Skip to main content

Der er PCB i flere bygninger end ventet

Nyhed   •   Jun 04, 2013 00:00 CEST

PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser en undersøgelse lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Regeringen opretter nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilrettelægge indsatsen mod PCB.

PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 blev brugt i blandt andet fugemasse, maling og gulvbelægninger. Siden 1977 har det været forbudt at bruge PCB i byggematerialer.  Hvis man udsættes for PCB i store mængder og gennem længere tid kan der ske skader på huden og forplantningsevnen. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har netop afsluttet første del af en kortlægning af, hvor meget PCB der findes i de danske bygninger. Kortlægningen viser, miljøgiften er mere udbredt, end man hidtil har antaget.

Blandt andet ser det ud til, at der oftere er høje PCB niveauer i folkeskoler end i andre offentlige bygninger. Vurderingen er, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB i indeluften, der overskrider sundhedsmyndighedernes højeste aktionsværdi.

”Hvis der er skoler, hvor der er for meget PCB i indeluften, skal de findes, og børnenes sundhed skal sikres. Flere kommuner er allerede i gang, men vi skal have alle kommunerne med i indsatsen mod PCB. Derfor opretter jeg nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne  med at tilrettelægge deres indsats mod PCB.” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. 

Den særlige rådgivningsenhed vil hjælpe kommunerne med så hurtigt som muligt at få afdækket, hvor der er en særlig risiko for et højt indhold af PCB i indeluften.

Hvis Sundhedsstyrelsens højeste aktionsværdi er overskredet, skal kommunerne almindeligvis iværksætte en renovering efter senest seks måneder, så man får niveauet af PCB bragt ned.

”Det er afgørende, at problemet med PCB i skolernes indeluft bliver taget alvorligt. Det er selvfølgelig kommunernes ansvar at sikre et ordentligt miljø i skolerne, men vi vil fra statens side gerne stille viden til rådighed, som kan hjælpe kommunerne i deres indsats” siger Martin Lidegaard.

Kortlægningen viser, at PCB er udbredt i alle de undersøgte bygningstyper - herunder parcel- og rækkehuse. I de fleste tilfælde er der tale om lave koncentrationer af PCB.

På PCB-guiden.dk kan man som borger, bygningsejer, kommune eller byggevirksomhed allerede nu finde information om PCB og vejledning om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om at der er PCB i ens bygning. 

Klima-, energi, og bygningsminister Martin Lidegaard træffes via pressechef Claus Kaae-Nielsen clkaa@kebmin.dk eller 41729011

Faktaark

 • PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.
 • PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt i danske bygninger, bl.a. i fugemasser, maling og gulvbelægninger. Siden 1977 har det været forbudt at anvende PCB i byggematerialer og i 1986 trådte et totalforbud mod anvendelse af PCB i kraft.
 • PCB kan ophobes i fødekæden, når PCB-holdigt materiale spredes i naturen, bl.a. gennem affald. Derved kan mennesker gennem kosten indtage stoffet. PCB i byggematerialer kan afdampe til indeluften, som ved indånding herved yderligere bidrager til PCB-indtaget. Brugere af bygninger med PCB kan også udsættes for PCB via berøring af PCB-holdige materialer og ved indtagelse af PCB-holdigt støv.
 • PCB kan være skadeligt for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje koncentrationer PCB, er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.
 • Sundhedsstyrelsen udmeldte i 2009 aktionsværdier for PCB i indeluften.
  • Ved niveauer mellem 300 og 3.000 ng/m3 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der lægges en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3. Indtil fraflytning og renovering kan gennemføres, anbefales det, at der igangsættes midlertidige afværgeforanstaltninger, fx ventilation og rengøring. Alt efter niveauet anbefales det, at der maksimalt går mellem et og to år til varig løsning påbegyndes.
  • Ved overskridelse af 3.000 ng/m3 i indeluften vurderer Sundhedsstyrelsen på det nuværende vidensgrundlag, at ophold over tid kan være forbundet med en betydende helbredsrisiko, og det må betragtes som en nærliggende sundhedsfare. Det anbefales, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Varige løsninger – evt. fraflytning – bør sædvanligvis ske inden 6 måneder.
 • Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger blev offentliggjort maj 2011. Handlingsplanen indeholder 19 initativer, der skal styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt byggeaffald korrekt.
 • Handlingsplanen er udarbejdet af de fem statslige myndigheder, der har ansvaret for PCB. Blandt de statslige myndigheder er Arbejdstilsynet ansvarlig for PCB i arbejdsmiljø. Energistyrelsen ansvarlig for at vejlede om PCB i byggematerialer og indeluft. Miljøstyrelsen er ansvarlig for vejledning om håndtering af byggeaffald med PCB. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvar for regler om kommunernes tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholds rum, mens Sundhedsstyrelsen vejleder om PCB og sundhed.
 • Som led i PCB handlingsplanen er der igangsat en national kortlægning af PCB i danske bygningers byggematerialer og indeluft. Formålet med kortlægningen er at tilvejebringe ny viden, der kan sikre:
  • At PCB-holdige materialer bedre kan identificeres i forbindelse med renovering eller nedrivning af bygninger, således at der kan sikres et sundt arbejdsmiljø og sikres korrekt bortskaffelse af det PCB-holdige affald.
  • At bidrage til en bedre viden om sammenhængen mellem PCB i materialer og i indeluft, så det bliver lettere at identificere de bygninger, hvor der er risiko for, at Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for PCB i indeluften er overskredet.
 • Kortlægningen viser at 75 pct. af de undersøgte en- og tofamileshuse indeholder PCB. For de undersøgte etageejendomme gælder det, at 90 pct. af bygningerne indeholder PCB, mens det for de undersøgte offentlige institutioner og kontorbygninger gælder at 80 pct. indeholder PCB. I langt de fleste tilfælde er der tale om lave koncentrationer.
 • Som del af kortlægningen, er der indsamlet resultater af en række undersøgelser foretaget af kommunerne i perioden 2010-2012. Gennemgangen af kommunernes undersøgelser viser, at der er højere forekomst af PCB i folkeskoler end i andre offentlige bygninger, hvilket bl.a. kan skyldes, at mange af landets folkeskoler er opført i perioden 1965-1969, hvor brugen af PCB var på sit højeste. Det estimeres at op til 60 folkeskoler i Danmark (0-4 pct. af alle folkeskoler) har indeluft som overskrider sundhedsstyrelsens øverste aktionsværidi (3.000 ng/m3), mens det estimeres at 60-210 folkeskoler i Danmark (5-16 pct. af alle folkeskoler) har indeluft som overskrider Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværidi (300 ng/m3).

Som ejer af en bygning, har man ansvar for at sikre, at den ikke er sundhedsskadelig at bo eller opholde sig i. Selvom der er anvendt PCB-holdige byggematerialer i en bygning, er det ikke ensbetydende med, at bygningens indeluft udgør en sundhedsrisiko for brugere og beboere.

Kortlægning af PCB

Marie Louise Hansen

Kontorchef

Tlf.: 20 75 78 26

mlh@ens.dk

 

Ture Falbe-Hansen

Pressechef

Center for Organisation

Tlf.: 25 13 78 46

tfh@ens.dk