Hillerød kommune

Lokalplan nr. 390 for dagligvarebutik i Gørløse vedtaget

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2014 10:48 CET

Hillerød Byråd har den 26. februar 2014 endeligt vedtaget lokalplan 390, for en dagligvarebutik i Gørløse, samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2014.

Baggrunden for lokalplanen er byrådets ønske om at muliggøre en dagligvarebutik i Gørløse til lokalbefolkningens forsyning. Et ubebygget område ved Gørløse omfartsvej og Gørløse Station er udpeget som lokalcenter, så dagligvarebutikken kan understøtte det indkøbsbehov, lokalbefolkningen i Gørløse har. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for, at der kan etableres tankstation i relation til dagligvarebutikken. 

Du kan se planerne her: 
Lokalplan nr. 390 for dagligvarebutik i Gørløse 
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 
Høringsnotat

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring: 

Redegørelsesteksten, revidering af afsnit ”Tilladelser efter anden lovgivning”, ”Varmeplanlægning” samt ”Grundvand”. 

Nye retningslinjer: 
§ 5.5 
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 

§ 9.5 
Såfremt at bygning opføres med fladt tag, må facadehøjden maks. være 5 meter over sokkelkote. 

Rettelse/tilføjelse i følgende retningslinjer: 
§ 2.1 – indsætning af nye matrikelnumre. 
§ 8.1 – tilføjelse om højde- og passagetillæg 
§ 8.2 – rettelse i illustration om højde- og passagetillæg 
§ 8.4 – præcisering i forhold til vejbyggelinjen 
§ 9.13 og 9.14 – tilføjelse i forhold til Vejdirektoratets myndighedsrolle 
§ 10.3 præciseres i forhold til maks. kote 
§ 10.10 fjernes og nummerering tilrettes 
§ 14.10 fejl i henvisning rettes. 

Derudover tilrettes kortbilag A og B i forhold til nye matrikelgrænser og numre, samt deraf også en indskrænkning i lokalplanafgrænsning. Parkeringszonen udvides mod vest i delområde A på kortbilag B. 

I forhold til kommuneplantillæg 2 er der indsat en tilføjelse under redegørelse i forhold til områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD), ligesom at der er præciseret i forhold til drikkevandsinteresser i de særlige bestemmelser i rammeområdet. 

Der må inden for lokalplanområdet herefter ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. 

Klagevejledning 
Du kan klage over retslige spørgsmål ifølge § 58 i Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013). Klagen skal være skriftlig og sendes så vidt muligt elektronisk til Hillerød Kommune på e-mail byplan@hillerod.dk. Såfremt dette ikke er muligt, kan klagen sendes til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. 

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 60, stk.1. 

Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. 

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, j.f. Lov om Planlægning § 62, stk. 1. 

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende. 

Se nærmere om reglerne på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og er regionshovedstad for hovedstadsregionen. 

Pr. 1.1. 2013 var der 48.314 indbyggere i Hillerød Kommune. 

Hillerød Kommune er meget alsidig. Centralt er naturligvis Hillerød by med rigt handels- og kulturliv. Derudover har Hillerød en række lokalsamfund og store naturoplevelser. Hillerød har store planprojekter i gang for at udvikle byen. Blandt disse er Ullerødbyen, som er en helt ny bydel i det vestlige Hillerød.