Ministeriet for Børn og Undervisning

Samråd om ferielukning af SFO'er

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 09:58 CEST

Undervisningsminister Tina Nedergaard var den 26. oktober 2010 i åbent samråd om ferielukning af SFO'er.

1. Svar på spørgsmål D

”Finder ministeren det acceptabelt, at en række børn vil være overladt til sig selv, når SFO’er holder ferielukket, og hvordan harmonerer det med regeringens løfte fra 2007 om, at det skal være lettere at være børnefamilie i Danmark?”

Jeg forstår på spørgsmålet, at en række kommuner har planer om, at skolernes SFOer skal holde ferielukket i skolernes ferier, dvs. på en eller flere feriedage hen over skoleåret og eventuelt en eller flere uger i sommerferien.

Undervisningsministeriet har ikke en opgørelse for 2011 over omfanget af planlagte lukkedage og ferieuger i de kommunale SFOer. Ministeriet har heller ikke oplysninger om, på hvilket grundlag kommunerne i givet fald træffer beslutning om omfanget og det mere nøjagtige tidspunkt for, i hvilke ferieuger og på hvilke feriedage lukningen skal finde sted.

Pasning er en kommunal opgave, og det er kommunalbestyrelserne, der fastlægger serviceniveauet for de kommunale pasnings- og fritidsordninger, herunder træffer beslutning om ordningernes åbningstid.

Det valgte serviceniveau er dermed først og fremmest et anliggende mellem kommunens borgere og den kommunalbestyrelse, som borgerne har valgt.

Det er desuden et spørgsmål om planlægning og hensigtsmæssig brug af de afsatte ressourcer. At holde en hel fritidsordning kørende for et begrænset antal børn vil være spild af penge og personale. Jeg tror heller ikke, det opleves særligt spændende for børnene at være de eneste to eller tre børn i SFOen.

Jeg har samtidig stor forståelse for, at lukkedage og ferielukning af skolefritidsordninger er en medvirkende faktor til, at nogle børnefamilier kan få svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen.

I Undervisningsministeriets vejledning for skolefritidsordninger står der, at kommunerne i samarbejde med forældrene kan indrette skolefritidsordningerne i overensstemmelse med lokale ønsker.

Der står også, at det forudsættes, at skolefritidsordningerne etableres på en måde, der er fuldt betryggende for børnene.

Det gælder naturligvis også i forbindelse med planlægning og afholdelse af lukkedage og ferieuger. Børnene skal jo netop ikke overlades til sig selv.

Jeg er af den overbevisning, at man på det kommunale plan kan planlægge og samarbejde sig ud af sådanne udfordringer i forhold til SFOernes åbningskapacitet. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at kommunalbestyrelserne ikke tager forældrenes behov for pasning alvorligt.

2. Svar på spørgsmål E

”Ministeren bedes redegøre for evt. initiativer, der kan sikre, at ingen børn overlades til sig selv, når SFO’en holder ferielukket.”

Lukkedage i SFOsammenhæng og på dagtilbudsområdet er jo ikke helt spritnye foreteelser. Udgangspunktet er, at begrænsning af åbningskapaciteten sker på tidspunkter, hvor der er lavt fremmøde af børn. Kommunerne har efterhånden en række erfaringer at trække på, hvad tilbud om alternativ pasning angår.

Når man så har besluttet, hvornår åbningskapaciteten skal begrænses, kan forældrene i god tid i forvejen orienteres om placering heraf og alternativ pasning så de så vidt muligt kan tage højde for det. 
• Det kan aftales skolerne imellem, hvilke SFOer der skal holde åbent på hvilke dage i fx sommerferien eller i efterårs- og vinterferie.

Og i det omfang det er nødvendigt, kan det tilstræbes, at der er kendte voksne ved den åbne SFO ved personaleudlån SFOerne imellem.

En sådan koordinering af de alternative pasningstilbud forudsætter naturligvis nogen logistik, men det er ikke umuligt.

3. Svar på spørgsmål F

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser det får for arbejdskraftens fleksibilitet, når en række kommuner fra 2011 ikke tilbyder alternativ pasning i SFO’er ved ferielukning i f.eks. hele juli måned.”

Hertil kan jeg svare ganske kort:

Jeg kan ikke forestille mig, at kommunalbestyrelserne vil undlade at tage hensyn til, at forældrene har brug for alternativ pasning i forbindelse med ferielukning af SFOer i fx skolernes sommerferie.

Hvis der er forældre, der alligevel oplever, at kommunerne tilsidesætter pasningsbehovet i forbindelse med lukkedage, kan de rette henvendelse til den stedlige statsforvaltning (dvs. i den region, hvor den pågældende kommune ligger) med henblik på evt. stillingtagen til, om det er i strid med den lovgivning, der gælder om kommunernes forpligtelse til at sørge for pasning efter skoletid.

I forbindelse med en sådan henvendelse til det daværende tilsynsråd for Roskilde Amt helt tilbage i 1996 traf det kommunale tilsyn afgørelse om, at en kommune havde pligt til at sørge for alternativ pasning i forbindelse med ferielukning af en SFO. Afgørelsen blev truffet ud fra en analogi af den dagældende bistandslovs regler om kommunerne forsyningspligt (senere erstattet af tilsvarende regler i serviceloven).

I forbindelse med forberedelse af samrådet er vi i undervisningsministeriet blevet klar over, at der i dag er noget uklarhed på området. Problemstillingen vil blive taget op i en embedsmandsgruppe, der er nedsat om harmonisering af de forskellige pasningsordninger inden for rammerne af folkeskoleloven.