Nordic School of Public Health NHV

Enskilt rum på sjukhus förhindrade inte magsjuka

Pressemeddelelse   •   Dec 14, 2011 12:42 CET

Ett masterarbete vid NHV har tittat på om enskilt rum på sjukhus kunde förebygga magsjuksmitta. Något sådant samband kunde inte påvisas.
– Det måste till flera förebyggande åtgärder, varav enrum kan vara en, för att förebygga spridning av infektionen, säger Master of Public Health Anita Wang Børseth vid NHV.
Hygiensjuksköterskan Anita Wang Børseths masterarbete vid NHV har titeln Enerom, et smitte- og sykdomsforebyggende tiltak i sykehus? Undersökningen har kartlagt förekomsten av den smittsamma tarmsjukdomen Clostrium Difficile hos inlagda patienter på fyra norska sjukhus mellan 2001-2010.
Syftet var att se om enskilt rum kunde reducera smittan.
I analysen ingick att se om förflyttning av patienter från ett gammalt sjukhus med få enskilda rum, till ett nytt sjukhus med många enskilda rum, minskade förekomsten av Clostrium difficile, som kan orsaka diarréer.
Andelen enskilda rum har ökat under studieperioden men detta har inte haft smittoförebyggande effekt vad gäller Clostrium Difficile.
–  Men troligen kan enskilda rum förbättra smittförebyggande arbete när det gäller hälsopersonal, säger Anita Wang Børseth.
Något samband mellan enskilt rum och smittspridning kunde inte påvisas. Skillnaden mellan smittoförekomsten skiljde sig dock stort mellan de fyra stora norska sjukhus som ingick i studien. Risken för smitta förefaller större i äldre sjukhus men detta kunde inte påvisas med statistisk signifikans.
– Det måste till flera förebyggande åtgärder, varav enskilt rum kan vara en, för att förebygga spridning av infektionen, säger Anita Wang Børseth. 

 

 

Nordic School of Public Health NHV er en af Nordisk Ministerråds ældste og største institutioner og viser vejen for offentlig sundhed. Med erhvervsaktive studerende i centrum og med høj videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig relevans udføres forskning, undervisning til dagens og fremtidens folkesundhed. Ved NHV tilbydes moderne undervisningsfaciliteter og værelser på campus.