DTU Fødevareinstituttet

Stigende forekomst af ESBL-bakterier

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 10:38 CEST

ESBL-bakterier er et af de hurtigst stigende resistensproblemer verden over. Disse bakterier er resistente overfor de bredspektrede antibiotika, cefalosporiner, der ofte bruges til behandling af livstruende infektioner hos mennesker. 

"Infektioner med ESBL-bakterier fører ofte til forlænget sygehusophold med forøgede menneskelige og økonomiske omkostninger. Det er bekymrende, at forekomsten af ESBL-bakterier fortsætter med at stige", siger overlæge Niels Frimodt-Møller fra Statens Serum Institut.

Mennesker kan få ESBL-bakterier fra fødevarer
Undersøgelser viser, at hver tiende prøve fra danske slagtesvin indeholder ESBL-colibakterier. Forekomsten i kød er højest i importeret kyllingekød, hvor der er fundet ESBL-colibakterier i 36% af  prøverne. I svinekød, oksekød og dansk kyllingekød er forekomsten mere end ti gange lavere. 

Der findes flere forskellige ESBL-typer, og blandt de typer, der er fundet hos svin og i kød, er flere af disse typer også fundet hos mennesker. Der er også en stigning fra 2007 til 2009 i forekomsten af ESBL-colibakterier hos danske patienter. På danske sygehuse er der et stigende forbrug af cefalosporiner, som fører til øget forekomst af ESBL-bakterier.

"Forekomsten af den samme type ESBL-gener hos både dyr og mennesker tyder på, at ESBL-colibakterier fra fødevarer kan være årsag til infektioner hos mennesker. Vi kender endnu ikke omfanget af den form for spredning," fortæller seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Internationale løsninger nødvendige
Bakterier i importeret kød fra fjerkræ er generelt mere resistente over for antibiotika sammenlignet med bakterier fra dansk produceret fjerkrækød. 

"Danske forbrugere udsættes i højere grad for resistente bakterier fra importeret fjerkrækød end fra andre kødtyper. Ekstra foruroligende er den høje forekomst af særligt uønskede bakterier, såsom ESBL-bakterier. Derfor er antibiotikaresistente bakterier i fødevarer blevet et problem, der kalder på internationale løsninger", tilføjer Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet. 

Kontakt
DTU Fødevareinstituttet:
Seniorforsker Yvonne Agersø, tlf. 35 88 62 73

Statens Serum Institut:
Overlæge Niels Frimodt-Møller, tlf. 32 68 36 46

FAKTA

Bakteriers forsvar mod antibiotika er resistens
Brugen af antibiotika medfører, at bakterierne beskytter sig ved med tiden at udvikle resistens over for antibiotikummet. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika. 

På de danske sygehuse er forbruget af bredspektrede antibiotika steget med 8% fra 2008 til 2009 - og med 125% de sidste 10 år (opgjort i Definerede Daglige Doser per 100 sengedage – DDD/100 sengedage).

I 2009 nåede antibiotikaforbruget til dyr i Danmark op på 129,7 ton. Det er en stigning på 10,4% sammenlignet med 2008. Stigningen skyldtes hovedsagligt et øget forbrug til svin. Brugen af bredspektrede antibiotika til svin faldt med 25% fra 128 kg i 2008 til 99 kg i 2009.

ESBL-bakterier 
Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens, så de overlever. De resistente bakterier har ændret deres arvemateriale – deres gener. Forskerne finder de samme typer af ESBL-gener både hos mennesker og i kød. 

Ved at bruge bredspektrede antibiotika, specielt cefalosporiner, bliver bakterierne resistente over for denne antibiotikatype. Det specielle ved cefalosporin-resistens er, at bakterierne også bliver resistente over for næsten alle almindelige typer penicilliner. 

De enzymer, der skaber cefalosporin-resistens, hedder ESBL (extended spektrum beta-laktamase eller cefalosporinase). Cefalosporin-resistente bakterier, som for eksempel e-coli, salmonella og klebsiella kaldes derfor ESBL-producerende bakterier, ESBL-resistente bakterier eller blot ESBL-bakterier.

Forekomst af ESBL e-coli i danske slagtesvin og kød
Undersøgelser viser, at ved slagtning har 11% af slagtesvinene ESBL-producerende Eschericia coli bakterier – her kaldet e-coli bakterier. I kødprøverne var forekomsten lav, 0,7-3,4% med undtagelse af importeret kyllingekød, hvor 36% af de undersøgte prøver indeholdt ESBL-producerende e-coli. Der er de seneste år fundet en stigende forekomst af ESBL-resistens fra e-coli i danske slagtesvin. 

Case-by-case kontrollen
DTU Fødevareinstituttet foretager løbende risikovurderinger af salmonella og campylobacter i fjerkrækød og salmonella i okse- og svinekød, som Fødevarestyrelsen finder i stikprøver af importerede og danske kødpartier. Det sker som led i Fødevarestyrelsens såkaldte case-by-case kontrol. På basis af vurderingen af, hvor farligt det pågældende parti er for forbrugerne, beslutter Fødevarestyrelsen, hvordan risikoen skal håndteres – herunder om kødet skal trækkes tilbage fra markedet. I øjeblikket omfatter risikovurderingen for salmonella både forekomst af bakterietype og antibiotikaresistens. E-coli indgår ikke i case-by-case kontrollen.

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultaterne af case-by-case kontrollen på http://www.fvst.dk

DANMAP 2009 
Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2009, der i år er udkommet for 14. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten er tilgængelig i pdf på www.danmap.org.