Ministeriet for Børn og Undervisning

Aftaler om satspuljen for 2011 indgået

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 09:32 CET

Der er indgået aftale om satspuljen for 2011. På uddannelsesområdet gives 38 millioner kroner til forlængelse af to satspuljeprojekter vedrørende Tosprogs-Taskforce og Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har indgået aftale om satspuljen for 2011.

På undervisningsområdet betyder aftalen, at der gives i alt 38 millioner kroner i årene 2010-2013 til forlængelse af de to satspuljeprojekter, der vedrører Tosprogs-Taskforce og Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Der er for de tre ministerområder forhandlet inden for en samlet ramme på 54,7 millioner kroner i 2011, 50 millioner kroner i 2012, 41,3 millioner kroner i 2013 og 65,3 millioner kroner i 2014.

Projekterne

  • Der er afsat fire millioner kroner i 2012 til forlængelse af Tosprogs-Taskforcen i 1. halvår af 2012. Frem mod satspuljeforhandlingerne for 2012 belyses taskforcens aktiviteter nærmere med henblik på, at der kan tages stilling til den videre bevilling.
  • Det er aftalt, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser kan anvendes. Parterne er enige om at reservere 34 millioner kroner i 2014. Udmøntningen afventer dog forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen.
  • Det er desuden aftalt, at den ved sidste års satspuljeforhandlinger oprettede pulje til læse- og stavesvage unge skal bidrage til at fastholde disse unge i uddannelse, herunder forpraktikanter eller trainees samt elever på produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser eller erhvervsuddannelser. Inden 2013 vil forslag til udmøntning af puljen blive forelagt forligskredsen med henblik på forligskredsens godkendelse.

Satspuljemidlerne til Undervisningsministeriets område kommer fra forlig i Beskæftigelsesministeriet.

Læs aftaleteksterne her

Se en samlet oversigt over fordelingen af satspuljemidlerne her.

 

Kontakt

Mads Jensen
Pressechef
majen3@uvm.dk
Tlf. 3392 6329 / 2097 9938

Tobias R. Rosenberger
Fuldmægtig
torro1@uvm.dk
Tlf. 3392 5262