Erhvervs- og Vækstministeriet

ATP's mulighed for ejerskab af kreditinstitutter

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 09:34 CET

Forud for ATP’s investering i FIH bank som en del af et konsortium rettede ATP henvendelse til regeringen med henblik på at sikre, at investeringen ville være fornuftig for ATP’s pensionskunder. Ønsket var, at ATP kunne blive ligestillet med andre institutionelle investorer på bankområdet, således at ATP – hvis der på et tidspunkt investeringsmæssigt var behov herfor – ville kunne erhverve bestemmende indflydelse i FIH.

På den baggrund har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet de konkurrencemæssige aspekter af, at ATP får mulighed for at opnå bestemmende indflydelse i finansielle virksomheder. Styrelsen finder, at der ikke er konkurrenceretlige problemer, men der kan være konkurrencemæssige betænkeligheder, dog størst i forbindelse med muligheden for at drive pensionsvirksomhed, da denne type virksomhed i dag er ATP’s kernevirksomhed.

Konkurrencefordelene skyldes, at ATP's lovfæstede særstatus ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan give konkurrencefordele i form af udnyttelse af stordriftsfordele og ATP's brandfordele samt bedre muligheder for finansiering.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Nu har vi fået belyst de konkurrencemæssige aspekter af at give ATP mulighed for at drive finansiel virksomhed gennem datterselskaber. Disse skal vejes op mod bl.a. hensynet til den finansielle stabilitet, og at pensionsopsparerne skal sikres et fornuftigt afkast.På den baggrund er beskæftigelsesministeren og jeg enige om en model, hvor der tages højde for de konkurrencemæssige betænkeligheder, samtidig med at ATP får den nødvendige fleksibilitet:

  • ATP gives mulighed for at erhverve bestemmende indflydelse i kreditinstitutter, dog således at ATP ikke gennem sin dattervirksomhed må opnå en markedsandel for kreditinstitutters udlån, der overstiger 5 pct. Overholdelse heraf vil indgå i Finanstilsynets almindelige tilsynsvirksomhed med ATP’s investeringer.
  • For bank- og realkreditvirksomheder, hvor ATP har erhvervet bestemmende indflydelse, vil det ikke være tilladt for ATP at sælge administrative ydelser til datterselskabet.
  • ATP’s navn, logo og farver må ikke anvendes for dattervirksomheder inden for bank- og realkreditvirksomhed.
  • Der gives ikke mulighed for, at ATP kan have bestemmende indflydelse på liv- og pensionsområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrencemæssige vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP

Baggrund

Økonomi- og Erhvervsministeriet bad den 15. januar 2011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at vurdere de konkurrencemæssige aspekter af at ophæve forbuddet mod, at ATP har bestemmende indflydelse i finansielle virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i oktober 2010 en statsstøtteretlig vurdering af en sådan ophævelse. Her fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det ikke ville være i strid med EU’s statsstøtteregler.