Republic

Kommuner vil skabe langt bedre indsats for demensramte og pårørende

Nyhed   •   Maj 25, 2016 09:37 CEST

Hver eneste år forvilder mere end 1.000 mennesker med en demenssygdom sig væk fra hjemmet eller plejecentret. Mange af dem bliver først fundet, når det er for sent. Af den grund dør 15 demensramte danskere hvert år. Det er en af de store udfordringer, som syv nye demensvenlige kommuner nu vil gøre noget ved.

Den 25. – 26. maj igangsætter syv kommuner arbejdet imod at blive nogle af Danmarks første demensvenlige kommuner og styrke demensindsatsen over for de næsten 8000 demensramte borgere i de syv kommuner, for deres pårørende og plejepersonale.

Sammen med Demensalliancen vil kommunerne over de næste seks måneder dele erfaringer om udfordringer og løsninger og finde svar på nogle af de store udfordringer på demensområdet, som kommunerne i stigende grad vil stå overfor.

De syv kommuner: Køge, Lyngby-Taarbæk, Horsens, Viborg, Randers, Mariagerfjord, Guldborgsund

Tal der taler for sig selv:

1.Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark

2.Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom

3.85.000 er i dag ramt af en demenssygdom

4.Antallet af demente stiger ca. med 10.000 hvert år

5.I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-150.000

6.Op mod 400.000 personer i Danmark lever i dag som nære pårørende til et menneske med demens

Knap en tredjedel af demensramte bor snart i demensvenlige kommuner

De syv nye kommuner overtager faklen fra Aarhus, Aalborg, Varde, Hillerød, Stevns og Næstved kommune, der i efteråret tog de første skridt til at skabe demensvenlige kommuner i Danmark. Faklen gives nu videre og snart vil knapt 30% af danskere med demenssygdomme bo i kommuner, der med ambitiøse mål og konkrete handlinger vil arbejde for at styrke demensindsatsen for borgere, pårørende og medarbejdere. Demensalliancens mål er, at samtlige 98 kommuner i Danmark bliver demensvenlige.

Forspring på den nationale demenshandleplan

”Som samfund skal vi være bedre til at hjælpe de mennesker, der er ramt af sygdommen”, udtalte Statsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med hans og Sundheds- og Ældreminister, Sophie Løhdes møde med fagfolk, organisationer, demensramte og pårørende på Marienborg mandag den 9. maj. Mødet markerede det forestående arbejde med en national handlingsplan på demensområdet, som vil stille forventninger til forbedringer og nye tiltage i kommunerne. Med samarbejdet med Demensalliancen tager de syv kommuner forskud på det arbejde!

Udfordringer som de syv kommuner blandt andet vil finde svar på:

1.Hvordan bliver kommunerne bedre til at spotte demenssygdomme tidligere, så personer med demens kan få den rette hjælp?

2.Hvordan kan kommunerne sikre, at pårørende får hjælp og aflastning, og ikke står alene?

3.Hvordan kan medarbejdere og ledere blive bedre klædt på til at støtte det voksende antal personer med demens og deres pårørende – både i hjemmet og på plejecentre?

4.Hvordan kan kommunerne styrke lokalsamfundets viden om demens?

5.Hvordan sikrer vi flere demensvenlige boliger gennem indretning og nybyggeri?

Demenscamp 25. – 26. maj i Odense

Kontakt Demensalliancens kommunikationsansvarlige for mere information om dagen og om adgang for pressen.

Jon Kiellberg

M: jon@repub.dk

T: 2762 9098

DE SYV KOMMUNER UDTALER

Horsens Kommune

Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget Ellen T. Schmidt:

Horsens kommune ønsker at blive en demensvenlig kommune, fordi vi tror på, at det kan medvirke til, at sikre øget viden om vigtigheden af tidlig opsporing og udredning, så den rette indsats og behandling kan iværksættes. Vi ved også, at øget viden om demenssygdom i civilsamfundet kan medvirke til at mindske tabuet omkring demenssygdom.

I Horsens kommune er vi sikre på, at deltagelse i projektet, Demensvenlig kommune, via sparring og vidensformidling mellem eksperter og de øvrige deltagende kommuner, kan medvirke til, at vi udvikler og tilretter vores tilbud til borgerne med demenssygdom. Dette på en måde så de og deres pårørende oplever, at kunne mestre eget liv bedst muligt. Vi ser rigtig meget frem til at deltage - at kunne få og give viden, til udvikling af demensområdet.

Randers Kommune

Formand for Sundhed – og omsorgsudvalget, Leif Gade

Randers kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og bidrage til udviklingen inden for demensområdet. Vores ambition er at skabe muligheder for et bedre liv med demens, hvor borgere med demens og deres pårørende har den tryghed, at de aldrig er alene med deres udfordringer.

Vi ønsker med en tidlig, kontinuerlig og kvalificeret indsats at støtte borgere med demens i at forblive aktive og mestre hverdagen i videst mulig omfang, og bidrage til at borgere med demens, og deres pårørende, bevarer livskvalitet og en værdig hverdag trods det, at en demenssygdom gør det svært.

Mariagerfjord Kommune

Sundheds- og ældrechef, Carsten Kaalbye

Mariagerfjord ønsker at være en Demensvenlig Kommune fordi vi gerne vil sætte ind på at styrke vores eksisterende visioner og demenshandlingsplaner med en ny innovationskraft, en ny viden og sammen skabe strategiske og langsigtede løsninger. Mariagerfjord skal med området omkring Danmarks smukkeste fjord være et godt sted at bo, leve og arbejde for alle.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Formand for social og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek

Vi glæder os til at være en del af projektet, da det er helt i tråd med vores stærke fokus på demensområdet. Vi ønsker med en demensvenlig kommune at understøtte et aktivt liv med størst mulig livskvalitet og tryghed for det enkelte menneske med en demenssygdom og dennes pårørende. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer. Det skal ske i et samarbejde mellem borgeren, de pårørende, kommunen, foreninger, frivillige med flere.

