Nykredit

Årsregnskabsmeddelelse 2010 - Nykredit Realkredit

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 08:14 CET

Resultat – Nykredit Realkredit koncernen

 • Nykredit Realkredit koncernens resultat før skat blev 3.090 mio. kr. mod samlet -145 mio. kr. i 2009. Hertil kommer gevinsten fra salget af Nykredit Forsikring på 1.511 mio. kr.
 • Resultatet efter skat inklusive gevinsten fra salget af Nykredit Forsikring blev 3.816 mio. kr. mod 129 mio. kr. i 2009
 • Vækst i de kundevendte forretninger på 10,2%
  • Basisindtægter af kundevendte forretninger steg med 882 mio. kr. til 9.522 mio. kr. i 2010
  • Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i 2010 med 42 mia. kr. til 1.088 mia. kr.
 • Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg med 104 mio. kr. eller 1,9%
  • Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt fra 62,4 i 2009 til 57,8
  • Særlige værdireguleringer mv. blev en udgift på 129 mio. kr.
  • Nykredit Banks provision til statsgarantiordningen udgjorde 371 mio. kr. mod 500 mio. kr. i 2009
 • Nedskrivninger på udlån faldt med 5.499 mio. kr. til 2.103 mio. kr.
  • Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev 888 mio. kr., svarende til 0,09% af udlånet
  • Nedskrivninger på bankudlån blev 1.215 mio. kr. eksklusive statsgarantiordningen, svarende til 1,31% af udlånet
  • Nedskrivning relateret til statsgarantiordningen udgjorde 279 mio. kr.
 • Basisindtægter af fonds blev 470 mio. kr. mod 829 mio. kr. i 2009
  • Gennemsnitlig pengemarkedsrente udgjorde 1,05% mod 1,83% i 2009
 • Beholdningsindtjeningen blev 2.003 mio. kr. mod 4.620 mio. kr. i 2009
  • Den positive indtjening i 2010 skyldes især indtjening på korte obligationer samt reducerede rentespænd mellem realkreditobligationer og statsobligationer
 • Kapitalomkostninger i form af nettorente mv. af hybrid kernekapital udgjorde 461 mio. kr. mod 95 mio. kr. i 2009
 • Koncernens samlede omkostninger til bankpakke I udgjorde 1.643 mio. kr. fra 2008 og frem til ordningens udløb den 30. september 2010. Der forventes ikke yderligere indbetalinger til ordningen.

Kapitalgrundlag

 • Kernekapitalprocenten og solvensprocenten blev hhv. 18,5 og 18,5
 • Individuelt solvensbehov udgør 9,4%
 • Der indstilles udbetaling af udbytte på 300 mio. kr.
 • Koncernens egenkapital blev øget med 4,1 mia. kr. og udgør 55,0 mia. kr. efter foreslået udbytte.


2011 – Forventninger

 • Nykredit forventer et stigende udlån til såvel private som erhvervsvirksomheder og dermed stigende basisindtægter. Hertil kommer en fortsat vækst i indtjeningen fra Markets & Asset Management. Basisindtjeningen før nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 4,3-4,8 mia. kr.
 • Nedskrivninger på udlån forventes at ligge i niveauet 1,5 mia. kr. med en usikkerhed på ca. 0,5 mia. kr. Ligesom i 2010 forventes nedskrivningerne at være størst for små og mellemstore virksomheder.
 • Resultatet før skat vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder og den økonomiske udvikling i Danmark. Resultatet før skat skønnes at udgøre 3,0-3,5 mia. kr.

Koncernchef Peter Engberg Jensen udtaler:
Nykredit forbedrede sin position på markedet markant i 2010 med en forretningsvækst på godt 10%. Det gav sammen med en omkostningsvækst på kun 2%, en begyndende normalisering af tabsniveauerne og en høj beholdningsindtjening et ganske godt resultat på 3,1 mia. kr. før skat og før gevinsten på 1,5 mia. kr. vedrørende salget af Nykredit Forsikring.

Den strategiske udvikling er klar – vi har fusioneret Nykredit Bank og Forstædernes Bank. Bankaktiviteterne bidrager i dag med 44% af basisindtæg-terne, og vores samlede udlån i Danmark udgør lige knap 30% af den finansielle sektors udlån.

Hent PDF'er