Assens Kommune

Færre regler - ja tak! Frikommune - nej tak!

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 06:49 CET

Færre regler, mindre dokumentation og bureaukrati i kommunerne… Dét er de overordnede rammer for det frikommuneforsøg, der blev vedtaget som et led i finanslovsaftalen for 2011. Et forsøg, der skal løbe i en fireårig periode fra 2012 og frem, og som skal omfatte 5 kommuner af varierende størrelse og geografisk beliggenhed.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet i Assens Kommune i går. Her sagde et flertal af politikerne dog nej tak til, at kommunen ansøger om at blive frikommune.

- Vi mener, at vi kan forenkle regler og afbureaukratisere i Assens Kommune med udgangspunkt i Regeringens afbureaukratiseringskatalog, forsøgsordninger og udfordringsretten, uden at vi nødvendigvis skal igennem den omfattende proces som frikommune, siger borgmester Finn Brunse og fortsætter:

- Frikommuneforsøget lægger op til en masse administrativt ar-bejde, hvor vi ved hvert tiltag først skal behandle sagen i fagudvalg og Byrådet og herefter sende en ansøgning til Indenrigsministeriet med en detaljeret beskrivelse af hvert eneste forsøg. Vi vil derfor hellere bruge vores udviklingskraft og arbejdskraft i kommunen på, at vi selv for alvor sætter innovation og nytænkning på den kommunale dagsorden. 

Tænketanke skal tænke ud af boksen
- Således sætter vi allerede i næste måned innovation på dags-ordenen på et temamøde med henblik på at få udarbejdet en innovationsstrategi, der skal understøtte arbejdet med – og sætte fokus på at forenkle regler og skabe mindre bureaukrati i admi-nistrationen og i samspillet mellem administrationen og de decentrale enheder, siger Finn Brunse. 

Han pointerer, at der ligeledes skal sættes øget fokus på digitali-sering i både den borgerrettede betjening og de interne arbejdsgange. Bl.a. ved at der oprettes flere digitale selvbetjeningsløsninger. 
- Det er samtidig afgørende, at vi får inddraget borgerne i arbejdet med at drøfte eller foreslå nye måder at drive kommune på. Fx via vores elektroniske borgerpanel eller måske via særlige borgertænketanke. Desuden skal vores medarbejdere inddrages og opmuntres til at komme med gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene på en anderledes og mere effektiv måde, siger Finn Brunse. 

Med i forsøgsprojekter 
Borgmesteren pointerer samtidig, at de kommunale udviklingsressourcer prioriteres i forhold til, at kommunen løbende vil deltage i eksterne forsøgsprojekter. 

- Vi deltager fx allerede i et aktuelt projekt på det specialpædagogi-ske område, ligesom at kommunen deltager i KREVI, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstituts´s projekt, der handler om at måtte anvende Assens Kommune som case i et projekt om god praksis for kommunal økonomistyring. 

- KREVI er interesserede i et samarbejde med Assens Kommune, fordi vi i årene efter kommunalreformen har vist økonomiske resultater, der adskiller sig positivt fra de fleste andre kom-muners. Desuden står vi for at skulle deltage i et forventet forsøg i Region Syddanmark om udvikling af kommunale sciencestrategier (naturfagsstrategier). Her arbejder Assens Kommune allerede ud fra en gennemgribende kommunal sciencestrategi på 0 – 18 årsområdet, hvor vi har fokus på at udvikle science indenfor de enkelte områder – dagtilbud, grund-skoler og ungdomsuddannelser - og i et tæt samarbejde med virksomheder og andre relevante aktører, slutter Finn Brunse.

http://www.assens.dk

Pressekontakt
Borgmester Finn Brunse
64747372


Assens Kommune
Rådhus Allè 5
5610 Assens
Danmark