Prime Cargo A/S

Eftertanker om det nye toldkodeks

Nyhed   •   Jan 30, 2017 14:26 CET

Eftertanker efter implementering af den nye toldkodeks i foråret

Hermed en lille opsummering af nogle af de udfordringer, som vi i forbindelse med den nye toldkodeks er stødt på i løbet af efteråret, og hvor der er ændringer i forhold til tidligere, som vi beder vores kunder være opmærksomme på.

Ligeledes sker der over en årrække nogle store ændringer i hele den administrative måde at håndtere GSP præferencetoldbehandling på fremover, hvor det første tiltag allerede sker 1. januar 2017.

Vi har derudover lavet en lille oversigt over nogle af de igangværende forhandlinger om frihandelsaftaler, som kan have betydning for toldafregningen fremadrettet.

Returvarefortoldning

 1. Det vil fremover kun være muligt at få varer told og momsfrit ind i EU som returvarer, såfremt man har bevis for udførslen. Dette kan blot være i form af et MRN. Nr. Kun hvis varen ikke har været ledsaget af en udførsel, vil en kopi af salgsfakturaen, som er attesteret af afgangstoldstedet kunne anvendes som bevis.
 2. Det er derfor vigtigt, når vi skal fortolde en returvaresending, at vi bliver oplyst om dette, når vi modtager dokumenterne.

Der skal stilles sikkerhed for en potentiel toldskyld

Man kan groft definere en potentiel toldskyld, som told på varer, hvorpå der ikke er betalt told ved indførslen, og hvor varerne er midlertidigt indfør. Det kan være under Aktiv forædling, Midlertidig indførsel, Toldoplag eller Mio.

SKAT har som det ser ud lige pt. vedtaget en ny toldbehandlingsbekendtgørelse, hvor det er blevet besluttet, at bevillinger til ovennævnte procedurer, som er udstedt efter 1 maj 2016, vil blive omfattet af at skulle stille sikkerhed for tolden.

Det er ligeledes besluttet, at de vil opkræve et beløb på DKK 10 pr. angivelse for varemodtager/bevillingshaver, dog vil det – igen som det ser ud lige pt. - være den speditør man har lagt varerne på MIO ved, der vil blive opkrævet, hvis ikke varemodtager selv har en tilladelse til MIO. Man må jo så desværre også forvente, at dette kan udløse en merbetaling, såfremt det bliver aktuelt.

Disse udmeldinger fra SKAT har naturligvis affødt mange kommentarer og spørgsmål fra både speditører og importører, og der er pt. flere uafklarede spørgsmål. Vi afventer lige nu, at SKAT kommer med yderligere vejledning.

Fakturaerklæringer contra leverandørerklæringer

Hvis man laver fakturaerklæringer til eks. Norge, så er det vigtigt, at have en leverandørerklæring fra producenten, inden man laver en fakturaerklæring.

I modsætning til før den nye toldkodeks trådte i kraft, hvor det var muligt at rekvirere leverandørerklæringer 3 år tilbage, hvis SKAT kom på kontrol og bad om at se dokumentation for udstedelsen af fakturaerklæringen, så vil en leverandørerklæring i dag kun kunne udstedes 1 år tilbage.

Hvis der kommer kontrol fra SKAT efter dette år, og man ikke har leverandørerklæringen, vil det kunne udløse en efteropkrævning af told.

Genopfriskning af krav til fakturaen

Vi har valgt at gentage nedennævnte, som også fremgik af det sidst udsendte nyhedsbrev. Det skyldes, at vi har mødt nogle næsten uløselige problemer, hvis ikke der kommer et samarbejde istand imellem leverandører, rederier, varemodtager og speditører.

Vi har sendinger, som bliver holdt tilbage i Hamborg, hvis leverandøren har opgivet en forkert varekode til rederiet, da rederiet igen skal opgive varekode på en forventet sending til tolden i Hamborg.

Hvis denne varekode ikke svarer til den, varerne bliver fortoldet under, så vil tolden i Hamborg ikke lade sendingen gå videre, før der er sket en rettelse i det indberetnings system, hvor denne varekode fremgår.

Dette giver naturligvis både forsinkelser, men også her giver det øgede omkostninger, da vi skal have en grænsespeditør til at lave denne ændring. Vi appellerer derfor til, at I tager fat i jeres leverandører og forklarer dem udfordringerne og hjælper med at sørge for, at de angiver de varekoder, som I også forventer, at varen skal fortoldes under.

Der er kommet følgende skærpede krav til både eksportører/importører og Speditører

 1. Da den nye toldkodeks skærper speditørens ansvar til også at have ansvar for dokumenternes ægthed, rigtighed, de angivne oplysninger er korrekte m.m., samt ikke mindst at HS koden/toldtarifnummeret er korrekt, beder vi vores kunder fremover sikre, at der både på importfakturaer og eksportfakturaer er anført HS kode samt en fuldstændig varebeskrivelse, som underbygger denne HS kode. Dette betyder, at det ikke fremover vil være nok at skrive et internt nr., style eller lign. i fakturaen, uden at der også står en varebeskrivelse, og om muligt også kompositionen på materialerne.
 2. Vi gør samtidig opmærksom på, at der skal være angivet oprindelsesland på fakturaen, og såfremt der er flere forskellige oprindelseslande på én faktura skal dette være angivet ud for de enkelte varelinjer. Herudover kan vi henvise til denne skrivelse fra EU Kommissionen omkring identifikation af produkter med oprindelseserklæring i handelsdokumenterne: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2230403

Lettelser/ændringer i GSP ordningen fra januar 2017

EU har i forbindelse med den nye toldkodeks indført et nyt elektronisk system: REX-systemet, som i stedet for GSP FORM A certifikater, skal kunne håndtere præferencetoldbehandlingen imellem Ulandene og EU, så det ikke fremadrettet vil være nødvendigt med et fysisk dokument. På sigt vil dette blive udvidet til også at omfatte andre frihandelsaftaler.

