Media-no-image

Europa-Kommissionen godkender Imbruvica® (Ibrutinib) til to typer blodkræft

Pressemeddelelser   •   2014-10-30 09:55 CET

Som første lægemiddel i den nye klasse af BTK-hæmmere er Imbruvica® nu blevet godkendt til behandling af de sjældne og alvorlige sygdomme kronisk lymfatisk leukæmi og mantle celle lymfom.

Den 21. oktober 2014 godkendte Europa-Kommissionen Imbruvica®, det første lægemiddel (oralt én gang dagligt) i en ny klasse af innovative lægemidler til behandling af blodkræft, de såkaldte Bruton´s tyrosinkinase (BTK) hæmmere. Imbruvica® er specielt designet til målrettet at hæmme BTK, et protein, der hjælper visse kræftceller med at overleve og formere sig.1

De terapeutiske indikationer for Imbruvica® er:2

  •  behandling af voksne patienter med recidiverende eller refraktært mantle celle lymfom (MCL)
  • voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som har fået mindst én tidligere behandling
  •  førstevalgsbehandling til CLL-patienter, ved tilstedeværelse af kromosomafvigelse af typen 17p-deletion eller TP53-mutation, for hvem kemo-immunterapi ikke er egnet

Beslutningen fra Europa-Kommissionen følger den positive udtalelse fra det europæiske lægemiddelagenturs videnskabelige komité for humane lægemidler (CHMP) fra den 24. juli 2014.3 Godkendelsen betyder, at Imbruvica® får markedsføringstilladelse både i Danmark og i de øvrige 27 lande i EU.

CLL er en langsomt voksende form for blodkræft, der opstår i knoglemarvens bloddannende stamceller og rammer derved udviklingen af de hvide blodceller (også kaldet lymfocytter), som har betydning for immunforsvaret.4 Kromosomafvigelserne af typen 17p-mutation og TP53-mutation er forbundet med en mere aggressiv sygdom, der er vanskelig at behandle med konventionel kemo-immunterapi.5

MCL er én af mange forskellige typer lymfekræft, som opstår i lymfeknuderne. MCL tilhører gruppen af B-celle non-Hodgkin's lymfomer (NHL) og er en af de mere sjældne og aggressive former, som kan være vanskelig at behandle, og som har en dårlig prognose.6,7

−  MCL og CLL er B-cellemaligniteter, hvor patienterne hidtil har haft få behandlingsmuligheder og ofte har haft alvorlige bivirkninger af behandlingen. Med Imbruvica® kan disse behandlingsresistente patienter få mulighed for både at leve længere og have det bedre under behandlingen, fordi lægemidlet generelt er veltolereret og kan tages af patienten i hjemmet, siger Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director, Janssen.

Godkendelsen af Imbruvica® er baseret på data fra fase 3-studiet RESONATE™ (PCYC-1112) samt fase 1b-2-studier af CLL (PCYC-1102) og fase 2-studiet PCYC-1104 af MCL.

Imbruvica® er udviklet af Cilag GmbH International (en del af lægemiddelvirksomheden Janssen) og Pharmacyclics Switzerland GmbH. Inden for EU markedsføres lægemidlet af Janssen. I det øvrige Europa, Mellemøsten, Afrika og resten af verden vil begge virksomheder markedsføre lægemidlet.

# # #

Ved spørgsmål kontakt venligst:
Inger Sandberg, Public Affairs Leader, Janssen,
isandber@its.jnj.com, +45 299 982 56
Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director, Janssen:
ksandstr@its.jnj.com, +46 72 521 79 04

# # #

Om studierne og den påviste effekt:

CLL-studiet
RESONATE™ (PCYC-1112) er et randomiseret, åbent, internationalt fase 3-multicenterstudie, som sammenlignede Ibrutinib som oral enkeltstofbehandling med intravenøst administreret Ofatumumab hos recidiverende eller refraktære patienter med CLL (n=391).8

