Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Køb af tv uden DVB-C modtager

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2010 11:20 CEST

Ved køb af et tv den 22. august 2008 burde den erhvervsdrivende ikke oplyse, at tv’et ikke kunne modtage digitalt tv via kabel-tv. Da forbrugeren modtog sit tv-signal via kabel-tv, burde den erhvervsdrivende heller ikke oplyse, at tv’et ikke kunne modtage kanaler i standarden MPEG4 via egen antenne. Forbrugeren fik ikke medhold i sit krav om erstatning for udgiften til leje af en DVB-C MPEG4 modtager. Afgørelsen vedrører en forbruger, der modtog sit tv-signal via kabel-tv.

En forbruger, der den 22. august 2008 havde købt et tv til ca. 7.700 kr., reklamerede i december 2009 til den erhvervsdrivende over, at tv’ets indbyggede digitale modtager ikke kunne modtage digitalt tv via kabel-tv.

Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav om erstatning for udgiften til leje af en DVB-C MPEG4 modtager. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt den erhvervsdrivende i forbindelse med forbrugerens køb af et tv den 22. august 2008 burde have oplyst, at tv’et ikke ville kunne modtage digitalt tv via kabel-tv.

Der er mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende enighed om, at tv’et har indbygget DVB-T MPEG2 modtager, og at tv’et ikke har DVB-C modtager.

Forbrugeren har oplyst, at han købte tv’et på den erhvervsdrivendes hjemmeside, da det fremgik af specifikationerne på hjemmesiden, at tv’et var en ”ny model”. Forbrugeren har desuden forklaret, at han derfor troede, at tv’et kunne vise de nye digitale kanaler.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav med henvisning til, at den erhvervsdrivende på købstidspunktet ikke havde kendskab til problematikken om MPEG4 og ikke havde nogen viden om, at tv-stationerne ville ændre sine signaler. Den erhvervsdrivende har anført, at tv-stationerne i august 2008 ikke havde kommunikeret noget om dette ud.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende. Det er sælgeren, der om nødvendigt skal bevise, at køberen har modtaget oplysningen (købelovens § 76, stk. 1, nr. 3).

Da forbrugeren efter sine egne oplysninger i sagen modtog sit tv-signal via kabel-tv, er det nævnets opfattelse, at det forhold, at den erhvervsdrivende ikke gav forbrugeren nærmere oplysninger om mulighederne for at modtage kanaler i MPEG4 standard via egen antenne, har været uden betydning for forbrugerens bedømmelse af tv’et.

Det er videre nævnets opfattelse, at den erhvervsdrivende ved købet den 22. august 2008 ikke burde oplyse forbrugeren om, et tv med indbygget DVB-T modtager ikke ville kunne modtage digitalt tv via kabel-tv.

Brancheforum Digitale Medier (BDM) udgav først i december 2008 en informationsfolder om digitalt tv målrettet til butikkerne, hvoraf det blandt andet fremgik, at det ved hjælp af en digital modtagerboks eller et tv med indbygget digital modtager var muligt at modtage digitalt tv via kabel-tv. Det blev desuden præciseret i informationsfolderen, at modtagerboksen eller den indbyggede modtager skulle være af typen DVB-C, og at udstyr til andre modtageformer ikke kunne benyttes til at modtage digitalt tv via kabel-tv, ligesom det blev oplyst, at samtlige digitale kanaler, herunder kanaler i HD, udsendt via kabel-tv kun ville kunne modtages med en MPEG4 modtager.

Uanset YouSee’s pressemeddelelse af 31. januar 2008 mener nævnet, at en erhvervsdrivende først efter udsendelsen af informationsfolderen fra BDM i december 2008 vidste eller burde vide, at et tv med indbygget DVB-T modtager ikke ville kunne modtage digitalt tv via kabel-tv. Den erhvervsdrivende havde den 22. august 2008 således ikke anledning til at oplyse, at et tv med indbygget DVB-T modtager ikke ville kunne modtage digitalt tv via kabel-tv, og tv’et er derfor ikke mangelfuldt (købelovens § 76, stk. 1, nr. 3).

To nævnsmedlemmer bemærker, at tv’et kan modtage digitalt tv via kabel-tv under forudsætning af, at forbrugeren i sit aftaleforhold med udbyderen har tilvalgt den relevante modtageboks. Der foreligger ikke oplysninger om dette forhold i sagen, ligesom det også er uoplyst, hvilke oplysninger herom klageren har været i besiddelse af. Disse nævnsmedlemmer mener derfor ikke, at det kan lægges til grund, at tv’et ikke kan modtage digitalt tv via kabel-tv.

Sagen giver yderligere disse nævnsmedlemmer anledning til at bemærke, at det på købstidspunkt blandt forbrugere, der har kabel-tv, var alment kendt, at man ikke kunne modtage digitalt kabel-tv uden tilkobling af ekstern boks.

De samme nævnsmedlemmer er enige med flertallet i, at der på købstidspunktet ikke var indtrådt en oplysningspligt efter købelovens § 76, stk. 1, nr. 3, men finder at denne først er indtrådt, da YouSee i efteråret 2009 offentliggjorde ændringer i mulighederne for at modtage digitalt tv fra denne udbyder. Indtil dette tidspunkt var det uden betydning om, man valgte DVB-T eller -C, og uanset man havde købt et DVB-C MPEG-4 tv, skulle man alligevel skulle tilkøbe et programkort og CA-modul for at kunne se digitalt og HD.”