Det betyder i første omgang, at de Ulande, som har GSP præferenceaftale med EU, inden 1/7-2020 skal påbegynde registrering i REX-systemet af de eksportører, som handler med EU virksomheder. Når de er registret, vil de i stedet for GSP skulle afgive en oprindelsesudtalelse omhandlende alle handelsdokumenter se denne her: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=132359.

Hvis en importør i EU efterfølgende ønsker mulighed for at lave en erstatningsudtalelse til enten Norge eller Schweiz, som er de lande der pt. er tilsluttet ordningen, kan man på samme som man i dag laver erstatnings GSP, lave en erstatningsudtalelse, som kan give præferencetoldbehandling i modtagelandet, Link til erstatningsudtalelser: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=132360.

EU importøren skal så sørge for at blive registreret i REX systemet. I Danmark kan man finde blanketten her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234636&vId=0&chk=214273. Den underskrevne ansøgning sendes til rex@skat.dk, hvor registrering i REX systemet påbegyndes 1. januar 2017.

Indtil 31/12-17 vil det pga. overgangsperioden stadig være muligt at få udstedt et fysisk erstatnings certifikat for et GSP i EU. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at alle sendinger op til 6000 EUR kan der ikke laves erstatningscertifikater på, i stedet skal der laves en erstatningsudtalelse, hvilket også er muligt for eksportører, som ikke er registreret i REX systemet.

En rigtig vigtig detalje er, at på samme måde som man i dag kigger på det originale GSP for at se, om det er udfyldt korrekt, og SKAT efterfølgende kan anmode afsenderlandet om en verifikation, vil der også være forpligtigelser for importører, som ønsker at få præferencetoldbehandling enten i Danmark/EU på baggrund af en oprindelsesudtalelse fra pågældende præferenceberettigede land.

Man skal derfor sikre sig enten at have et originalt GSP eller tjekke på EU’s hjemmeside for REX systemet om leverandøren er registret INDEN man selv laver en erstatningsudtalelse. Det kan tjekkes på dette link på Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en.

SKAT har derudover udfærdiget en skrivelse om de forpligtigelser mht. dokumentation, der påhviler eksportøren, som ønsker at lave erstatningsudtalelser. Se skrivelse her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2237746.

SKAT har ligeledes sendt vejledninger ud hhv. den 4 november og 18 november, som kan ses her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2236489&vId=214273 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2236731&vId=214312

Derudover kan vi oplyse, at Canada i forbindelse med deres samhandelsaftale med EU også bliver tilkoblet REX systemet allerede ved aftalens start, som rygtet siger bliver den 17 februar 2017, så hvis du har samhandel med Canada, vil det også være muligt at anvende oprindelsesudtalelser på varer til hhv. EU og Canada.

Kommende frihandelsaftaler i EU – med forventede toldlettelser

 1. Der er lige nu forhandlinger i gang om en frihandelsaftale imellem EU og Tunesien samt EU og Mexico.
 2. TTIP
  Den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA – status efter præsidentvalget i USA er pt. uklart.
 3. CETA
  Aftalen imellem Canada og EU – aftalen forventes at træde i kraft primo 2017, og det forventes at de toldmæssige lettelser hurtigt derefter vil være gældende.
 4. Forhandlingerne om frihandelsaftalen imellem Japan og EU håbede man at kunne slutte i løbet af 2016, hvilket ikke har været muligt for mig at få bekræftet er sket. Derefter vil der komme en ratificeringsproces i de enkelte lande, så det har lidt længere udsigter, inden ikrafttrædelsen.
 5. ASEAN
  Forhandlinger om frihandelsaftalen ASEAN er imellem EU og Malaysia startet i 2010 og pågår stadig. Thailand og EU har startet forhandlingerne i 2013 også disse pågår stadig.
  Forhandlinger om frihandelsaftalen ASEAN imellem EU og Singapore er færdiggjort. Der mangler dog de sidste godkendelser. Forventet ikrafttræden i løbet af 2017.
  Forhandlingerne om frihandelsaftalen ASEAN imellem EU og Vietnam er færdige. Aftaleteksten er færdig udarbejdet i 2016 og nu er ratificeringsprocessen i gang i de enkelte EU lande. Denne proces kan tage 1,5 – 2 år, så der er et stykke vej inden denne aftale kan træde i kraft.

For yderligere oplysninger kontakt Maybrith Arpe-Sørensen på tlf. 76 32 03 33 eller mail: maar@primecargo.com. Træffes dagligt fra kl. 08.15 – 14.15.

Ansvarsfraskrivelse
Emner, der er bragt i PC News, er af generel informationskarakter. Informationerne bør ikke anvendes som erstatning for professionel rådgivning. Vi anbefaler derfor, at læserne søger relevant professionel rådgivning om de specifikke emner og problemer, som de måtte støde på. Selv om der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysninger er korrekte, påtager vi os intet ansvar for fejl eller mangler i disse oplysninger, om end de skyldes uagtsomhed eller lignende, eller for tab, uanset årsag, som lides af en person, som henholder sig til dem.