Resultaterne af studiet viser, at ved en median opfølgningstid på 9,4 måneder giver Ibrutinib som enkeltstofbehandling en signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS), samlet overlevelse (OS) og samlet responsrate (ORR) i denne behandlingsvanskelige patientgruppe. Forskellen ses i alle undergruppeanalyser.8,9

MCL-studiet
Effekten af Ibrutinib hos patienter med recidiverende eller refraktær MCL blev evalueret i et åbent fase 2-multicenter studie med en enkelt arm (PCYC-1104) med 111 behandlede patienter. Der ses en samlet responsrate (ORR) på 68 %, hvoraf 21% opnår et komplet respons og 47 % et delvis respons. Med en median opfølgningstid på 15,3 måneder er medianværdien for responsvarighed 17,5 måneder og medianen for progressionsfri overlevelse (PFS) 13,9 måneder.10

CLL og MCL – bivirkningsprofil i studier
De mest almindelige bivirkninger var diarré, smerter i bevægeapparatet, infektion i de øvre luftveje, blodudtrædninger, udslæt, kvalme, pyrexi (feber), neutropeni (unormalt lavt antal hvide blodlegemer) og forstoppelse. De hyppigst forekommende alvorlige bivirkninger (grad 3 og 4, rapporteret hos ≥ 5 %) var anæmi, neutropeni, pneumoni og trombocytopeni (lavt antal blodplader).8,10

Om lægemidlet Imbruvica®
Imbruvica® er det første lægemiddel i en ny klasse af innovative lægemidler, der er specielt designet til målrettet at hæmme BTK. Ibrutinib danner en stærk kovalent binding med BTK, hvilket betyder, at BTK ikke kan videresende de signaler, der medfører overlevelse af de maligne B-celler og stopper deres uforholdsmæssige øgede ophobning i de omkringliggende områder.11

Effekten og sikkerheden ved behandling med Imbruvica® alene og i kombination med andre behandlinger er ved at blive undersøgt i flere typer af blod- og lymfekræft. 12-16

Om blodkræftsygdommene CLL/SLL og MCL

Om CLL/SLL
CLL/SLL er en ofte langsomt voksende form for blodkræft, som opstår i B-cellerne (en type hvide blodlegemer, også kaldet lymfocytter). SLL (småcellet lymfocytært lymfom) er beslægtet med CLL, men mens CLL findes både i det lymfatiske system og i blodet, er SLL begrænset til lymfekirtlerne.17,18

Gennemsnitsalderen ved diagnose er ca. 70 år. Cirka 400 personer får hvert år stillet diagnosen CLL i Danmark, og sygdommen er mere almindelig hos mænd end hos kvinder.19 CLL er en kronisk sygdom. Den gennemsnitlige overlevelse varierer mellem 18 måneder og over 10 år afhængig af sygdomsstadie og kromosomafvigelse.20 Sygdommen udvikler sig gradvist hos de fleste patienter, som efterhånden får færre behandlingsmuligheder. Almindeligvis får patienterne flere forskellige behandlinger i deres sygdomsforløb.

Om MCL
MCL påvirker lymfesystemet og er en aggressiv form for blodkræft, der rammer B-celler, en type hvide blodlegemer (lymfocytter). Det er en usædvanlig sygdom, som rammer cirka 50 personer om året.21 Den gennemsnitlige overlevelse er tre til fire år, og kun et til to år hos patienter efter første tilbagefald.22

Om Janssen
Janssen er en del af Johnson & Johnson-koncernen. Virksomheden har en lang tradition inden for forskning og udvikling af lægemidler og behandling af mange forskellige sygdomme. Centrale terapiområder er for eksempel sygdomme i centralnervesystemet, smertebehandling, kræftsygdomme, infektionssygdomme og gynækologi. 

Se yderligere information på www.janssen-cilag.dk. Se også vores seneste nyheder på: www.twitter.com/janssenEMEA.

