Skip to main content

Regan Vest gøres klar til publikum

Pressemeddelelse   •   Dec 22, 2016 10:03 CET

Siden REGAN Vest i al hemmelig blev bygget i 1960’erne under den kolde krig, har anlægget været omgærdet af mystik, men nu er der endelig udsigt til, at de 5000 kvadratmeter helt unik Danmarkshistorie kan åbne for publikum. Inden da venter der dog flere års intenst arbejde med at klargøre anlægget og de omkringliggende arealer - et arbejde, som Nordjyllands Historiske Museum allerede har indledt.

Med finanslovens vedtagelse torsdag 15. december vil REGAN Vest i løbet af kort tid formelt blive overdraget fra Forsvarsministeriet til Nordjyllands Historiske Museum, som ifølge finanslovsforlig får et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. til REGAN Vest de næste fire år. På et pressemøde i anlægget fredag forklarede museet om det store arbejde, man nu glæder sig meget til at gå ombord i, inden man i 2020 kan slå dørene op for publikum.

Det er planen at bygge et 400 m2 stort velkomstcenter, som skal rumme udstillinger om den kolde krig, ankomstfaciliteter og butik. Den gule murermestervilla, der ligger ud til vejen og tidligere var bolig for den tilsynsførende i REGAN Vest, indrettes i 1960-70’er stil og kan besøges som en tidslomme og blandt andet bruges som pausezone, madpakkerum m.m. Det sidste, der skal etableres uden for anlægget, er adgangsveje, stier og parkeringsfaciliteter.

Nede i selve anlægget skal der arbejdes meget med bl.a. klimasikring, brand- og redningsveje, alarmer og kommunikation, adgangsforhold for gangbesværede og kørestolsbrugere samt etableres en skoletjeneste. Nordjyllands Historiske Museum anslår, at der alt i alt skal bruges omkring 100 mio. kroner, og arbejdet med fondsansøgninger er allerede gået i gang.

Anlægsarbejderne er på mange måder komplicerede – udenfor fordi de skal spille ind med naturfredningen i området, og indenfor dels fordi anlægget er fredet, og dels fordi det ikke er bygget efter almindelige standarder. Det er blandt andet derfor, der vil gå nogle år, før anlægget kan åbnes for publikum.

Forarbejdet Nordjyllands Historiske Museum gennemførte allerede i 2015 en analyse, der mundede ud i en forretningsplan, som fastlagde retningslinjerne og definerede de opgaver, der ligger forud for en kommende åbning. Derudover har museet de senere år indsamlet beretninger, foretaget registreringer og på andre måder arbejdet med anlægget og dets historie og har således opbygget en solid faglig viden på området.

”Så selv om den opgave, vi står over for nu, er både stor og tidskrævende, er vi velforberedte på den kommende proces, som vi glæder os meget til endelig at gå i gang med”, understreger direktøren for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach.

De kommende års arbejde REGAN Vest står på mange måder fuldstændigt, som da det stod færdigbygget i 1968. Møbler, inventar, installationer osv. er langt hen af vejen identiske med de oprindelige, og det giver stedet en helt egen og unik autencitet, der gør, at ingen går uberørt fra et besøg i REGAN Vest.

Netop autenciteten - samt stedets særegne arkitektur med meget få udgange - gør en klargøring af REGAN Vest til en spændende, men også tidskrævende opgave, der endvidere skal tage hensyn til bygningsfredningen. Tilretningerne skal nemlig ske så varsomt, at de ikke skæmmer bygningen, men samtidig skal de naturligvis leve op til moderne krav til sikkerhed og publikumskomfort. Ombygningen vil omfatte en række forhold:

Nordjyllands Historiske Museum
Sikring – brand, klima og tyveri På den mere tekniske side venter en række ombygninger med henblik på klima-, tyveri- og brandsikring. Anlægget skal klimasikres, så komforten for de mange besøgende er i orden, og ikke mindst så de mange genstande på stedet sikres mod fugtskader. Genstandene skal dog ikke alene sikres mod fugt, men også mod tyveri. En stor del af oplevelsen i REGAN Vest er, at alt lige fra stempler med tekster som ”Hemmelig” og ”NATO Confidential” til køkkengrej, møbler og brevpapir står frit fremme, som om alle lige kom tilbage til arbejde efter en frokostpause. Den oplevelse skal bibeholdes ved en åbning, men det stiller store krav til både valg af og indførelse af sikringsløsninger. Endelig ligger der en stor opgave i at sikre anlægget, så det lever op til moderne beredskabskrav. Der skal etableres sikre kommunikationslinjer fra jordoverfladen og ned i det underjordiske anlæg, og hele anlægget skal brandsikres – igen på måder, som ikke skæmmer stedets oprindelige udseende.

Tilgængelighed Som det er nu, er det næsten umuligt at besøge anlægget som gangbesværet. Det vil næppe være muligt at sikre lige adgang for alle, men med etablering af lift mellem etager og ved opgange, kan der sikres adgang for de fleste.

Skoletjeneste Museet ønsker at ombygge en lille del af anlægget til et skoletjenesteområde – et såkaldt ”Mini-REGAN Vest” – hvor elever fra folkeskolens udskoling samt ungdomsuddannelserne med udgangspunkt i øvelsesmateriale fra den Kolde Krig kan prøve at lede landet gennem en krise. Der er en række ens soverum, hvoraf nogle kan tages ud og bruges hertil, men sådanne ombygninger kræver stadig fredningsmyndighedernes tilladelse.

Formidling Ud over ombygningerne i selve anlægget venter der et større arbejde med at udvikle de forskellige tilbud til publikum. Selve anlægget og dets historie vil blive formidlet gennem indlevende rundvisninger, for REGAN Vest er med sin særlige stemning i sig selv et fantastisk sted til formidling af den frygt og alvor, der prægede den Kolde Krig. Som udflytningsanlæg for regeringen er det samtidig også det oplagte sted til formidling af den lidt bredere historie om de planer, man lagde i forsøget på dels at redde befolkningen gennem en krig, dels at sikre demokratiet og Danmark som suveræn stat, hvis den Kolde Krig var blevet ”varm”. Sat lidt på spidsen kan man sige, at hvis REGAN Vest faldt, så faldt Danmark, og befolkningens skæbne ville være lagt i hænderne på fremmede magter. Nordjyllands Historiske Museum vil med etableringen af et velkomstcenter skabe plads til udstilling og formidling af denne bredere historie, der vil bygge på resultaterne af museets forskning på området. Endelig skal der udvikles planer for undervisningstilbud, events, webformidling, ligesom den gule maskinmesterbolig, der også er omfattet af fredningen, skal ombygges til ”velkomststed” i tresser-stil, der på en legende måde spiller sammen med den øvrige formidling og sikrer en helstøbt oplevelse for publikum.

Lokalplaner Men inden alt det ovenstående kan gå i gang, skal der i samarbejde med Rebild Kommune, som REGAN Vest ligger i, udformes nye lokalplaner for området, så adgangsforhold, nyt velkomstcenter osv. kan etableres i godkendte rammer. Alene dette arbejde kan – inkl. høringsfrister – tage det meste af et år, inden man så kan indhente byggetilladelser, udskrive arkitektkonkurrence osv.

”For publikum kan det umiddelbart virke som en meget lang ventetid, men den foranalyse, vi udarbejdede i 2015, og som mundede ud i en forretningsplan for åbning af REGAN Vest, viser tydeligt, at der venter os nogle travle, men også ekstremt spændende år”, siger Lars Nørbach og understreger endnu en gang, at museet glæder sig meget til at komme i gang.

Du er som journalist altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.