Køge Kommune

Afdelingsleder for Social- og Sundhedsservice, Niels Jørgen Assing

Køge Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og vil arbejde for at styrke kommunens udviklingsplan for demensindsatsen i Køge gennem udvikling af viden og kompetencer for at leve op til, at alle borgere med demens og deres nære pårørende skal have mulighed for et godt og meningsfuldt liv med den rette hjælp og støtte.

Viborg Kommune

Direktør for Job og Velfærd, Mette Andreassen

Viborg kommune vil være en demensvenlig kommune, ved at udbrede kendskabet til demens og bryde det tabu der er omkring sygdommen. De familier der er ramt af demenssygdom bør ikke isolerer sig og risikerer at opleve ensomhed. Som demensvenlig kommune vil Viborg sikre, at der er viden og kendskab, om demens, hos både personale og i lokalsamfundet. Vi ønsker, i et samarbejde med mennesket med demens, at de kan leve et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv hele livet - på trods af demens.

Guldborgsund Kommune

Centerchef Mai-Britt Hagbarth, Guldborgsund kommune

Guldborgsund kommune vil yde den bedst mulige indsats til de enkelte demente fra mistanke om demens til livet er slut.

Demensrummet er en unik og oplagt mulighed for at udvikle disse tilbud, så den enkelte borger og pårørende oplever sig mødt, forstået og hjulpet.

Det være sig forebyggelse, opsporing, udredning, støtte og tilbud samt viden om demens i nærmiljøet.

DEMENSALLIANCE UDTALER

Ergoterapeutforeningen

Tina Nør Langager, Formand

Ergoterapeutforeningen mener, at Demensalliancen er vigtig, fordi vi sammen har fokus på borgerens hverdagsliv og skaber så optimale rammer som muligt for borgeren og dennes familie gennem rehabilitering, støtte og omsorg. Borgerens liv leves i kommunerne, og derfor er arbejdet med at etablere demensvenlige kommuner helt afgørende for, at denne vision kan indfries.

Dansk Sygeplejeråd

Dorte Steenberg, Næstformand

Arbejdet med demensvenlige kommuner er vigtig, fordi der her, kan gøres en forskel for mennesker med demens og deres pårørende. I kommunerne arbejder de sundhedsfaglige medarbejdere, der møder mennesker med demens og deres pårørende, med tidlig opsporing, forebyggelse, behandling og pleje af demens. Det forudsætter de rette kompetencer, organisering og ledelse af arbejdet, og det er helt afgørende at kommunerne er med til at understøtte arbejdet.

FOA

Karen Stæhr, Sektorformand

At få skabt demensvenlige kommuner er helt afgørende for at sikre et godt liv for borgerne med demens og derres pårørende. En demensvenlig kommune er for mig at se også en kommune, der sikre at medarbejderne er fagligt godt klædt på det de mange udfordrende opgaver i pleje og omsorg for borgere med demens. Når vi er i dialog med kommunerne i demensrummet er FOA med til at sikre at bedre liv for borgere med demens og medarbejdere, der arbejder med borgere med demens.

Pensam

Helen Kobæk, Adm. Direktør

Jeg er utrolig glad for, at stadig flere kommuner slutter op om arbejdet og deltager for at blive demensvenlige. Danmark skal være et demensvenligt land, og det er en stor og vigtig opgave. Det kan vi lykkes med, fordi vi samler kræfterne og går sammen om at styrke det eksisterende og udvikle nye løsninger.

Ældre Sagen

Bjarne Hastrup, Adm. Direktør

Personer med demens bliver Danmarks største plejeopgave i dette århundrede og en kæmpe udfordring for danske kommuner. Derfor er det vigtigt, at kommunerne ruster sig til denne gigantiske social-humanitære opgave. Når familier bliver ramt af en demenssygdom, er det afgørende, at kommunen står klar med den relevante hjælp, støtte og rådgivning, både til personen med demens og de pårørende. I den første runde af Demensrummet deltog seks meget engagerede kommuner, der alle udviklede og igangsatte nye og spændende tiltag for at forbedre indsatsen over for personer med demens. Vi glæder os meget til at samarbejde med syv nye kommuner i bestræbelserne på at forbedre indsatsen på demensområdet i disse kommuner - og på sigt at gøre hele Danmark til et demensvenligt samfund.

Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen, Direktør

Det er glædeligt og vigtigt, at endnu flere kommuner nu går ind i arbejdet med at skabe et demensvenligt samfund, hvor livet med demens er værd at leve. Men kommunerne kan ikke gøre det alene. Hvis Danmark skal være demensvenligt, er det afgørende, at vi alle bidrager – ikke kun kommunerne, men også civilsamfundet. Det gælder butikker, foreninger, institutioner og alle os, der ikke har en demenssygdom.

PRESSE KONTAKT I DEMENSALLIANCENS PARTNERE

- Karen Stæhr, Sektorformand, Social- og sundhedssektoren, FOA,

Tlf. 4697 2310, Mobil: 3063 7310, mail: kas050@foa.dk

- Peter Aagaard Brixen, DSR peteraagaardbrixen@dsr.dk

- Charlotte Boman Hede, Ældre Sagen på tlf. 3396 8764

- Jon Fiala Bjerre, Alzheimerforeningen på tlf. 3341 0416

- Søren Dijohn, PenSam på tlf. 6122 2998

- Luise Bæhrenz Hjort, Ergoterapeutforeningen, 53 36 49 42