# # #

Referencer

1.  Akinleye A, Chen Y, Mukhi N, Song Y, Liu D. Ibrutinib and novel BTK inhibitors in clinical development. J Hematol Oncol 2013;6:59

2.  European Commission. Community register of medicinal products for human use: IMBRUVICA authorization October 17, 2014

3.  European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use: Summary of opinion. Tilgængelig på: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/003791/WC500170191.pdf. Information hentet i oktober 2014

4.  American Cancer Society. What is chronic lymphocytic leukemia? Tilgængelig på: http://www.cancer.org/cancer/leukemia-chroniclymphocyticcll/detailedguide/leukemia-chronic-lymphocytic-what-is-cll. Information hentet i juli 2014

5.  Schnaiter A, Stilgenbauer S. 17p Deletion in chronic lymphocytic leukemia: risk stratification and therapeutic approach. Hematol Oncol Clin N Am 2013;27:289-301

6.  McKay P, Leach M, Jackson R, et al. Guidelines for the investigation and management of mantle cell lymphoma. Br J Haematol. 2012;159:405-26

7.  Williams ME, Dreyling M, Winter J, Muneer S, Leonard JP. Management of mantle cell lymphoma: key challenges and next steps. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2010;10:336-46

8.  Byrd JC, Brown JR, O’Brien S, et al. Ibrutinib versus ofatumumab in previously treated chronic lymphoid leukemia. N Engl J Med. 2014 May 31 [epub ahead of print]

9.  IMBRUVICA™ (ibrutinib) Summary of Product Characteristics. October 2014

10.  Wang ML, Rule S, Martin P, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma. N Engl J Med 2013;369:507-16

11.  European Medicines Agency. How is the medicine expected to work? Tilgængelig på: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2012/06/human_orphan_001058.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b. Information hentet i september 2014

12.  Qiu Y, Kung HJ. Signaling network of the Btk family kinases. Oncogene 2000;19:5651-61

13.  Shaffer AL, Rosenwald A, Staudt LM. Lymphoid malignancies: the dark side of B-cell differentiation. Nat Rev Immunol. 2002;2:920-32

14.  Puri KD, di Paolo JA, Gold MR. B-cell receptor signaling inhibitors for treatment of autoimmune inflammatory diseases and B-cell malignancies. Int Rev Immunol 2013;32:397-427

15.  Woyach JA, Johnson AJ, Byrd JC. The B-cell receptor signaling pathway as a therapeutic target in CLL. Blood 2012;120:1175-84

16.  Akinleye A, Chen Y, Mukhi N, Song Y, Liu D. Ibrutinib and novel BTK inhibitors in clinical development. J Hematol Oncol 2013;6:59

17.  Hallek M. Signaling the end of chronic lymphocytic leukemia: new frontline. Blood 2013;112(23)

18.  Santos FPS, O’Brien S. Small Lymphocytic Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia Are They the Same Disease? The Cancer Journal. 2012;8(5):396-403

19.  Dansk Lymfom Gruppes Nationale retningslinjer for Kronisk Lymfatisk Leukæmi revideret Maj 2013, www.lymphoma.dk

20.  Sagatys EM, Zhang L. Clinical and laboratory prognostic indicators in chronic lymphocytic leukemia. Cancer Control 2012;19:18-25

21.  Abrahamsson et al. Blood 2014; 124 (8); 1288-1295. Tilgængelig på: http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/124/8/1288.full.pdf Information hentet 22 september 2014

22.  Leukemia and Lymphoma Society. Mantle cell lymphoma facts. Tilgængelig på: http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/lymphoma/pdf/mantlecelllymphoma.pdf Information hentet 14 maj, 2013


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Som første lægemiddel i den nye klasse af BTK-hæmmere er Imbruvica® nu blevet godkendt til behandling af de sjældne og alvorlige sygdomme kronisk lymfatisk leukæmi og mantle celle lymfom.

Læs mere »
Media-no-image

Janssen satser på hurtig produktion af Ebola-vaccine – De første doser tilgængelige allerede næste år

Pressemeddelelser   •   2014-10-27 10:30 CET

Janssens Ebola-vaccine har vist meget gode resultater i den prækliniske fase. Derfor bruger virksomheden nu omkring 1.200 millioner dansk kroner kroner på at fremskynde produktionen af vaccinen. Allerede i starten af januar 2015 bliver vaccinen testet på raske frivillige. I 2015 regner Janssen med at kunne producere over en million doser.

”Ebola er en alvorlig og stigende trussel mod befolkningen i Vestafrika, og den har potentiale til at sprede sig til mennesker i andre dele af verden. Vi vil bidrage med vores videnskab, teknik, innovation og ressourcer for at forebygge og behandle denne dødelige sygdom," siger adm. dir. Lars Johansson, Janssen i Norden.

Vaccinen blev opdaget ved et forskningsprogram, hvor Johnson & Johnson samarbejdede med National Institute of Health (NIH) og den danske biotekvirksomhed Bavarian Nordic. På baggrund af de lovende resultater blev det i september i år besluttet at tildele vaccinen et såkaldt fast-track. Sammen med Bavarian Nordic har Janssen nu udvidet udviklingen og produktionen. Ud over dem, der får vaccinen i januar, bliver 250.000 doser tilgængelige til kliniske afprøvninger før maj 2015. Virksomhederne regner også med at producere over en million doser det kommende år.

”Der er i dag et stort behov for at udvikle en vaccine mod Ebola. Resultatet fra de prækliniske studier har vist, at vaccinen kan give beskyttelse mod Ebola – derfor sætter vi alle sejl til. Det er også glædeligt, at vi på den baggrund kan medvirke til at udvikle life science-industrien i Norden”, siger Lars Johansson.

Samarbejdet mellem Janssen og Bavarian Nordic om vacciner fortsætter, og dette er første skridt mod udvikling af multivalente vacciner mod Ebola- og Marburgviruset.

Om Ebola
Ebola skyldes et virus og er ofte livstruende. Ebola er en type viral hæmoragisk feber, som også kaldes bløderfeber. Mange af de smittede med Ebola udvikler hurtigt influenzalignende symptomer med høj feber, mathed, hovedpine samt mave- og muskelsmerter. Det kan tage fra to til 21 dage efter, at man er blevet smittet. Derefter følger opkastninger, diarré, udslæt samt lever- og nyresvigt. Til sidst i sygdomsforløbet kan der opstå blødninger. Ebola smitter fra menneske til menneske, bl.a. gennem inficerede legemsvæsker som spyt og blod, men også via nys og hoste. Ebola har en dødelighed på op til 90 % ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO. I øjeblikket finders der ingen godkendt vaccine, behandling eller kur mod denne sygdom.

Yderligere information:
Inger Sandberg, isandber@its.jnj.com,
+45  299 982 56


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Janssens Ebola-vaccine har vist meget gode resultater i den prækliniske fase. Derfor bruger virksomheden nu omkring 1.200 millioner dansk kroner på at fremskynde produktionen af vaccinen. Allerede i starten af januar 2015 bliver vaccinen testet på raske frivillige. I 2015 regner Janssen med at kunne producere over en million doser.

Læs mere »
Media-no-image

Flere med skizofreni kan få adgang til bedre behandling

Pressemeddelelser   •   2014-10-14 09:00 CEST

Depotlægemidler er medvirkende til færre tilbagefald og mindre tvangsbehandling. Det er nogle af resultaterne fra en ny rapport om skizofreni inden for testmiljøinitiativet under Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting indledte i begyndelsen af 2013 et testprojekt sammen med lægemiddelindustrien for at afdække terapiområder til at forbedre behandlingen og plejen af patienter, styrke omkostningseffektiviteten og skabe bedre forudsætninger for forskning og udvikling på lægemiddelområdet. Nu er der kommet en rapport om skizofrenibehandlingen i Stockholms läns landsting, som er udarbejdet i samarbejde med blandt andre medicinalvirksomheden Janssen.

”Rapporten viser, at der er store muligheder for at forbedre behandlingen af skizofreni i Stockholms län. Blandt andet skal der gøres en ekstra indsats for at forbedre overholdelse af den medicinske behandling, og for at den rigtige patient får adgang til den rigtige medicin. Det vil forebygge tilbagefald med psykotiske episoder," siger Anna Käll, ansvarlig for Public Affairs-spørgsmål hos Janssen i Sverige.

