Probana Management

Mini MBA: Forandringsledelse & fusioner

Pressemeddelelse   •   Jun 20, 2011 07:33 CEST

Hvis vi ser tilbage på erhvervslivets historie, er det muligt at se, at der i nogle perioder har været langt flere fusioner og virksomhedssammenlægninger end i andre. De fleste kender til fusioner og virksomhedssammenlægninger, og mange vil stadigvæk sige, at de er berørt af fusioner, der tidligere har fundet sted. Iøjeblikket er det i forbindelse med sammenlægning af kommuner, at der især er fokus på fusioner.

På den populære Mini MBA - Der har rekordmange danske topledere og ledere med fra hele landet, se www.minimba.dk - Sætter undervisningen i disse uger fokus på forandringsledelse og ledelse under fusioner, samt hvordan man kan arbejde med disse udfra en systemisk tilgang. 

Fusioner dækker typisk over opkøb, joint ventures, partnerships og såvel vertikal som horisontal integration af virksomheder. Beslutningen om en fusion er starten på en begivenhedsrække, som oftest indebærer dybtgående ændringer i virksomhedens mål og visioner, organisationsstruktur og kultur, arbejdsorganisering og personalepolitik.

Fusioner og sammenlægninger ses oftest ud fra en problem- og mangeltankegang. Ved at arbejde med en processuel tilgang har man mulighed for at fjerne sig fra den traditionelle tilgang og rette fokus mod de mulige ressourcer, der ligger i denne type forandringer. Dette skal ses i stedet for de trusler, der ofte kommer til at stå i fokus. For at gøre dette er det først og fremmest vigtigt at forstå den enkelte medarbejder som "en aktiv deltager i forandringen" i stedet for at tillægge den enkelte "en passiv offer rolle". Offer rollen kommer typisk frem, når der tales om, at den enkelte medarbejder "rammes af fusionen". Dette ligger langt væk fra det systemiske perspektiv på organisationen, hvor organisationen primært betragtes som det samspil, der finder sted mellem organisationens medarbejdere. 

Når der sker en markant ændring, som en fusion er, vil alle organisationens medarbejdere blive berørt, men de vil samtidigt påvirke ændringerne i organisationen. Derfor giver det ikke mening at se på den enkelte medarbejder som "et passivt offer", i stedet skal medarbejderen ses som "en aktiv deltager", der har mulighed for at påvirke fusionen og skabe nye muligheder. Det betyder ikke at man skal negligere den store påvirkning en fusion vil have på den enkelte medarbejder og hans eller hendes hverdag. 

Fusioner medfører ofte afskedigelser og store forandringer, og af disse årsager kan det medføre stor usikkerhed omkring den enkeltes fremtid. Ved at give den enkelte en aktiv rolle i disse ændringer, åbnes der for, at den enkelte kan være med til at påvirke udviklingen.

Ifm. en fusion vil det typisk primært være ledelsen, der har indflydelse på de første faser, som omhandler overvejelser samt beslutnings- og offentliggørelsen. I disse faser er der kun få medarbejdere, der involveres. Ud fra en traditionel tilgang til fusioner, tillægges ledelsen oftest den primære rolle i forhold til, om en fusion bliver en succes. Lederen tillægges her den primære rolle i forhold til at påvirke medarbejderne til at bibeholde den gamle kultur og således vanskeliggøre en integrationsproces eller, i modsat fald, være med til at ændre og udvikle den 'nye' kultur. Dermed kommer lederens mulige påvirkning af medarbejderne i fokus. Ud fra en systemisk tilgang ændres lederens rolle til dels. En vigtig del af lederens opgave bliver her, at skabe åbenhed og være imødekommende overfor forskellighed og ændringer. Det er her vigtigt, at vedkommende forsøger at sætte sig selv ud over sit eget 'system'. Lederne bliver nødt til at flytte rundt og observere og lytte til, hvad der foregår i organisationen samt marginalisere sig selv, så lederne kan overkomme den bias, de eventuelt har opnået ved at være 'vokset op' i deres egen organisation. Dog vil lederen ikke fuldstændig kunne sætte sig ud over kulturen, da vedkommende til enhver tid er i kulturen frem for udenfor den, og dette er også vigtigt at skabe åbenhed og råderum for.

En lange række undersøgelser viser, at 50-80% af alle fusioner økonomisk set er en fiasko. Der er flere, der mener, at årsagen hertil skal findes i beslutningstagerens manglende opmærksomhed på organisationens medarbejdere, de menneskelige ressourcer.

Med Mini MBAen får du en anerkendt dansk managementuddannelse, som giver dig som giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb, som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder. 

Mini MBAen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.

Uddannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste management-områder - herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din dagligdag. 

Uddannelsen har det klare mål at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft.

Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau & indeholder flg.:

Modul 1: Personaleledelse & psykologi

Modulet personaleledelse & psykologi giver dig en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetenceudvikling. Dermed udvikler du dine evner som personaleleder. 

Herunder:

- Personalepolitik & HR, personaleplanlægning
- Kompetenceudvikling og - styring
- Medarbejderudvikling og lederudvikling
- Motivation og arbejdspsykologi
- Personaleudvikling & HRD
- Medarbejdernes adfærdsmønstre. 
- Konflikter og konflikthåndtering
- Organisation, HR & personaleledelse.
- Samarbejdsrelationer og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.
- Gennemførelse af det strukturerede interview 
- Spørgeteknik 
- Aktiv lytning, kropssprog, - Sprog
- Interviewøvelser 
- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 29.08.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 2: Forandringsledelse

Bliv bedre til at angribe forandringer ud fra en praktisk tilgang. Dermed sikrer du, at forandringens momentum ikke løber ud i sandet. Bliv bevidst om din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamik, psykologi og cyklus.

Modulet sætter fokus på de ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer ifm. forandringer, herunder

- Business Process Reengineering.
- Fusioner.
- Forandringsprojekter.
- Forandringsmål.
- Forandringsledelsesværktøjer.
- Forandringsledelse som strategi. 
- Forandringsledelse og -kommunikation.
- Den strategiske forandringsproces.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.
- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse 
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du.
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer 
- Mv.

Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger, fusioner samt nedskæringer.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 26.09.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 3: Forretningsudvikling og strategi

Modulet sætter fokus på moderne ledelsesteori og ledelse som selvstændig profession, herunder en overordnet forståelse af, hvordan du arbejder strategisk i den nuværende komplekse markedssituation. 

Du får udvalgte analyseredskaber til at arbejde med operationel strategi i din hverdag som leder samt indblik i, hvordan du som leder aktivt kan koble din organisations strategi med dine daglige ledelsesopgaver. Herunder:

- Lederollen, opgaver og udfordringer. 
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke 
- Den operationelle strategis ”håndtag”, analyseredskaber, mv.
- Strategisk overblik.
- Medarbejder, kunde, bundlinie.
- Implementering af forretningsstrategien.
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv.
- Kundefokusering. 
- Ledelsesmetoder for den erfarne leder.
- Engagement og motivation.
- Evaluering af ledelsesindsatser.
- Målsætnings strategier og -værkstøjer.
- Succes som strateg og leder.
- Mv.

Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoderfra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 31.10.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 4: Værdiskabende ledelse

Herunder:
- Excellence modellen.
- Den værdiskabende leder.
- Den nye økonomi.
- Metodiske forståelser.
- Strategisk personaleledelse.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Lederens nye roller.

Coordinated Management of Meaning.
- CMM-teori.
- Kommunikation og samspil.
- Kommunikation og koordinering.
- Videndeling. Communities of practice.
- Action Learning.
- Team ledelse
- Systemisk organisationsforståelse.
- Optimering af lederens handlerum.
- Forståelse for HRM. 
- Gruppedynamik og konflikthåndtering.
- Dilemmalæring og -forståelse.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 29.11.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 5: Resultatorienteret ledelse

Herunder:

- Belønningsledelse.
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Loyalitetsbaseret ledelse.
- Anerkendende ledelse.
- Transformationsledelse.
- Holistisk ledelse.

Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard modellen.
- Centralisering/decentralisering dilemma.
- Kritiske succeskriterier.
- Løbende implementering.
- Effektivitet og lønsomhed.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 26.01.12, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

Modul 6: Udviklende ledelse

Herunder: 

- Ledelse af organisatoriske forandringer.
- Målrettet organisationsudvikling.
- Den lærende organisation.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.
- Communities of practice.

Strategisk udvikling:
- Coaching.
- Følelsesmæssig intelligens.
- Stærkere netværk.
- Kreativitet og innovation. R & D.
- Lederens udviklingspsykologi.
- Avanceret samtaleteknik.
- De skjulte kommandoer.
- Kriser og konflikter.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Verbal- og non-verbal kommunikationstræning.

Mål og resultater:
- Opfølgning på forretningsstrategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- Personlig handlingsplan.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave 
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag 
den 23.02.12, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved 
hvert modul. Eksamen finder sted d. 29. februar 2012.

Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. 

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder. 

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.

Hvem bør deltage 

DIP-uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, fx.

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.
- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer, produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kundechefer, kontorchefer, etc. 
- Afdelingsledere 
- Mellemledere 
- Nøglemedarbejdere i koncernstabe 
- Ledere af projekter 
- Ledelses- & management konsulenter 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de 

øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte 

på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, 

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr: 

For at kunne deltage på DIP-uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt Aktiv Kurser For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på 
telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.