Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Krav om erstatning for udgifter til forsendelse af et anbefalet brev

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:30 CEST

Forbrugeren var ikke berettiget til at få erstattet udgifter til forsendelse af et anbefalet brev til den erhvervsdrivende i forbindelse med en reklamation.

En forbruger, der havde købt en mobiltelefon med tilhørende abonnement, reklamerede til den erhvervsdrivende over, at mobiltelefonen genstartede og at der var fejl på displayet. Mobiltelefonen blev indleveret til den erhvervsdrivende, som reparerede mobiltelefonen. Da mobiltelefonen stadig genstartede og der fortsat var fejl på displayet, blev mobiltelefonen igen indleveret til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende afviste reklamationen under henvisning til, at mobiltelefonen havde været udsat for fysisk overlast. Ved afhentning af mobiltelefonen blev forbrugeren opkrævet 250 kr. i undersøgelsesgebyr.

Forbrugeren sendte herefter en skriftlig klage til den erhvervsdrivende. Brevet blev sendt som et anbefalet brev. I brevet fremsatte forbrugeren krav om ophævelse af købet samt erstatning for udgifter til abonnement, undersøgelsesgebyret på 250 kr. og 75,50 kr. for udgiften til rekommanderet brev. Forbrugeren fik ikke svar fra den erhvervsdrivende. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt den af forbrugeren købte mobiltelefon er mangelfuld, eller om den har været udsat for fysisk overlast. Den drejer sig endvidere om, hvorvidt den erhvervsdrivende har været berettiget til at opkræve undersøgelsesgebyr, og om forbrugeren har krav på refundering af udgifter i forbindelse med reklamationen.

Forbrugeren har fremsat krav om ophævelse af købet af mobiltelefonen og erstatning opgjort til et samlet beløb på 3.539,50 kr. Erstatningskravet er opgjort således at det dækker telefonabonnementet, undersøgelsesgebyret, forsendelsesomkostninger og klagegebyr til Forbrugerstyrelsen.

Forbrugeren har oplyst, at han knap 3 måneder efter købet af mobiltelefonen har reklameret over mangler ved mobiltelefonen, idet den genstartede konstant, og da der var fejl ved mobiltelefonens display.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav, da det er deres vurdering, at mobiltelefonens fejl skyldes, at den har været udsat for fysisk overlast og således ikke er dækket af hverken garantien eller reklamationsretten. De har ligeledes afvist forbrugerens krav om erstatning for så vidt angår kravene på refundering af undersøgelsesgebyr, da forbrugeren var orienteret om kravet ved indleveringen af mobiltelefonen og for så vidt kravet om forsendelsesomkostninger, da de ikke har modtaget forbrugerens anbefalede brev af 7. april 2009. Den erhvervsdrivende er ikke kommet med bemærkninger vedrørende de øvrige erstatningskrav.

Mobiltelefonen har to gange været indleveret til den erhvervsdrivende, der en gang har forsøgt at udbedre fejlene ved mobiltelefonen, og som anden gang har afvist afhjælpning.

Det fremgår af den sagkyndiges erklæring, at mobiltelefonen genstarter hele tiden og at telefonens display periodisk er meget mørkt.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at det må antages, at fejlene ved mobiltelefonen skyldes en materiale-/elektronisk fejl herunder evt. også en fabrikationsfejl. Den sagkyndige har ikke konstateret tegn på, at telefonen har lidt fysisk overlast.

På baggrund heraf finder nævnet det bevist, at mobiltelefonen er mangelfuld, og at dette ikke skyldes forbrugerens behandling af telefonen (jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Da den erhvervsdrivende har afvist at afhjælpe manglen, er forbrugeren berettiget til at hæve købet for så vidt angår mobiltelefonen (jf. købelovens § 78, stk. 4).

Forbrugeren kan derfor kræve købesummen på 699 kr. tilbagebetalt mod udlevering af telefonen.

Da der er tale om en reklamationsberettiget mangel, har den erhvervsdrivende ikke været berettiget til at opkræve et undersøgelsesgebyr, hvorfor forbrugeren ligeledes er berettiget til at få tilbagebetalt de 250 kr., som han har betalt for at få udleveret mobiltelefonen.

Da der efter det oplyste ikke har været særlig anledning for forbrugeren til at tro, at den erhvervsdrivende ikke ville svare eller ville bestride modtagelsen af klagen, hvis denne blev fremsendt på anden måde end ved anbefalet brev, er forbrugeren ikke berettiget til at få erstattet de afholdte udgifter på 75,50 kr. til et anbefalet brev til den erhvervsdrivende.

Da abonnementet er benyttet i hele bindingsperioden, kan han ikke få medhold i dette krav.” Den erhvervsdrivende blev endvidere pålagt at forrente forbrugerens krav og betale sagsomkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.