er beregnet ved retten til dagpenge.

- FORBRUG REGNES I TIMER

Brugen af dagpengene skal regnes i timer. Det betyder, at din 2 årige dagpengeret vil udgøre 3.848 timer, som du kan få udbetalt inden for en periode på 36 måneder. Fradrag for arbejde, afmelding som ledig, sygdom, m.m. opgøres i timer og trækkes fra 160,33, som er det månedlige timetal.

- MÅNEDSVIS UDBETALING AF DAGPENGE - fra 1. juli 2017 vil dagpengeudbetalingen ske månedsvis og udbetales den sidste bankdag i måneden. Dine dagpenge vil blive udbetalt aconto på grundlag af oplysningerne på dit dagpengekort. Den følgende måned kan der ske regulering i din udbetaling, hvis det eksempelvis har vist sig, at dine ”selvangivende” oplysninger har ændret sig.

I dag (før 1. juli 2017) beregnes forbruget på ugebasis. Det vil sige, at du får trukket en hel uge uanset, hvor mange dage du har været ledig i den uge. Udbetalingen af dagpenge sker ugevis, henholdsvis i 4 ugers og 5 ugers perioder.

- KARENSDAGE

Hver 4. måned får du udbetalt 1 dag mindre, en såkaldt karensdag, hvis du ikke har haft arbejde i perioden. Har du haft arbejdet i 148 timer (svarende til 20 dages fuldtidsbeskæftigelse) i 4 måneders perioden, undgår du en karensdag. Karensdagen svarer til værdien af 1 dags dagpenge.

I dag (før 1. juli 2017) findes der ingen karensdage.

- SUPPLERENDE DAGPENGE

Du har ret til 30 uger med supplerende dagpenge inden for 104 uger. Dette gælder nu og frem til næste folketingsvalg. Når de 30 uger med supplerende dagpenge er opbrugt, inden for de 104 uger, mister du retten til supplerende dagpenge. Du kan vælge at fortsætte med at arbejde uden supplerende dagpenge eller at opsige arbejdet og overgå til fulde dagpenge uden karantæne. Retten til en ny periode med supplerende dagpenge kan først genoptjenes, når perioden med ret til supplerende dagpenge på 30 uger er udløbet.

I dag (før 1. juli 2017) kan man få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Hele perioden med supplerende dagpenge skal være opbrugt, før man kan få en ny.

Efter næste Folketingsvalg vil reglerne se således ud, at du kan:

  • Genoptjene retten til en ny periode med supplerende dagpenge løbende. Det kræver, at du inden for 12 måneder har arbejdet i, hvad der svarer til 6 måneders fuldtidsarbejde.
  • Forlænge perioden med ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger, hvis du arbejder.
  • Dvs. max 42 uger på supplerende dagpenge inden for 104 uger.
  • Være hjemsendt i perioder eller have en kort periode, hvor din arbejdsgiver ikke har nok arbejde til dig (kaldes arbejdsdeling), uden at det vil indgå i beregningen af din ret til supplerende dagpenge.

- 1 MÅNED MINDRE

Hvis du i de seneste 8 år har været på dagpenge i 4 fulde år, får du 1 måned mindre dagpenge. Det vil sige en dagpengeperiode på 1 år og 11 måneder.

I dag (før 1. juli 2017) findes denne regel ikke.

- G-DAGE

Arbejdsgiver skal betale dagpenge til den ledige de 2 første dage. Det gælder også for kortere ansættelser. Reglerne vil blive ændret ved næste folketingsvalg.

I dag skal arbejdsgiveren betale de første 3 ledighedsdage, men det gælder ikke for kortere ansættelser.

- EN REGEL FJERNES

Reglerne om at overskydende timer skal afspadseres, inden dagpenge kan udbetales, bliver fjernet.

I dag (før 1. juli 2017) har du overskydende timer, hvis du i 12 uger/3 måneder forud for ledigheden har haft lønnet arbejde eller fået kontant dækning for mere end 37 timer pr. uge.

- NYE DIGITALE MULIGHEDER

Som noget helt nyt får du medio 2017 mulighed for selv at logge ind på jobnet og følge med i dine løntimer, opsparing og dagpengeforbrug.

Du kan finde yderligere oplysninger om regler og muligheder i den kommende dagpengereform på www.star.dk under dagpengereformen. STAR har udarbejdet 2 pjecer, der beskriver regler og muligheder.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy