Miljøministeriet

Miljøminister: 30 millioner til redningsplan for de jyske heder

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 09:46 CEST

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerer nu den første samlede genopretningsindsats for at bevare de jyske heder, der er truet af tilgroning, næringsstofbelastning og angreb fra lyngbillen.

Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare de forskellige danske naturtyper. Hederne, der engang dækkede store dele af Danmark, er til dels menneskeskabte og de har derfor også stor kulturhistorisk betydning. Hedens betydning understreges af, at hedelyng og heden som naturtype er en del af den danske naturkanon, påpeger Karen Ellemann.

Heden er hjemsted for fugle som tinksmed og natravn, der forventes at få bedre vilkår af indsatsen for at bevare de jyske heder. Også karakteristiske planter som hedelyng, revling, tyttebær, klokkelyng og mose-bølle får bedre vækstbetingelser. Projektet realiseres ved at rydde træopvækst, grave de øverste næringsrige muldlag bort og etablere græsning med får og kvæg de steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt hjortevildt.

De klassiske lyngklædte heder med de store åbne vidder er hjemsted for et helt unikt plante- og insektsamfund, og hvis vi ikke plejer dem, gror de til med selvsåede træer og tuegræsser. Derfor er denne redningsaktion et vigtigt bidrag til at bevare de jyske heder - og dermed levestederne for en lang række særlige dyr og planter, siger Karen Ellemann.

Miljøministeriet giver 15 millioner kroner til projektet og de resterende 15 millioner kommer fra EU’s LIFE-fond. Projektet omfatter en række store jyske hedeområder. Heden som naturtype er og har altid været mest udbredt på sandede og naturligt nærringsfattige jorde i Midt-, Vest- og Nordjylland.

Hedeprojektet starter 1. oktober og løber til og med 2015. Projektarealet strækker sig over mere end 6.500 ha, som Miljøministeriet ejer. Hedeprojekterne er fordelt på seks jyske hedeområder, nemlig Skovbjerg Bakkeø, Harrild Hede, Randbøl Hede, hedeområder ved Store Råbjerg, Lønborg Hede samt heder i Klosterheden Plantage.
Danmarks samlede hedearel udgør cirka 80.000 ha.

Yderligere oplysninger:
Birgitte Ingrid Rasmussen, biolog, Skov- og Naturstyrelsen, Tlf.: 72 54 22 11 / 25 76 86 03 biiras@sns.dk
Marie Andergren, pressemedarbejder, departementet, Tlf.: 72 54 60 60 / 40 61 38 73malaa@mim.dk