Dansk Byggeri

Lange udsigter til opsving - men det er der

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 06:40 CET

Det er gået tilbage for bygge- og anlægsbranchen siden 2007, og nedgangen i den samlede aktivitet vil fort sætte i 2011. Til gengæld venter Dansk Byggeri, at konjunkturerne vil vende næste år.

- Nedgangen i beskæftigel sen vil i år være på et par tu sinde mand. Anlægsområdet og det almene byggeri vil trække aktiviteten i den rigtige retning, men der vil fortsat være tilba gegang på de øvrige markeder inden for branchen, siger se­niorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Bygge- og anlægsbranchen er konjunkturfølsom. Under konjunkturopsvinget i 2005-2007 steg branchens be skæftigelse med 17 % eller med godt 26.000 ar bejdere, funktionærer og mestre.

- Men nedgang i boligbyg geriet har medført et fald i beskæftigelsen fra ca. 180.000 i 2007 til de ca. 137.000 vi forventer 2011. Men så mener vi også, at bunden er nået. Til næste år er der udsigt til fremgang med en svag stigning på 1.500 arbejdspladser.

Finn Bo Frandsen understreger, at opsvinget skal ses med kikkert for øjet.

- Der kan så skimtes lys for enden af tunnelen, men selvom det vil gå lidt bedre, vil beskæftigelsen til næste år ligge på samme lave niveau, som i 1993, da virknin gerne af kartoffelkuren kulmi nerede.

Anlæg og renovering trækker op 
Størst optimisme knytter sig til effekten af de store anlægsprojekter, investeringer på vejområdet, en ud bygning af jernbanerne og an lægsarbejde i forbindelse med Metro Cityringen i København.

Og værst ser det ud for nybyggeriet, hvor opførelsen af pri vatboliger vil ligge på et rekordlavt ni veau i år, fordi mange private valgte at fremrykke deres byggerier, så de var klar inden introduktionen af byggemomsen ved årsskiftet. Deraf følger også, at der bliver bygget meget lidt i år - og kun en smule mere i 2012.

Læs Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2011

Kontakt:
Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 43
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32