Justitsministeriet

Modernisering af forkyndelsesreglerne

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2011 16:08 CET

Justitsminister Morten Bødskov har i dag modtaget en betænkning fra Arbejdsgruppen om revision af reglerne om forkyndelse, som foreslår nye og mere moderne forkyndelsesformer – telefonforkyndelse og forenklet digital forkyndelse.

I retssager sker der forkyndelse af en række meddelelser, f.eks. indkaldelser, stævninger og anklageskrifter. Forkyndelse har til formål at sikre det fornødne bevis for, at meddelelsen er kommet frem til modtageren. I dag benytter man sig i vidt omfang af stævningsmænd og politi til at foretage forkyndelser.

 

I betænkningen om revision af reglerne om forkyndelse, som justitsminister Morten Bødskov har modtaget i dag, foreslås en række ændringer af forkyndelsesreglerne, bl.a. indførelse af nye og mere moderne forkyndelsesformer – telefonforkyndelse og forenklet digital forkyndelse.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Der anvendes i dag betydelige ressourcer ved retterne og hos politiet på at foretage forkyndelse i retssager.

 

Nu har en arbejdsgruppe set på, hvordan forkyndelser kan gennemføres mere effektivt under hensyntagen til retssikkerheden og formålet. Det er jeg meget tilfreds med, og jeg er positivt indstillet over for arbejdsgruppens oplæg.

 

Betænkningen vil nu blive forelagt Retsplejerådet til udtalelse. Når rådets udtalelse foreligger, vil betænkningen og udtalelsen samlet blive sendt i høring.”

 

Til baggrund:

 

Arbejdsgruppen om revision af reglerne om forkyndelse blev nedsat af Justitsministeriet i november 2009 og har haft til opgave at gennemgå regler og praksis vedrørende forkyndelse samt vurdere, hvordan forkyndelser kan gennemføres mere effektivt under hensyntagen til retssikkerheden og formålet.

 

Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med sit kommissorium bl.a. overvejet, om forkyndelse kan undlades i flere tilfælde end i dag, om der bør foretages ændringer i de gældende forkyndelsesformer, og om der bør indføres nye forkyndelsesformer. Herudover har arbejdsgruppen overvejet, om der bør indføres regler om forkyndelse for juridiske personer.

 

Arbejdsgruppens formand, retspræsident Christian Lundblad, har i dag afleveret betænkning nr. 1528/2011 om revision af reglerne om forkyndelse til justitsminister Morten Bødskov. Arbejdsgruppen foreslår heri bl.a.:

 

  • Indførelse af telefonforkyndelse som ny forkyndelsesform. Forslaget om telefonforkyndelse, som er fremsat af arbejdsgruppens flertal, indebærer, at den meddelelse, der skal forkyndes, telefonisk gives den pågældende, der forinden eller efterfølgende får tilsendt eller overdraget dokumentet.

 

  • Indførelse af forenklet digital forkyndelse som ny forkyndelsesform. Arbejdsgruppens forslag om forenklet digital forkyndelse indebærer, at meddelelsen gøres tilgængelig for den pågældende i en digital postkasse, der anvendes til sikker digital kommunikation med det offentlige (f.eks. www.borger.dk eller www.virk.dk). Der skal dog ske en afklaring af de økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

 

  • Indførelse af adgang til at foretage post- og stævningsmandsforkyndelse for ledelsen eller personalet på institutioner eller hospitaler. Arbejdsgruppen foreslår, at der indføres en ny regel om, at forkyndelse – hvis den pågældende ikke selv træffes – kan ske for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende er bosat eller midlertidigt opholder sig, medmindre ledelsen eller personalet oplyser, at den pågældende ikke længere opholder sig på stedet.

 

  • Udvidelse af adgangen til at foretage post- og stævningsmandsforkyndelse på arbejdspladsen. I dag er forkyndelse på arbejdspladsen subsidiær i forhold til forkyndelse på bopælen. Arbejdsgruppen foreslår, at adgangen til at foretage forkyndelse på arbejdspladsen ligestilles med adgangen til at foretage forkyndelse på bopælen.

 

  • Indførelse af adgang for de godkendte, private klage- eller ankenævn til at foretage postforkyndelse uden rettens medvirken. I dag er der ikke adgang for private til at foretage postforkyndelse. Arbejdsgruppen finder imidlertid, at der ikke er noget til hinder for at give de godkendte, private klage- eller ankenævn mulighed for at iværksætte denne forkyndelsesform på egen hånd.

 

  • Indførelse af regler om forkyndelse for juridiske personer. Arbejdsgruppen foreslår, at der indføres regler om, hvilke forkyndelsesformer der kan anvendes i forhold til juridiske personer, og om, hvem der kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne, og hvor forkyndelse kan finde sted.

 

Der henvises i øvrigt til betænkningens afsnit 2, der indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser.

 

Læs hele betænkningen her

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior (tlf.nr. 4037 6737) eller kontorchef Mette Undall-Behrend (tlf.nr. 7226 8790).