Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Udkast til lovforslag om ATP giver konkurrencemæssige betænkeligheder

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 09:51 CET

Det foreliggende udkast til et lovforslag om at ophæve ATP’s nuværende begrænsninger i at eje pengeinstitut-, realkreditinstitut og forsikringsvirksomhed i datterselskabsform giver konkurrencemæssige betænkeligheder. Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Principielt gælder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering for al finansiel virksomhed. De konkurrencemæssige betænkeligheder er dog størst i forhold til muligheden for at drive pensionsvirksomhed, som er ATP’s kerneområde. 

ATP har en lovfæstet eneret på at forvalte en stor del af den samlede pensionsopsparing i Danmark. ATP er også sikret et stort antal kunder – i dag ca. 4,6 mio. – der ikke kan flytte deres opsparing.

Samlet set vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at ATP’s lovfæstede særstatus kan give ATP-ejede datterselskaber en væsentlig konkurrencefordel i forhold til andre finansielle virksomheder. Konkurrencefordelen kan gøre sig gældende i form af stordriftsfordele, udnyttelse af ATP’s brand og bedre muligheder for finansiering.

Hvis det var muligt at undgå enhver form for konkurrenceforvridninger, ville friere rammer for ATP til at drive kommerciel pensionsvirksomhed kunne medvirke til at skærpe konkurrencen blandt pensionsinstitutter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger til grund, at ATP overholder de eksisterende værnsregler i ATP-loven. Værnsreglerne kan mindske de mulige konkurrenceforvridninger, men reglerne er ikke tilstrækkelige til at undgå, at der kan opstå konkurrenceforvridninger i forhold til kommercielle finansielle virksomheder.

ATP’s datterselskaber er omfattet af konkurrenceloven og EU’s konkurrenceregler. Konkurrencerådet kan gribe ind over for eventuelle overtrædelser på linje med, hvad der gælder for andre virksomheder. Det foreliggende udkast til lovforslaget giver derfor ikke anledning til betænkeligheder i forhold til overholdelse af konkurrencereglerne.

Det er første gang, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer de konkurrencemæssige virkninger af en eventuel ændring af ATP’s mulighed for at drive finansiel virksomhed. Styrelsen har i oktober 2010 vurderet, at en sådan ændring af ATP-loven ikke vil være i strid med EU’s statsstøtteregler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrencemæssige vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP:
http://www.konkurrencestyrelsen.dk/fileadmin/webmasterfiles/konkurrence/betaling/ATP_hoering.pdf