Dansk Byggeri

God velfærd forudsætter god produktivitet

Pressemeddelelse   •   Okt 26, 2010 12:00 CEST

- Kommentar af seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri

Økonomisk vækst er en stor udfordring, fordi den svage udvikling i produktiviteten begrænser mulighederne. Væksten i produktiviteten er svagere end stigningen i omkostningerne, og den kombination skader Danmarks konkurrenceevne over for udlandet. Det bevirker, at produktionen og beskæftigelsen falder, mens arbejdsløsheden og de offentlige finanser bliver forværret.

Udviklingen i forholdet mellem en virksomheds lønomkostninger og produktivitet kan sammenlignes med forholdet mellem menneskers indtagelse og forbrug af kalorier. Hvis vi vil tabe os, skal vi spise mindre og øge stofskiftet. For indtager vi færre kalorier, end vi forbrænder, falder vægten. Og hvis vi vil forbedre konkurrenceevnen ved at opnå lavere prisstigninger end i udlandet (altså hvis vi vil tabe os), så kræver det, at vi giver hinanden mindre i lønstigninger (vi spiser mindre), og at vi producerer mere i timen, dvs. forøger produktiviteten (vi forbrænder mere end hidtil). Vi får med andre ord først lavere priser, når væksten i produktiviteten overgår væksten i omkostningerne.

Væksten i produktiviteten er under pres i Danmark. Fra 1998 til 2008 var Italien det eneste OECDland, som havde lavere vækst i produktiviteten end Danmark. Ifølge regeringens seneste konkurrenceredegørelse skyldes det en svag vækst i serviceerhvervene og byggeriet. Her er der formentlig tale om bygge- og anlægsbranchen under ét. For så vidt angår nybyggeri, har Erhvervs- og Byggestyrelsen i en analyse fra 2008 påvist, at produktiviteten steg med 16 % fra 1994 til 2004. De udførende håndværkere tegner sig for den største stigning i produktiviteten, nemlig 40 %, hvilket er langt mere end de virksomheder, der leverer byggematerialer og tjenester!

Statistisk støj på senderen

Danmarks Statistik udarbejder produktionsværdier for nybyggeriet, og i den forbindelse beregner man priser på baggrund af udviklingen i byggeomkostningsindekset og produktiviteten. Statistikerne har i mange år antaget, at væksten i produktiviteten ved nybyggeri er 1 % om året.

Selv om konkurrenceredegørelsen fortæller, at bygge og anlægsbranchen under ét oplevede en negativ vækst i produktiviteten på ca. 1 % om året fra 1995 til 2009, kan vi konstatere, at Erhvervs- og Byggestyrelsen og Danmarks Statistik mener, at der er positiv vækst i produktiviteten ved nybyggeri på henholdsvis 1,6 % og 1 % om året. Det indebærer i øvrigt, at der var svag udvikling i produktiviteten på de to andre områder, som er reparation af bygninger og anlægsvirksomhed.

På samme måde som en radio ikke spiller bedre end modtageforholdene betinger, kan tolkningen af tal ikke blive bedre end det grundlag, som tallene bygger på. Viser tallene det, som man søger at måle? Nej, ikke helt.

Det største problem er omregningen af værdier fra årets priser til faste priser. Danmarks Statistik antager i den forbindelse, at kvaliteten for en kvadratmeter nybyggeri er konstant. Det vil sige, der bliver ikke taget hensyn til forbedringer af kvaliteten over tiden, så tal for vækst i produktiviteten ved bygge- og anlægsvirksomhed bliver undervurderet. Danmarks Statistik gør derfor opmærksom på, at man bør tolke tallene med særlig stor forsigtighed.

Administrative byrder opvejer øget effektivitet

Bygge- og anlægsvirksomhederne er med årene blevet mere effektive til at flytte jord og byggematerialerne er blevet bedre. Men virksomhederne er samtidig blevet pålagt flere administrative byrder. Udgifterne til administration har været stigende, og her er en stor del af forklaringen på, at de samlede produktionsomkostninger ikke er blevet bedre opvejet af stigende produktivitet end tilfældet er.

Ifølge regeringens konkurrenceredegørelse er en del af årsagen til, at virksomhederne ikke har effektiviseret produktionen væsentligt i mange år, at konkurrencen fra udlandet er begrænset. Ikke desto mindre er der en usædvanlig hård konkurrence i bygge- og anlægsbranchen. Det skyldes ikke alene finanskrisen og lavkonjunkturen, men også de åbne grænser, som skærper konkurrencen i en sådan grad, at virksomhederne bliver nødt til at forbedre produktiviteten for at kunne klare sig i konkurrencen.

Indsatsområder

Bygge- og anlægsvirksomhederne kan bidrage til stigende produktivitet ved at:

  • Forbedre produktionens tilrettelæggelse, organisation og styring.
  • Benytte præfabrikation, partnering og lean (levere i rette tid, mængde og kvalitet ved at fjerne spild og overflødige trin i produktionen).
  • Undgå arbejdsulykker samt fejl og mangler.
  • Forebygge sæsonudsving.

For yderligere info:

Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, tlf.: 21 43 19 65