Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bertel Haarder: Pengene skal strække længere

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2011 12:07 CEST

Ny aftale skal hjælpe kommunerne til at bruge pengene bedre og mere effektivt, mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. 

Bedre service for de samme penge.

 

Det er hovedmålet i den aftale om kommunernes økonomi for 2012, som regeringen og kommunerne netop er blevet enige om.

 

Med aftalen for 2012 kan kommunerne næste år bruge lige så mange kroner på service som ved sidste års aftale. Det lå allerede fast med Genopretningsaftalen fra foråret 2010.   

”Omdrejningspunktet i aftalen er at hjælpe kommunerne med at få pengene til at strække længere. Aftalen indeholder bl.a. bedre styringsmuligheder og nye tiltag til afbureaukratisering. Derved understøttes kommunernes arbejde med at prioritere servicetilbuddene og opnå en bedre ressourceudnyttelse” siger Bertel Haarder.   

Bertel Haarder glæder sig over, at regeringen og kommunerne er enige om vejen frem.   

”Kommunerne er allerede i gang med en vigtig omstilling, og jeg vil gerne kvittere for kommunernes indsats med at udvikle den kommunale service under hensyntagen til en stram økonomi,” siger Bertel Haarder.   

En del af aftalen er, at man medio 2012 gør en særlig indsats for at sammenligne kommunernes indsats for at effektivisere og for at udbrede de bedste resultater.   

Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der bl.a. frigør ressourcer samt forbedrer kommunernes mulighed for at prioritere og målrette indsatsen på det specialiserede sociale område og specialundervisning. Og med en styrket indsats i forhold til digitalisering - bl.a. rettet mod folkeskolen - og velfærdsteknologi er vejen banet for bedre og smartere opgaveløsninger. 

Endelig er sporene lagt for en ambitiøs aftale om konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Målet er, at 31,5 procent af de kommunale opgaver udsættes for konkurrence.   

”Jeg er særlig glad for aftalen om, at flere opgaver skal udsættes for konkurrence. Den er ambitiøs og gensidig. Både kommunerne og regeringen vil arbejde for, at målet nås i 2015,” siger Bertel Haarder.   

Bertel Haarder understreger, at aftalen afspejler, at regeringen top-prioriterer borgernes sundhed. Kommunernes forebyggende indsats indgår som et centralt element.

 

”Det er glædeligt, at aftalen bekræfter og understøtter kommunernes vigtige rolle i forhold til at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse,” siger Bertel Haarder.   

Til de kommuner, der har særligt svært ved at få pengene til at række, er der en hjælpende hånd. Der er bl.a. afsat en pulje på 550 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.      

Bertel Haarder glæder sig desuden over, at der med aftalen udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden og desuden afsættes flere lånepuljer til investeringer i kommunerne. 

 

Læs aftale om kommunernes økonomi for 2012 (pdf)         

 

Om Kommunernes lånemuligheder 

 

Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 giver kommunerne øget låneadgang til at finansiere kommunale investeringer. Med aftalen er der sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. i 2012, eksklusive kommunalt ejede ældreboliger, og der er ikke fastsat et loft for kommunernes investeringer. 

 

For 2012 afsættes der følgende lånemuligheder: 

 

 • Lånepulje på 600 mio. kr. til anlæg, herunder til medfinansiering af kommunale investeringer i skole, dagtilbud og ældreområdet (kvalitetsfondsområderne) samt IT-investeringer. Puljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. 

  Lånepuljen skal ses som supplement til udmøntning af 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden, som ligeledes er målrettet kommunale investeringer i skole, dagtilbud og ældreområdet. 

 • Øget låneadgang til energirenovering i eksisterende byggeri.   

 • En pulje på 200 mio. kr. til anlæg, som ikke er formålsbestemt (den ordinære lånepulje). 

 • Pulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter

   

Endelig ændres reglerne for kommunernes låntagning med henblik på at begrænse kommunernes lån i udenlandsk valuta og anvendelse af finansielle instrumenter. Dermed modvirkes en utilsigtet risikotagning vedrørende finansielle dispositioner i kommunerne. 

 

 

Om Kommuner med særlige økonomiske udfordringer

Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 imødekommer kommuner med særlige økonomiske udfordringer i flere henseender.  

 • Den traditionelle pulje til særlig vanskeligt stillede kommuner er forhøjet og udgør for 2012 samlet set 550 mio. kr. Der er 50 mio. kr. mere end sidste år og knap 400 mio. kr. mere end den permanente pulje.

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud angive de nærmere kriterier og hensyn, der lægges til grund ved fordelingen.

 • Der er indgået en særlig aftale for de 19 kommuner, der i starten af 2012 skulle have tilbagebetalt 1,6 mia. kr. til staten som følge af en efterregulering for kommunernes budgettering af skatteindtægterne i 2009. Reguleringen har en størrelse, som udgør en betydelig økonomisk udfordring for flere af kommunerne.

  I lyset af den ekstraordinære udvikling i den nationale økonomi og dermed skattegrundlagene i 2009 er der aftalt en rabat på 300 mio. kr., således at efterreguleringen for de 19 kommuner reduceres til samlet 1,3 mia. kr.

  Samtidig afsættes der en ekstraordinær lånepulje på 300 mio. kr. til yderligere at afbøde udfordringen for nogle kommuner i en særligt udsat situation.
 • Der er afsat en lånepulje på 600 mio.kr. til at medfinansiere kommunale investeringer, og den er primært målrettet kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

 

Yderligere oplysninger
Pressechef Niels Ditlev, tlf. 40820637
Afdelingschef Niels Jørgen Mau, tlf. 41955546