Skip to main content

Rapport fra Miljøagentur giver skævt billede af Kyoto-opfyldelsen

Nyhed   •   Okt 14, 2010 00:00 CEST

Mens Kommissionens rapport konstaterer, at Danmark er på ret kurs mod at opfylde Kyoto-målet, når Miljøagenturet et andet resultat.

Europa-Kommissionen og det Europæiske Miljøagentur har i går udsendt de årlige fremskridtsrapporter om medlemslandenes opfølgning på Kyoto-klimamålet. Rapporterne viser, at EU-landene ser ud til samlet at opfylde målet under Kyoto-protokollen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 8 pct. i perioden 2008-2012 sammenholdt med 1990. Derimod afviger rapporterne i deres vurdering af den danske status.

Kommissionens fremskridtsrapport konstaterer således, at Danmark er på ret kurs mod at opfylde målsætningen med en såkaldt manko på nul i forhold til Kyoto-målet for 2008-2012.

Kommissionens rapport fremhæver samtidig, at der er behov for, at EU-landene bliver enige om at iværksætte yderligere virkemidler, hvis klimamålene i 2020 skal nås. Det gælder både målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 pct., som allerede er vedtaget i EU, og det mere ambitiøse 30 pct. mål, som bl.a. Danmark ønsker, at EU skal påtage sig.

I det Europæiske Miljøagenturs (EEA) rapport fremstilles Danmark som et land, der skal iværksætte yderligere tiltag for at nå Kyoto-målet. Årsagen til den forskellige vurdering er, at Kommissionens fremskridtsrapport baserer sig på den forventede udvikling for hele forpligtelsesperioden 2008-2012, mens det Europæiske Miljøagentur i sin rapport alene har bedømt EU’s og medlemsstaternes fremskridt ud fra udviklingen i 2008 og de foreløbige tal for 2009.

Miljøagenturet forudsætter således i deres rapport, at landene vil nå deres samlede reduktionsmål for perioden 2008-2012 ved præcist at nå en femtedel heraf hvert år i perioden. Dette synes uhensigtsmæssigt i forhold til vurderingen af Danmarks fremskridt, idet Danmark forventer større effekter af iværksatte virkemidler mv. i slutningen af perioden 2008-2012 end i begyndelsen.

Kyoto-målet gælder for perioden 2008-2012 under ét og ikke for hvert enkelt år i forpligtelsesperioden. Det er således helt i overensstemmelse med Kyoto-protokollen, når det danske Kyoto-regnskab i begyndelsen af forpligtelsesperioden 2008-2012 ligger over års-gennemsnittet af reduktionsforpligtelsen, når blot det samlede mål for perioden nås.

Miljøagenturet er selv klar over begrænsningen i den valgte metode til bedømmelse af fremskridt og har i rapportens side 7 anført, at Danmarks underskud 2008-2009 vil blive opvejet af yderligere reduktioner i 2010-12: ”… Denmark expects to bridge its remaining gap through further emission reductions over the period 2010-12 compared to 2008-2009 average levels.” Og dette er også Europa-Kommissionens konklusion.  

Kommissionens rapport (engelsk), Annex til Kommissionens rapport (engelsk), Miljøagenturets rapport (engelsk)

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk
 

Erik Rasmussen
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 25 44 12 29
er@ens.dk