Endvidere påpeger rapporten, at de patienter, der har skiftet fra orale behandlingsformer til depotlægemidler, har færre psykiatriske indlæggelser og desuden får mindre tvangsbehandling. Endnu et bemærkelsesværdigt resultat i rapporten er, at 20 % af alle patienter med skizofreni og 42 % af de nydiagnosticerede ikke indløste deres recept på antipsykotisk medicin i 2012.

Janssen hilser det velkomment, at flere regioner kortlægger skizofrenibehandlingen for at afdække, hvordan patienter, der lever med skizofreni, kan få adgang til bedre behandling.

"Vi ved endnu ikke, om resultatet i Stockholms läns landsting er repræsentativt for andre regioner i Sverige. Men vi håber, at rapportens konklusioner vil føre til forbedret behandling for denne patientgruppe – ikke kun i Stockholmsregionen, men i hele landet," siger Anna Käll.

I det aktuelle samarbejde med Stockholms läns landsting indgår ud over Janssen også medicinalvirksomhederne H. Lundbeck AB og Otsuka Pharma Scandinavia AB.

Ved spørgsmål, kontakt:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akall@its.jnj.com, +46 8 626 50 29 
Mikael Själin, Nordic Medical Affairs Director, Janssen,  msjalin@its.jnj.com, +46 8 626 5173

###

Skizofreni er en meget alvorlig sygdom. Ifølge den svenske Socialstyrelses retningslinjer fra foråret 2014 er kontinuerlig medicinsk behandling myndighedernes vigtigste anbefaling. Af disse retningslinjer fremgår det blandt andet, at "kontinuerlig antipsykotisk lægemiddelbehandling reducerer risikoen for selvmord og er en forudsætning for at undgå akutte anfald og for at kunne rehabilitere og genintegrere personer med skizofreni eller skizofrenilignende tilstande i samfundet."


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

I 2013 har Stockholms läns landsting foretaget en pilotundersøgelse vedr. behandlingen af skizofrenipatienter i Stockholms län i samarbejde med de tre lægemiddelfirmaer Janssen, Lundbeck og Otsuka Pharma Scandinavia AB. Nu præsenteres resultaterne.

Læs mere »
Media-no-image

Zytiga® (Abirateronacetat) plus prednisolon forlænger signifikant den samlede overlevelse hos patienter med metastatisk kastraktionsresistent prostatakræft, som ikke har modtaget kemoterapi

Pressemeddelelser   •   2014-09-28 13:00 CEST

Den endelige analyse af fase 3-studiet COU-AA-302 er netop fremlagt på den europæiske kræftkongres European Society for Medical Oncology.

Beerse, Belgien,28. september 2014 – Janssen-Cilag International NV har i dag meddelt, at data fra den endelige analyse af fase 3-studiet COU-AA-302 viser, at Zytiga® plus prednisolon signifikant øger den samlede overlevelse (OS) sammenlignet med placebo plus prednisolon hos mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som ikke har modtaget kemoterapi. Analysen viser en 19 % mindre risiko for død.

Den mediane OS er 34,7 versus 30,3 måneder efter en median opfølgningstid på mere end fire år (49,2 måneder).

Den endelige analyse blev i dag fremlagt ved European Society for Medical Oncology-kongressen i Madrid og er den første, som viser en statistisk signifikant øget overlevelse i dette studie.

”Dette er særligt bemærkelsesværdigt i COU-AA-302, idet 67 % af mænd i Zytiga® plus prednisolon armen og 80 % i placebo plus prednisolon armen fik efterfølgende behandling. 44 % af mændene i placebo plus prednisolon armen modtog efterfølgende Zytiga® plus prednisolon" sagde Charles Ryan, MD, professor i klinisk medicin, urologi ved University of California, San Francisco og ledende investigator for COU-AA-302 undersøgelsen. "Brugen af efterfølgende behandlinger påvirkede ikke den statistiske signifikans mellem Zytiga® plus prednisolon og placebo plus prednisolon armen - og gør disse resultater desto mere overbevisende”

Derudover viser den endelige analyse en signifikant forlænget tid til behovet for anvendelse af morfinpræparater mod kræftrelaterede smerter (33,4 versus 23,4 måneder).

