Udenrigsministeriet

Behov for mere fokuseret og pragmatisk tilgang til miljøstøtte i Afrika

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 09:54 CET

Danmark har bidraget væsentligt til at få miljø på dagsordenen i en række afrikanske lande, konkluderer en ny evaluering af dansk miljøstøtte. Men evalueringen konstaterer også, at samarbejdslandene mangler kapacitet og politisk vilje til at tage ejerskab.

Danmark har bidraget væsentligt til at få miljø på dagsordenen i en række afrikanske lande og til udvikling af en mere sammenhængende miljøbistand til Afrika, konkluderer en ny evaluering af dansk miljøstøtte til seks afrikanske lande for i alt 1,8 milliarder kr. i perioden 1996-2009.
Men evalueringen konstaterer også, at der er behov for en mere pragmatisk tilgang til den danske miljøstøtte i Afrika. Samarbejdslandene mangler kapacitet og politisk vilje til at tage ejerskab, og det vil kræve et langvarigt engagement at sikre en vellykket og bæredygtig miljøforvaltning i partnerlandene. Evalueringen peger på adskillige positive effekter af den danske miljøsatsning i Afrika, som har ført til, at Danida er gået fra at støtte enkeltstående projekter til at støtte mere overordnede og sammenhængende programmer.


Omlægningen har placeret Danida blandt de toneangivende donorer på miljøområdet i Afrika og har medvirket til at reducere omkostningerne ved at yde bistand. Bistanden har bidraget til, at miljø i flere afrikanske lande har fået større politisk bevågenhed og til forbedringer af miljølovgivningen i flere lande. Desuden har danske langtidsrådgivere, strategisk placeret i partnerlandenes ministerier og institutioner, bidraget effektivt til at opbygge lokal kapacitet ved at oplære deres lokale kolleger på jobbet, ligesom de har medvirket til at styrke forbindelserne mellem det politiske og det praktiske niveau. Konkret har dansk bistand f.eks. bidraget til, at Egyptens miljøstyrelse fra sin spæde start i 1994 nu er en relativt magtfuld og velbemandet organisation. Herved er mulighederne for en mere effektiv miljøforvaltning blevet styrket. I Lusaka i Zambia er indsamlingen af affald udliciteret til private entreprenører og lokale brugergrupper, så 500-600.000 mennesker nu får indsamlet deres affald. Også i Tanzania er lokale brugergrupper engageret i affaldsindsamling i flere byer, og der er – med blandt andet dansk bistand - skabt bedre rammer for lokal forvaltning af landets skovressourcer. Danida får samtidig kritik for at sprede miljøindsatsen ud over for mange og for forskelligartede aktiviteter og for ikke at fastholde det langvarige engagement, som Danida selv erkender, er en forudsætning for vellykket programbistand. Evalueringen efterlyser også, at de gode ’danske’ eksempler breder sig og i højere grad bliver taget op af andre. Evalueringen anbefaler, at Danmark fortsætter programstøtten til miljø i Afrika, men nedjusterer ambitionerne. F.eks. bør Danmark ikke forsøge at støtte hele miljøsektoren på en gang, men koncentrere støtten til undersektorer. Det vil øge gennemslagskraften og mulighederne for at målrette indsatsen bedre mod de fattigste befolkningsgrupper. Danmark bør også afstemme de høje danske ambitioner med den afrikanske virkelighed, ambitionerne skal realiseres i. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem det danske konsulentfirma Orbicon og det britiske ITAD Ltd med assistance fra lokale konsulenter i Egypten, Tanzania og Zambia. Den er baseret på studier og besøg i Egypten, Tanzania og Zambia samt erfaringer med miljøstøtten til Kenya, Mozambique og Sydafrika.

LINKS

Rapporten kan downloades her på danskDownload the report in english

KONTAKT


Ole Winckler Andersen,
chef for Danidas Evalueringskontor,T: 33 92 02 36Email: olewin@um.dk