Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunernes skattefastsættelse for 2011

Pressemeddelelse   •   Okt 18, 2010 13:51 CEST

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2011. Resultatet er, at kommunerne budgetterer med skattestigninger på 330 mio. kr.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler indledningsvis:

”Vi får tilsyneladende de mindste udgiftsstigninger i 25 år og samtidig lave skattestigninger næste år. Det er flot. Nu skal vi så være sikre på, at rammerne overholdes.”

Samlet stiger de kommunale skatter med 330 mio. kr. i 2011, hvilket er 30 mio. kr. mere end den aftalte ramme mellem regeringen og KL.
Det samlede kommunale skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme forventes at udgøre 225 mia. kr. i 2011.

Regeringen anerkender den store indsats, som kommunerne har ydet for at holde den samlede skattestigning inden for det aftalte.Kommunerne er nået så tæt på mål, at regeringen har valgt at acceptere budgetresultatet vedrørende skatterne som værende inden for aftalen.

Det er således regeringens beslutning, at den kommunale skattestigning i 2011 ikke skal være omfattet af lovens bestemmelser om en nedsættelse af bloktilskuddet ved en forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning.

Det skal ses i lyset af størrelsen af skattestigningen, samt at overskridelsen i væsentligt omfang kan henføres til skattestigninger i kommuner, der tidligere har nedsat skatten og derfor er friholdt for individuel modregning.

Regeringen vil tage initiativ til, at der sker en modgående statslig skattesænkning, så skatten er uændret for borgerne samlet set.

Regeringen vil nu afvente kommunernes indberetning af resultatet af budgetlægningen vedrørende serviceudgifterne, inden det kan vurderes, om budgetterne samlet flugter med aftalen. Regeringen og KL har aftalt at mødes i november, når der foreligger en foreløbig opgørelse af resultatet af budgetlægningen.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder supplerer:

”Det har krævet en stor indsats og vilje at få puslespillet omkring skatten til at gå op, og jeg vil gerne kvittere for kommunernes fælles indsats hermed. Det vidner om, at kommunerne bakker op om de indgåede aftaler med regeringen, og det er et positivt signal.”

I den kommende tid skal kommunerne indberette budgetoplysninger vedrørende service- og anlægsudgifter for 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Fakta
Det indgår i økonomiaftalen for 2011, at et mindre antal kommuner i en vanskelig økonomisk situation skal have mulighed for at hæve den kommunale skat med 300 mio. kr.
Efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 12 kommuner fået lov til at hæve skatten inden for den aftalte ramme.

Se tabel over kommunernes skattesatser i 2011