Justitsministeriet

Justitsministeren vil udsende udvisningsdømte udlændinge hurtigere

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 10:11 CET

En arbejdsgruppe under Justitsministeriet har gennemgået de nuværende regler og procedurer på området og fundet, at det vil være muligt at overføre flere udlændinge til afsoning i deres hjemlande samt at effektivisere proceduren for udsendelse af udviste udlændinge efter endt afsoning.

 

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

 

”Kriminelle udlændinge skal ikke fylde op i danske fængsler og ligge det danske samfund til last. De skal hurtigst muligt overføres til afsoning i deres hjemlande. Hvor det ikke er muligt, skal udvisningsdømte udlændinge sendes ud af landet så hurtigt som muligt, efter de har afsonet deres straf. Jeg er tilfreds med, at vi nu har identificeret en række enkle initiativer, som kan bidrage til en hurtigere hjemsendelse af kriminelle udlændinge.”

 

Til baggrund:

 

Der iværksættes følgende initiativer for hurtigere overførsel til afsoning i hjemlandet:

 

  • Bruge mulighederne efter internationale konventioner: Direktoratet for Kriminalforsorgen sikrer, at alle kriminalforsorgens institutioner har opmærksomhed på de muligheder, som Europarådskonventionen om overførelse af domfældte og tillægsprotokollen hertil giver for at overføre udlændinge til afsoning i deres hjemlande – efter omstændighederne også uden de pågældende udlændinges samtykke.

 

  • Fokus på sagerne hos Kriminalforsorgen: I forbindelse med afsoningens påbegyndelse foretages der centralt hos Direktoratet for Kriminalforsorgen en vurdering af de sager, i hvilke der kan blive tale om overførelse.

 

  • Nye EU-regler: Danmark har gennemført de lovændringer, som er nødvendige for at opfylde EU-rammeafgørelsen af 27. november 2008, hvorefter EU-medlemsstaterne som udgangspunkt er forpligtede til at overtage afsoningen af egne statsborgere eller personer bosiddende i det pågældende land. Det gælder, uanset om den dømte indvilger i at blive overført eller ej. Danmark vil være klar til at gøre brug af de nye regler, når rammeafgørelsen er gennemført i alle medlemsstater (senest den 5. december 2011).

 

Der iværksætter følgende initiativer til effektivisering af udsendelsesprocedurerne efter endt afsoning:

 

  • Fokus på sagerne hos anklagemyndigheden: Rigsadvokaten sikrer, at anklagemyndigheden har den fornødne opmærksomhed på vigtigheden af hurtig behandling af sager om fornyet prøvelse af udvisningsspørgsmålet efter udlændingelovens regler.

 

  • Tilvejebringelse af identitetspapirer: Rigsadvokaten vil opfordre den lokale anklagemyndighed til i højere grad at inddrage forsvarsadvokaterne i forbindelse med tilvejebringelse af identitetspapirer og anden dokumentation vedrørende den udvisningsdømte, som vil være nødvendig i forbindelse med udsendelsen.

 

  • Hurtig behandling af sager om fornyet prøvelse af udvisningsspørgsmålet: Rigsadvokaten tager kontakt til sundhedsmyndighederne med henblik på at forbedre samarbejdet vedrørende personer, som er idømt en behandlingsdom, og derved bl.a. sikre, at den nødvendige lægelige dokumentation er udarbejdet, når den udvisningsdømte udskrives.

 

  • Tidlig forberedelse af udsendelsen: Rigspolitiet sikrer, at politikredsene så tidligt som muligt påbegynder udsendelsesbestræbelserne. I de sager, hvor Rigspolitiet skal forestå udsendelsen, orienterer kredsene så tidligt som muligt Rigspolitiet om de idømte udvisningsdomme, så Rigspolitiet kan forberede en efterfølgende udsendelse af vedkommende udlænding. Rigspolitiet sikrer endvidere, at politi og anklagemyndighed så tidligt som muligt søger at tilvejebringe identitetspapirer på de pågældende udlændinge, og i den udstrækning dette ikke er muligt, umiddelbart orientere Rigspolitiet herom, så Rigspolitiet kan iværksætte det fornødne i forhold til de pågældendes hjemlande.

 

Yderligere information fås hos pressechef Troels Krog på tlf. 72 26 84 08.