Erhvervs- og Vækstministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriets oplysninger om de faktuelle forhold vedr. email-kommunikation med Sundhedsministeriet om betaling af private hospitaler

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2010 08:21 CEST

Baggrund

Ifølge forfatterne til en ny bog, "Projekt Løkke", fik ”en håndfuld” embedsmænd ordre om at slette mails, der kunne indeholde oplysninger om en hemmelig rapport om betaling af private sygehuse.

Flere embedsmænd i Sundhedsministeriet fik angiveligt til opgave at koordinere med andre ministerier for at sikre, at de mails, som blev slettet det ene sted, også blev slettet det andet sted.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har som opfølgning herpå spurgt de chefer og medarbejdere, som har arbejdet med det pågældende sagsområde, om de har modtaget sådanne instruktioner og tillige gennemgået sagsakterne.

Det drejer sig om chefer og medarbejdere, som var involveret i forbindelse med ”Udredning om afregning med private sygehuse”, Sundhedsministeriet (okt. 2009), eller i forbindelse med den daværende ministers deltagelse i Folketingets spørgetime den 13. maj 2009 om bl.a. Rigsrevisionens kritik af afregning af private sygehuse.

Foreliggende fakta om forløbet

Det er i den sammenhæng blevet oplyst, at en medarbejder i maj måned 2009 (i tilknytning til ovennævnte spørgetime) modtog et telefonopkald fra ministerens særlige rådgiver, som vedkommende på daværende tidspunkt opfattede som en besked om at stoppe al sin mailkorrespondance med Sundhedsministeriet om spørgetimen samt slette den hidtidige korrespondance herom.

Medarbejderen rådførte sig på daværende tidspunkt straks med sin nærmeste chef, som – helt korrekt – afviste, at der kunne blive tale om at slette mailkorrespondancen.

Ministeriet har sammen med den pågældende medarbejder gennemgået sagens akter samt medarbejderens e-mailkonto og konstateret, at ministeriet fortsat er i besiddelse af alt relevant materiale.

Det gælder i øvrigt, at den pågældende særlige rådgiver var ansat i overensstemmelse med regelsættet for ansættelse af særlige rådgivere, og således ikke har haft instruktionsbeføjelser over for medarbejdere. Dette regelgrundlag er naturligvis også kendt af ministeriets øvrige medarbejdere.

Der er blevet taget kontakt til den daværende særlige rådgiver, som over for ministeriet har oplyst, at han ikke har nogen erindring om den omtalte telefonsamtale, ligesom han ikke tidligere har haft kendskab til medarbejderens opfattelse. Han har samtidig fortalt ministeriet, at han, som tidligere udtalt til medierne, ikke har beordret nogen til at slette mails, og han har understreget, at han i øvrigt ikke har haft instruktionsbeføjelse.

Vurdering

Det er ministeriets opfattelse, at medarbejderen og dennes nærmeste chef har handlet korrekt og i øvrigt overholdt de gældende regler og retningslinjer for håndtering af materiale m.v. i denne type sager, således at alt relevant materiale er blevet gemt, sådan som ministeriet er forpligtet til.

Ministeriet kan yderligere konstatere, at det er en enkelt medarbejder, som har haft opfattelse af at modtage en besked om at slette mailkorrespondance med Sundhedsministeriet, og at den tidligere særlige rådgiver ikke deler denne opfattelse.

Ministeriet kan dog samlet konstatere, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke er korrekt, at der skulle være slettet eller koordineret sletning af ”belastende mails". Tværtimod er alt relevant materiale blevet gemt, sådan som ministeriet er forpligtet til.

Det er dog blevet understreget, at man fremadrettet i sådanne situationer skal gå til ministeriets øverste ledelse, også selvom der er tale om en medarbejder uden instruktionsbeføjelse, således at ministeriet kan foreholde den pågældende oplysningerne, og dermed hurtigt kan tage stilling til, om der efter gældende regler er grundlag for at iværksætte eventuelle tjenstlige sanktioner.

Det gælder i øvrigt, at den daværende særlige rådgiver ikke længere er ansat i staten.

Det skal understreges, at ministeriet kun har forholdt sig til, hvad der er sket på ministeriets eget område.

Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller naturligvis disse oplysninger og alt materiale i sagen til rådighed for Rigsrevisionen.