Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Sælger måtte give afslag i pris på mangelfuld bil

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 11:00 CEST

En bil blev anset for mangelfuld, da tandremmen sprang halvanden måned efter køb og forud for producentens oplyste udskiftningsinterval. Det var uden betydning, at bilen var repareret hos et andet firma

Forbrugeren købte en cirka 6 år gammel bil. Halvanden måned efter købet konstaterede forbrugeren en lyd fra motoren og bilen gik i stå. Forbrugeren kontaktede en mekaniker, som oplyste, at det formentlig var tandremmen, som var sprunget. Herefter reklamerede forbrugeren til den erhvervsdrivende, som afviste reklamationen, da bilen var solgt som uklargjort og forbrugeren i forbindelse med købet blev oplyst om, at tandremmen skulle skiftes. Det fremgik endvidere af slutsedlen, at tandremmen ikke var skiftet. Sagen blev herefter indbragt for Forbrugerklagenævnet.

Under sagens behandling fik forbrugeren bilen repareret hos et andet firma og krævede herefter reparationsudgiften dækket af den erhvervsdrivende. De udskiftede dele blev herefter undersøgt af nævnets motorsagkyndige, som konstaterede, at årsagen til motorhavariet skyldtes, at tandremmen var bristet. Ifølge den sagkyndige var tandremmen bristet forud for det af producenten anbefalede udskiftningsinterval. Forbrugerklagenævnet traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt den erhvervsdrivende må hæfte som sælger for et motorhavari, der opstod som følge af, at tandremmen på den bil, som forbrugeren havde købt hos den erhvervsdrivende, bristede kort tid efter købet.

Forbrugeren kræver et afslag i købesummen, da han mener, at motorhavariet skyldes mangler ved bilen. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav med henvisning til, at han har tilbudt at lade handlen gå tilbage, at forbrugeren i forbindelse med købet fik oplyst, at tandremmen skulle skiftes og at bilen i øvrigt blev solgt som uklargjort.

Nævnet bemærker indledningsvis, at det forhold, at bilen er købt uklargjort og som beset og afprøvet, er uden betydning for sagens afgørelse, da et sådant vilkår ikke er bindende for køberen i forbrugerkøb (købelovens § 77, stk. 1, jf. § 1, stk. 2). Vilkåret afskærer således ikke forbrugeren fra at gøre mangelsindsigelser gældende.

Det fremgår af slutsedlen, at tandremmen på bilen ikke er skiftet. Den erhvervsdrivende har anført, at forbrugeren i forbindelse med købet var bekendt med, at tandremmen skulle skiftes. Forbrugeren har hertil anført, at han ikke i forbindelse med købet modtog særskilt oplysning om, at tandremmen skulle skiftes.

Da forbrugeren har bestridt at have modtaget oplysning om, at tandremmen skulle skiftes, finder nævnet det ikke godtgjort, at forbrugeren i forbindelse med købet er blevet oplyst om tandremmen i videre omfang, end hvad fremgår af slutsedlen.

Det fremgår af den sagkyndiges erklæring, at det er hans vurdering, at tandremmen er bristet, hvilket har medført motorhavari. Det fremgår endvidere af erklæringen, at der er tale om en fejl, som ligger ud over det forventelige, da tandremmen er bristet forud for det af producenten anbefalede udskiftningsinterval. Det har ikke været muligt for den sagkyndige at fastslå årsagen til, at tandremmen er bristet, men han har vurderet, at det ikke skyldes en uhensigtsmæssig brug fra forbrugerens side. Endelig er det den sagkyndiges vurdering, at en tandrem må forventes at holde i minimum den periode, som producenten foreskriver.

På baggrund af den sagkyndiges erklæring er det nævnets vurdering, at fejlen skyldes en aldersbetinget svaghed ved tandremmen, som ligger ud over det forventelige og har været til stede på leveringstidspunktet. Det ændrer ikke herpå, at det fremgår af slutsedlen, at tandremmen ikke er skiftet, idet tandremmen under alle omstændigheder er bristet, inden den efter producentens forskrifter burde være skiftet. Bilen er derfor mangelfuld (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4). Nævnet har lagt vægt på, at fejlen er opstået blot halvanden måned efter købet.

Forbrugeren har fået bilen repareret hos tredjemand, men det fremgår af den sagkyndiges erklæring, at bilens motor på besigtigelsestidspunktet kørte på 3 cylindre, hvilket efter den sagkyndiges vurdering skyldes fejl på en cylinder, som reparatøren ikke har opdaget i forbindelse med reparationen. Herudover har den sagkyndige udtalt, at den udgift, som forbrugeren har haft til udbedring af skaden er rimelig.

Det er nævnets vurdering, at det ikke skal komme den erhvervsdrivende til skade, at den reparatør, som forbrugeren har valgt til at udføre reparationen, har overset fejl på en cylinder. Derimod er forbrugeren berettiget til et afslag i købesummen. Nævnet fastsætter skønsmæssigt afslaget til 10.000 kr.

Den erhvervsdrivende har under sagens behandling gjort gældende, at han ikke er blevet tilbudt at afhjælpe forholdet med den ødelagte tandrem. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det ikke påhviler en forbruger at tilbyde en erhvervsdrivende at afhjælpe mangler ved en vare, men at det er den erhvervsdrivendes mulighed for at imødegå forbrugerens andre misligholdelsesbeføjelser. Det er den erhvervsdrivendes bevisbyrde, at sådan tilbud er givet. Det er under sagens behandling ikke i øvrigt blevet bestridt, at forbrugeren har reklameret som beskrevet i klageformularen, ligesom den erhvervsdrivende ikke i sælgerformularen eller senere har tilbudt at afhjælpe fejlen, hvorfor nævnet ikke finder det godtgjort, at sådan tilbud har været fremsat.

Den erhvervsdrivende har ligeledes gjort gældende, at han har tilbudt at lade handlen gå tilbage. En erhvervsdrivende har ikke mulighed for at imødegå en forbrugers krav om afhjælpning ved at tilbyde ophævelse, men kan udelukkende afvise et krav om afhjælpning, hvis gennemførelsen af afhjælpningen vil påføre den erhvervsdrivende uforholdsmæssige omkostninger (købelovens § 78, stk. 2). En afhjælpning af fejlen i nærværende sag ville ikke have påført den erhvervsdrivende uforholdsmæssige omkostninger.” Den erhvervsdrivende blev endvidere pålagt at forrente forbrugerens krav og betale sagsomkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.