Nyborg Kommune

Nyborgs kommuneplan 2001

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2011 09:48 CET

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 32 til Nyborgs Kommuneplan 2001 for tilbageførsel af erhvervsareal, Erhvervsområde Vest.

Byrådet har 25. januar 2011 vedtaget tillæg nr. 32 endeligt. Kommuneplantillægget tilbagefører ca. 12 ha erhvervsareal til jordbrugsformål i landzone.

Retsvirkninger

Tilbageførslen er besluttet I henhold til planlovens § 33, som følge heraf aflyses lokalplan nr. 204 for den del der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 32.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1 (Bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klages skal indgives skriftligt til

Natur- og Miljøklagenævnet,
Rentemestervej 8,
2400 København NV
E-mail: nmkn@nmkn.dk

Vejledning til klageformular og gebyrregler findes på www.nmkn.dk 
(åbner i nyt vindue)

Klagen skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden 4 uger regnet fra dags dato. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra dags dato.