DTU Fødevareinstituttet

Stigende brug af antibiotika til mennesker og dyr

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 11:55 CEST

Det samlede antibiotikaforbrug til mennesker er på samme niveau som de to forudgående år. Hos de praktiserende læger er der sket et fald i brugen, mens der fortsat er en stigning i forbruget af bredspektrede antibiotika på de danske sygehuse. 

Stigende brug af bredspektrede antibiotika
Brugen af bredspektrede antibiotika, som for eksempel cefalosporiner og fluorkinoloner, er steget med 21% fra 2007 til 2009 på sygehusene. Som en konsekvens af det fortsat stigende forbrug stiger også forekomsten af resistens over for disse antibiotika – forekomsten af multiresistente coli-bakterier er eksempelvis steget.

"Det er glædeligt, at det totale forbrug af antibiotika til mennesker endelig viser en opbremsning i forhold til stigningen gennem de sidste 10 år i Danmark. Men det er stadig bekymrende, at forbruget af de bredspektrede antibiotika er fortsat med at stige på sygehusene", siger overlæge Niels Frimodt-Møller fra Statens Serum Institut.

Øget brug af antibiotika til svinAntibiotikaforbruget i landbruget steg med 11% fra 2008 til 2009. Det er hovedsageligt i svineproduktionen, at stigningen sker. Det er især brugen af de mest almindelige antibiotika, som typisk bruges til masse-medicinering i foder og vand, der er steget. 

"Det er bekymrende, at antibiotikaforbruget til svin fortsat stiger. På sigt mindsker det mulighederne for at behandle med de almindelige antibiotika hos svin, og det øger forekomsten af resistens i bakterier, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Dermed øges risikoen for at overføre resistens til bakterier i mennesker", siger seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet.

Forbruget af de bredspektrede antibiotika cefalosporiner til svin er derimod faldet med 25% i 2009. Også til kvæg er forbruget af cefalosporiner faldet markant.

"Det er en positiv udvikling, at forbruget af de bredspektrede cefalosporiner til produktionsdyr er faldet, fordi det formentlig vil mindske risikoen for udvikling og spredning af særligt farlige typer af multiresistens", tilføjer Vibeke Frøkjær Jensen.

Vigtigt at mindske antibiotikaforbruget
Fødevarestyrelsen har i 2010 igangsat en såkaldt "Gult-kort"-ordning til landmænd med det formål at knække den stigende antibiotikakurve. De landmænd og dyrlæger, som har det højeste antibiotikaforbug, vil få et ”gult kort”. Landmanden og dyrlægen skal samarbejde om at lægge en plan for at nedbringe forbruget. 

"Vi håber, at "Gult-kort-ordningen" kommer til at vende udviklingen, så vi fremover vil se et fald i forbruget af alle typer antibiotika i landbruget", siger seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen. 

"Det er afgørende at få standset stigningen i brugen af antibiotika til både mennesker og dyr, som fører til stigende resistens og derfor forværrer behandlingsmulighederne af en række alvorlige infektionssygdomme hos mennesker", fastslår overlæge Niels Frimodt-Møller.

Det er i 2010 besluttet at nedsætte et antibiotikaråd med deltagelse af relevante myndigheder og institutioner. Rådet skal være et tværgående, koordinerende organ under Sundhedsstyrelsens formandskab og får blandt andet til opgave at komme med forslag til, hvordan en hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika kan sikres.

Kontakt
Statens Serum Institut:                                         
Overlæge Niels Frimodt-Møller, tlf. 32 68 36 46    

DTU fødevareinstituttet:
Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, tlf. 40 21 39 93

FAKTA

Bredspektrede antibiotika
Antibiotika kan opdeles i smalspektrede og bredspektrede antibiotika. Smalspektrede antibiotika rammer kun enkelte bakteriegrupper, mens bredspektrede antibiotika rammer mange forskellige bakteriegrupper på én gang. 

Fordelen ved bredspektrede antibiotika er, at de kan anvendes til behandling, før man ved, hvilke bakterier der forårsager infektionen. Men ulempen ved de bredspektrede antibiotika er, at de ofte også dræber nyttige og uskadelige bakterier som f.eks. bakterierne i tarmen. Det kan føre til fremvækst af resistente bakterier.

Bakteriers forsvar mod antibiotika er resistens
Brugen af antibiotika medfører, at bakterierne beskytter sig ved med tiden at udvikle resistens over for antibiotikummet. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika. 

På de danske sygehuse er forbruget af bredspektrede antibiotika steget med 21% fra 2007 til 2009 (44,15 DDD/100 sengedage i 2007 til 53,49 i 2009) og med 125% de sidste 10 år (opgjort i Definerede Daglige Doser per 100 sengedage – DDD/100 sengedage).

Det totale forbrug af antibiotika til mennesker i Danmark har gennem de sidste tre år vist en svagt faldende tendens fra 18 i 2007 til 17,9 DDD/1000 indbyggere/dag i 2009.

Antibiotikaforbrug til dyr
I 2009 nåede antibiotikaforbruget til dyr i Danmark op på 129,7 ton. Det er en stigning på 11% sammenlignet med 2008. 80% af forbruget går til svin, 11,5% til kvæg, 0,8% til fjerkræ og 2,6% til fiskeopdræt. 

For at producere 1 kg kød bliver der brugt følgende mængder antibiotika (angivet i milligram antibiotika pr. kg kød): 146 mg /kg til saltvandsfisk, 51 mg/kg til ferskvandsfisk, 40 mg/ kg til kalkuner, 2,5 mg/kg til kyllinger og 55 mg/kg til svin.

Stigningen i det samlede antibiotikaforbrug skyldes hovedsagligt et øget forbrug til svin. Der er især sket en stigning i forbruget af antibiotika som makrolider, tetracycliner og pleuromutiliner, der bruges til masse-medicinering i foder eller drikkevand. Brugen af bredspektrede antibiotika som cefalosporiner til svin faldt med 25% fra 128 kg i 2008 til 99 kg i 2009 sammenlignet med 2008.

Produktionen af svin er øget, men det modsvarer ikke stigningen i antibiotikaforbruget. I de seneste år er der sket en stigning i antallet af svin, der eksporteres til opfedning i udlandet.  Hvis man indregner denne ændring i produktionen, er antibiotikabehandlingen per svin steget med 12,7% fra 2008 til 2009.

Antibiotikaforbruget til kvæg nåede i 2009 ca. 15 ton og har været relativt stabilt på omkring 14-15 ton siden 2005. De mest almindelige antibiotika til kvæg er fortsat smalspektrede penicilliner. Forbruget af bredspektrede cefalosporiner til kvæg er faldet markant.

I 2009 blev der brugt 1.070 kg antibiotika til fjerkræ mod 556 kg i 2008 – en fordobling af forbruget. Alligevel er antibiotikaforbruget i den danske kyllingeproduktion fortsat meget lav, både sammenlignet med andre dyrearter og sammenlignet med udlandet. 

DANMAP 2009
Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2009, der i år er udkommet for 14. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten er tilgængelig i pdf på www.danmap.org.