Justitsministeriet

Forenkling af bødesager på vej

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 10:16 CET

Justitsminister Lars Barfoed har fremsat et lovforslag, der skal sikre en bedre og mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne ved byretterne. Retterne vil fremover have mulighed for at afsige udeblivelsesdom i de fleste bødesager uden afholdelse af et retsmøde, hvis tiltalte ikke udtrykkeligt har anmodet om at få sagen behandlet i et retsmøde.


I dag indkalder byretten den tiltalte til et retsmøde, når retten modtager en bødesag fra politiet. I retten sidder en dommer og en anklager klar for det tilfældes skyld, at tiltalte skulle møde op, men i de fleste tilfælde udebliver de tiltalte, og sagen afgøres med en udeblivelsesdom.


Den nye ordning betyder, at der fremover ikke vil skulle reserveres retslokaler og afholdes retsmøder med tilstedeværelse af både en dommer og en anklager i sager, hvor tiltalte ikke ønsker at møde op.


Justitsminister Lars Barfoed udtaler:


"Formålet med lovforslaget er at lette sagsbehandlingen i bødesager ved domstolene. Det er en modernisering, der ikke betyder, at medarbejderne skal løbe hurtigere, men som indebærer, at arbejdsgangene bliver skåret mere hensigtsmæssigt til."


Lyttet til høringssvar

Udkastet til lovforslaget var i vidt omfang baseret på et forslag fra Domstolenes Samarbejdsforum, hvor domstolene og anklagemyndigheden er repræsenteret. Udkastet til lovforslaget lagde op til en ordning, hvor retten i stedet for at indkalde til et retsmøde kunne sende et brev til den tiltalte og orientere om, at bødesagen ville kunne afgøres uden et retsmøde, medmindre den tiltalte anmodede om, at sagen blev behandlet i et retsmøde.


Det lovforslag, som i dag bliver fremsat i Folketinget, er blevet justeret i lyset af et høringssvar fra en række byretspræsidenter. I høringssvaret peger retterne blandt andet på, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis oplysningen om, at sagen i givet fald kan afgøres uden et retsmøde, fremgår af bødeforelægget. På den måde undgår retterne at skulle kontakte de pågældende, inden sagen afgøres, medmindre der er anmodet om et retsmøde.


Du kan finde lovforslaget her.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.