Efter yderligere to års opfølgning siden den tredje interim analyse er sikkerhedsprofilen for Zytiga® uændret, og der er ikke observeret ændringer i steroidrelateret toksicitet.

"Siden den første rapport med interim data er Zytiga® blevet en vigtig del af de behandlingsmuligheder, som lægerne har til rådighed til behandling af mCRPC på grund af dets evne til at forsinke sygdommens progression signifikant og forhindre eller udsætte mange af sygdommens komplikationer som f.eks. smerter,” udtalte Charles Ryan. Den endelige analyse bekræfter, at ud over at udsætte sygdomsprogressionen, 

øger Zytiga® også overlevelsen signifikant. Zytiga® viser desuden en uændret langsigtet sikkerhedsprofil sammen med langvarig administration af prednisolon," sagde Charles Ryan.”

Om Zytiga®

Zytiga® virker ved at hæmme produktionen af det mandlige kønshormon testosteron, som stimulerer væksten af prostatakræft ved at hæmme CYP17 enzym-komplekset. Testosteron dannes i testiklerne og binyrerne, men hos patienter med prostatakræft udskiller selve tumoren også det mandlige kønshormon1.

Siden 2011 er Zytiga® blevet godkendt i over 90 lande og mere end 140.000 patienter verden over er blevet behandlet.

I 2011 blev Zytiga® (abirateronacetat), i kombination med prednison/prednisolon godkendt af Europa-Kommissionen (EU) til behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer hos voksne mænd med progression af sygdommen under eller efter kemoterapi baseret på docetaxel.2

I december 2012 godkendte EU en bredere indikation for Zytiga® (abirateronacetat), der tillader anvendelse i kombination med prednison eller prednisolon til behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer hos voksne mænd, som er asymptomatiske eller har lette symptomer efter mislykket androgen deprivationsbehandling, og hvor kemoterapi endnu ikke er klinisk indiceret. 2

Referencer

1.  de Bono et JS al. N Engl J Med 2011; 346(21): 1995-2005

2.  Zytiga® produktresumé. Senest opdateret den 6. august 2014

Link til Janssen EMEA pressemeddelelse her.

http://www.businesswire.com/news/home/20140928005043/en/ZYTIGA%C2%AE-Prednisone-Demonstrates-Statistically-Significant-Survival-49-Month

 

Forespørgsler fra medier:

Norden
Kristina Sandström
+46 72 521 7904
ksandstrom@its.jnj.com

EMEA
Satu Glawe
+49 172 294 6264
sglawe@its.jnj.com

Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

En opfølgning på 49 måneder viser nu, at Zytiga® plus prednisolon signifikant øger overlevelsen hos mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som ikke har modtaget kemoterapi.

Læs mere »
Media-no-image

ESMO Sept 28th 2014 in Madrid: Presentation of the COU-AA-302 study

Nyheder   •   2014-09-25 11:00 CEST

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO:

Final overall survival (OS) analysis of COU-AA-302, a randomized phase 3 study of abiraterone acetate (AA) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients (pts) without prior chemotherapy.

Find the abstract here

For media enquiries and interviews with Charles Ryan please contact:
Satu Glawe, +49 172 294 6264, sglawe@its.jnj.com
Johan Dahlin, +46 72 553 9230, jdahlin@its.jnj.com

Charles Ryan, M.D., Professor of Clinical Medicine, Urology at the University of California, San Francisco, and lead investigator of the COU-AA-302 study, will on Sunday September 28th 11.00 – 12.30 present the following abstract at ESMO

Læs mere »
Media-no-image

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft... Hvad har du i blodet?

