Furesø Kommune

En god start for Furesøs nydanske børn

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 07:15 CET

Integrationsministeriet har givet 2,3 mio. kroner til projekter, der skal sikre socialt udsatte børn med indvandrerbaggrund en god start via en tidlig indsats og styrket sundhedspleje. Furesø Kommune er med.

I de næste to år sætter Furesø Kommunes sundhedstjeneste, Børne- og Familiecenter samt daginstitutionsområdet fokus på støtte til nydanske familier.

Allerede under graviditeten vil de få tilbudt hjemmebesøg, som fortsætter i barnets første leveår, og besøgene vil blive kombineret med bl.a. forældrekurser og samarbejdsmøder mellem familie, daginstitution og sundhedspleje.

”Projektet er en markant styrkelse af den tidlige indsats overfor de nydanske forældre, som sprogligt og socialt kan have svært ved at klare forældrerollen i et dansk samfund. Ved at engagere dem i at deltage aktivt i samarbejdet om deres børn i hjemmet, daginstitutioner og skoler, kan vi medvirke til at børnene udvikler sig alderssvarende motorisk, sprogligt og socialt,” fortæller ledende sundhedsplejerske i Furesø Komune, Kirsten Storinggård.

Fokus på danskkundskaber

Sundhedstjenesten spiller en central rolle i projektet, fordi sundhedsplejerskerne kommer i alle hjem på et tidspunkt, hvor forældrene er meget motiverede for at yde en særlig indsats overfor det lille barn.

”Gode danskkundskaber er afgørende for, at et barn klarer sig godt i skolen. Derfor er det vigtigt at tosprogede børn kommer i dagtilbud, så de får mulighed for at lære dansk og ikke vokser op isoleret fra det danske samfund. Forældrene har en central rolle her, og den skal de naturligvis klædes på til,” siger Kirsten Storringård.

Forebyggelse giver selvhjulpne borgere

Integrationsministeriet har givet 1,3 mio. kroner til projektet, og det glæder formanden for kommunens børne- og skoleudvalg, Jane Isdal, der sammen med Furesø Byråd har udpeget forebyggelse som et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune. Det er sket med vedtagelsen af en forebyggelsesstrategi, der skal sikre sårbare og udsatte borgere en tidlig, helhedsorienteret og fagligt velkvalificeret indsats.

”Ved at sætte ind tidligt og tværfagligt, opfanger vi problemerne, før de bliver for store, og på den måde kan vi reducere behovet for dyre og vidtgående foranstaltninger. Vi får flere selvhjulpne borgere, der selvstændigt kan håndtere hverdagens udfordringer og det ansvar, der følger med i form af fx job, uddannelse og familieliv,” siger Jane Isdal.

FAKTA:Indsats for nydanske småbørn

Projektet i Furesø Kommune er en del af Integrationsministeriets samlede indsats rettet mod nydanske småbørn. Udover at styrke sundhedsplejens rolle har Integrationsministeriet indgået samarbejde med fire kommuner om at styrke samarbejdet med nydanske forældre i daginstitutionerne. Initiativerne løber frem til 2013. Indsatsen omfatter i alt 32 mio. kroner.

 

Omkring 40 procent af 0-5-årige nydanske børn – svarende til 13.000 – vokser op i familier, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet, og er derved i risiko for at blive marginaliseret. Det tilsvarende tal for danske børn er 8 procent. Det fremgår af ’Rapport om marginaliserede nydanske børn og unge’ fra regeringens Arbejdsgruppe for bedre integration.

 

Læs mere på www.nyidanmark.dk