Justitsministeriet

Justitsminister klar med stalkinglov

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2011 16:09 CET

Justitsminister Morten Bødskov har fremsat forslag til en ny lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Lovforslaget bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1526/2011. Med lovforslaget samles reglerne om tilhold, opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold) og bortvisning – der i dag er fordelt mellem flere love og til dels må udledes af praksis – i én ny lov.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Jeg er meget optaget af, hvordan vi styrker indsatsen for at beskytte ofre for chikane og forfølgelse. Det gælder ikke mindst i forhold til de personer, som oplever en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane (stalking).

 

Med dette lovforslag får vi et tidssvarende og sammenhængende regelsæt, som kan være med til at sikre en markant forbedring af indsatsen på området.

 

Det er samtidig vigtigt at understrege, at nye regler om bl.a. skærpet straf for stalking ikke kan stå alene. Lovforslaget lægger derfor også op til et tæt samarbejde mellem politiet og de sociale myndigheder i sager om tilhold mv. Herudover forudsættes det, at stalkere i videst muligt omfang tilbydes behandling på frivillig basis.”

Baggrund
Med det foreslåede regelsæt samles reglerne om tilhold, opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold) og bortvisning i én ny lov.

 

Lovforslaget indeholder navnlig følgende nye elementer:

 

 • En definition af stalking. Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane skal fremover være en skærpende omstændighed ved udmåling af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning. 

 • I dag kan der alene gives et opholdsforbud – det vil sige et forbud mod at opholde sig i et nærmere afgrænset område, f.eks. i nærheden af den forurettedes bopæl eller arbejdsplads – i de tilfælde, hvor krænkeren tillige bortvises fra hjemmet. Fremover vil der også kunne gives et opholdsforbud i tilknytning til et tilhold (selv om der ikke sker bortvisning). 

 

 • Betingelserne for tilhold må i dag i det væsentligste udledes af praksis. Fremover vil betingelserne fremgå af loven. Dermed klargøres retstilstanden, og anvendelsen af tilhold styrkes. Tilhold vil kunne meddeles, hvis der er begrundet mistanke om fredskrænkelse mv., og der samtidig er bestemte grunde til at antage, at krænkelsen vil fortsætte. 

 

 • Tilhold kan fremover beskytte mod enhver kontakt og ikke – som i dag – alene kontakt, der kan anses for en fredskrænkelse. Overtrædelser af tilhold bliver dermed lettere at fastslå.

 

 • Fremover kan tilhold og opholdsforbud udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand.

 

 • Der foreslås en særlig regel om, at en person, der har været udsat for grov personfarlig kriminalitet, uden videre skal kunne opnå tilhold mod gerningsmanden. Derved sikres det, at den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. med gerningsmanden.

 

 • Bedre muligheder for efterforskning og fremskaffelse af beviser: I retsplejeloven sker en præcisering af adgangen til edition – så det f.eks. kan klarlægges, hvem der er indehaver af en kendt e-mailadresse – og en vis udvidelse af adgangen til teleoplysning – f.eks. oplysning om, fra hvilken telefon der er ringet.

 

I tilknytning til lovforslaget vil der for yderligere at styrke indsatsen på området blive iværksat en række opfølgende tiltag:

 

 • Der udarbejdes informationsmateriale, der kan udleveres til anmeldere, med de centrale regler om tilhold mv. og råd om, hvordan ofre for forfølgelse og chikane bør forholde sig. 

 • Der udarbejdes pjecer om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, herunder om egnede behandlingstilbud til stalkere, til politiet, andre offentlige myndigheder og fagfolk fra organisationer mv., som de kan anvende i deres rådgivning.

 

 • Retningslinjerne om politiets underretning og inddragelse af de sociale myndigheder i sager om tilhold mv. vil blive præciseret.

 

 • Der sikres mulighed for, at en underliggende konflikt i tilholdssager mv. kan behandles i konfliktråd, hvis der er udsigt til, at konflikten kan løses på den måde. Det vil være frivilligt for de involverede, om de ønsker at deltage i konfliktråd. 

 

 • Justitsministeriets Forskningskontor har iværksat en undersøgelse af, hvilke behandlingsprogrammer for stalkere der anvendes i Danmark og i andre lande, med henblik på at kortlægge, i hvilket omfang disse programmer er blevet effektevalueret, og hvad resultaterne af evalueringerne er. Undersøgelsen vil herefter danne grundlag for en nærmere vurdering af, om der er behov for at tage yderligere initiativer på området.

Lovforslaget kan findes her

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationsmedarbejder Pia Brügger på telefon 2050 1030.