Nyheder   •   2014-09-10 18:56 CEST


Janssen EMEA lancerer en ny kampagne på de sociale medier, som vi kalder "What's in your blood?" Den spændende og informative kampagne er baseret på det velkendte udtryk "It's in my blood" (Jeg har det i blodet), som bruges til at beskrive en persons karakter eller noget, som man synes er en del af en selv. Hos Janssen synes vi for eksempel, at vi har videnskab i blodet. Kampagnen opmuntrer deltagerne til at:

·  Følge Janssen på Twitter på @JanssenEMEA og dens #WhatsinYourBlood-samtale.

·  Retweete statistikker og information om blodkræft på Twitter.

·  Bruge hashtagget #WhatsinYourBlood på alle opslag på sociale medier.

Vidste du at...

·  Blodkræft er et overbegreb for kræftformer i blodet, knoglemarven og lymfesystemet, og at de fleste er livsfarlige.2

·  Der findes cirka 140 forskellige typer blodkræft, hvoraf de vigtigste er leukæmi, lymfom og myelomatose.3 Til trods for medicinske fremskridt i de senere år kan disse sygdomme stadig ikke helbredes, og der er et stort behov for at kunne tilbyde disse patienter nye behandlingsmuligheder.

Typer af blodkræft

·  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blodkræft, der udvikler sig langsomt, og som opstår i B-cellerne. Europæiske incidensrater blandt mænd og kvinder er hhv. cirka 5,87 og 4,01 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.4

·  En sjælden og aggressiv form for lymfom er Mantle-celle-lymfom (MCL), hvis incidens i Europa estimeres til cirka 0,45 tilfælde pr. 100.000 personer årligt.5

·  Myelomatose er den næstmest almindelige form for knoglekræft og tegner sig for 1 % af alle kræfttilfælde.6

Det er vigtigt at øge forståelsen af og opmærksomheden på blodkræft, ikke kun i september måned men hver dag, i håb om at vi bedre kan hjælpe patienter, der lever med kræft. Janssen arbejder for at ændre kræft til en kronisk sygdom, der kan forhindres eller kureres, ved at tilbyde ekstraordinære diagnostiske og terapeutiske løsninger, der forlænger patienternes liv.

REFERENCER

1  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Tilgængelig på: http://globocan.iarc.fr Senest tilgået den 16. juli 2014.

2  Anthony Nolan. What is blood cancer? Tilgængelig på: http://www.anthonynolan.org/blood-cancers-and-disorders/what-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

3  Leukaemia CARE. About Blood Cancer. Tilgængelig på: http://www.leukaemiacare.org.uk/about-blood-cancer Senest tilgået den 16. juli 2014.

4  Sant, M, et al. Incidence of hematological malignancies in Europe by morphological subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010; 116(19): 3724-34.

5  Smedby KE, Hjalgrim H. Epidemiology and etiology of mantle cell lymphoma and other non-Hodgkin lymphoma subtypes. Semin Cancer Biol 2011;21:293-8.

Raab MS, Podar K, Breitkreutz I, Richardson PG, Anderson KC. Multiple myeloma. Lancet 2009;374:324–

September er måneden for opmærksomhed på blodkræft. Det er en vigtig mulighed for at skabe øget opmærksomhed, uddanne og mobilisere støtte til emner omkring blodkræft, som diagnosticeres hos mere end 900.000 mænd, kvinder og børn hvert år.1

Læs mere »
Media-no-image

Johnson & Johnson and Janssen respond to Ebola crisis with commitment to accelerate vaccine program

Pressemeddelelser   •   2014-09-04 21:38 CEST

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

“We recognize the urgency of the situation and the need to collaborate with multiple partners to develop treatment and preventive solutions for Ebola. I also would like to stress the importance of collaborating with Nordic partners which will strengthen the industry in the region”, says Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic.

Nordic media inquiries:
Andreas Palmborg, Medical Advisor, +46 701-851038, apalmbor@its.jnj.com
Lars Johansson, Managing Director Janssen Nordic, +46 (8) 6265060, ljohans1@its.jnj.com

Janssen’s Press Release, click here.


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

New Brunswick, NJ, September 4, 2014 – Johnson & Johnson today announced it will fast-track the development of a promising new combination vaccine regimen against Ebola and broadly collaborate with its partners in global health to deliver immediate relief aid to address the current Ebola outbreak.

Læs mere »
Media-no-image

Den 1. september markedsføres VOKANAMET (canagliflozin + metformin) i Danmark

Pressemeddelelser   •   2014-09-01 12:35 CEST

VOKANAMET® er en kombination af to orale glucosesænkende lægemidler med forskellige og komplementære virkningsmekanismer til at forbedre glykæmisk kontrol hos patienter med Type 2 diabetes: Canagliflozin, der hæmmer SGLT-2 transport proteinet, og metforminhydrochlorid, der hører til gruppen af biguanider. SGLT-2-hæmmere har en ny virkningsmåde i forhold til den mest anvendte behandling, idet reabsorptionen af glucose i nyrerne blokeres. Resultatet er, at udskillelsen af glucose i urinen øges, og plasmakoncentrationen af glucose sænkes. Denne virkningsmekanisme er uafhængig af insulin.

Den øgede udskillelse af glucose i urinen resulterer i kalorietab og dermed vægtreduktion, hvilket er påvist i studier med patienter med Type 2 diabetes.1

Vokanamet® er tilskudsberettiget.

1) Godkendt produktresume


Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, myelomatose, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  


Kontakt: Inger Sandberg, Public Affairs Leader, isandber@its.jnj.com, 29998256

Janssen-Cilag A/S markedsfører i dag VOKANAMET® (canagliflozin+metformin) – en tabletbehandling, der tilbyder en ny mulighed – som supplement til diæt og motion - for forbedring af glykæmisk kontrol hos patienter med Type 2 diabetes, der får den maksimale tolererede dosis metformin sammen med andre glucosesænkende lægemidler, når disse ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.1)

Læs mere »
Media-no-image

Professor Bengt Jönsson om forslag til forbedret kræftbehandling

Nyheder   •   2014-08-28 17:14 CEST

Ud over at påvise ulighederne foreslås også forskellige forbedringer med det formål at mindske forskellene. Blandt andet anbefales øget finansiering af innovativ forskning på kræftområdet. I denne film fortæller professor Bengt Jönsson, hvordan han ønsker at forbedre den nuværende kræftbehandling.

I IHE rapporten " Access to high-quality oncology care across Europe " fremgår det, at adgangen til god kræftbehandling varierer betydeligt mellem EU-landene.

Læs mere »
Media-no-image

First treatment approved for the management of MCD in Europe

Pressemeddelelser   •   2014-06-04 15:53 CEST

Janssen-Cilag International NV announced today that the European Commission (EC) has approved the use of SYLVANT® (siltuximab) for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are human immunodeficiency virus (HIV) negative and human herpes virus-8 (HHV-8) negative.

SYLVANT® is a monoclonal antibody, a specialised type of protein, that binds selectively to an antigen in the body called interleukin-6 (IL-6). SYLVANT® is administered as an intravenous (IV) infusion once every three weeks and is the first medicine to receive regulatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Lægemiddelvirksomheden Janssen arbejder for at opfylde vore dages store og vigtige medicinske behov. Vi arbejder med forskning og udviklingen inden for følgende alvorlige sygdomme:  prostatakræft, skizofreni, Alzheimers sygdom, hiv/aids, hepatitis C, tuberkulose, psoriasisartrit og diabetes. Vores medarbejdere er engagerede i at medvirke til at tilbyde patienter nye medicinske løsninger, produkter og ydelser. Janssen er en verdensomspændende virksomhed med medarbejdere i godt 50 lande, inklusive de nordiske lande.  

Janssen-Cilag announced today that the European Commission has approved the use of SYLVANT® for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are HIV negative and HHV-8 negative. SYLVANT® is the firts medicine to recieve regolatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Læs mere »

Billeder & Videoer 4 billeder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Inger Sandberg, Public Affairs Leader
  • Public Affairs & Tender
  • isssmrandbzzcjkwlder@itshbivgtsl.jnjwgpt.com