Ihqpkji6qbcbin1vsfhx

Politiets indsats mod spirituskørsel i uge 23

Pressemeddelelser   •   Jun 21, 2016 09:30 CEST

Media-no-image

Usynlig mærkningsspray forebygger røveri i detailhandlen

Pressemeddelelser   •   Jun 21, 2016 08:00 CEST

Rigspolitiet, Dansk Erhverv og SikkerhedsBranchen har gennemført et forsøg med usynlig mærkningsspray til forebyggelse af røveri i detailhandlen. Forsøget i 42 dagligvarebutikker i København, Københavns Vestegn og i Nordsjællands politikredse løb fra efteråret 2014 til foråret 2016. Som led i forsøget blev der installeret usynlig mærkningsspray i 42 dagligvarebutikker og der blev informeret om tiltaget både i butikkernes indgangsparti og ved kasselinjen.

Nu foreligger resultaterne af forsøget – og de viser, at usynlig mærkningsspray forebygger røveri:

  • Ved at sammenligne røveriudviklingen i de 42 forsøgsforretninger med røveriudviklingen blandt en række kontrolforretninger kunne der identificeres en relativ stor kriminalpræventiv effekt af usynlig mærkningsspray på forekomsten af røveri.
  • Dog skete der samtidig en ikke ubetydelig forskydningseffekt, hvilket peger på, at en del (men langt fra alle) af de røverier som blev forebygget i forsøgsforretninger blev forskudt til andre nærliggende forretninger.
  • Grundet de meget få røverier i forsøgsforretningerne kunne værdien af usynlig mærkningsspray for politiets efterforskningsarbejde ikke belyses.

Direktør for SikkerhedsBranchen Kasper Skov Mikkelsen udtaler: ”Vi er glade for at få dokumenteret værdien af usynlig mærkningsspray. Det underbygger det vi hører fra installatørerne og den feedback vi har fået fra de deltagende butikskæder. Det er dog værd at pointere, at en effektiv strategi i forhold til forebyggelse af røveri altid vil inkludere flere forskellige sikringselementer og uddannelse af personalet.”

Forsøgets resultater peger på, at usynlig mærkningsspray har værdi som præventiv metode til forebyggelse af røveri i danske dagligvarebutikker, hvorfor det anbefales, at metoden overvejes som en del af den røveriforebyggende strategi i detailhandlen. Mere generelt kan det anbefales, at også andre typer forretninger med fordel kan overveje metoden som en del af deres forebyggende strategi.

Som et element i forsøget blev der foretaget en undersøgelse af hvordan installeringen af usynlig mærkning påvirkede personalet i butikkerne. Procesdirektør for Dansk Erhverv Lars Alexander Borke udtaler: ”Personalet i forsøgsforretningerne som har svaret på spørgeskemaet angiver, at usynlig mærkningsspray har mindsket den utryghed der er forbundet med risikoen for røveri.” Lars Alexander Borke fortsætter: ”Røveri er en frygtelig oplevelse for det butikspersonale som udsættes for det. Det er derfor med glæde, at vi med dette forsøg får dokumenteret, at usynlig mærkningsspray i nogle situationer kan reducere forekomsten af røverier i detailhandlen. Resultaterne bekræfter dog desværre også det, som vi længe har formodet, nemlig at tekniske sikringstiltag har tendens til delvist at forskyde kriminalitet. Vi følger naturligvis udviklingen også for at få svar på om effekten af installation af mærkningsspray er af blivende effekt, idet Dansk Erhverv påpeger, at mærkningsspray er et af flere værktøjer til bekæmpelse af røverier.”

Forsøget har ikke kunne belyse værdien af usynlig mærkningsspray i forhold til politiets efterforskningsarbejde pga. de meget få røverier i forsøgsforretningerne. Jørn Kjer, som er centerchef i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, er dog tilfreds med forsøget og udtaler: ”Dansk politi skal arbejde ud fra viden om, hvad der virker, og vi er glade for at kunne medvirke til, at der skabes ny viden på det kriminalpræventive område – især når vi kan identificere nye virksomme metoder såsom usynlig mærkningsspray til forebyggelse af røveri. Vi vil fremadrettet have fokus på at indsamle erfaringer om, hvordan usynlig mærkningsspray kan hjælpe os i efterforskningsarbejdet, så vi kan vurdere, om den usynlige mærkning også på det område har værdi.”

Se evalueringsrapporten om ”Usynlig mærkningsspray – Evaluering af forsøg med usynlig mærkningsspray til forebyggelse af røveri i detailhandlen” herunder.

Fakta om usynlig mærkning

Usynlig mærkning er en fællesbetegnelse for mærkningsprodukter der er tilført enten en organisk eller syntetisk tilvirket unik kode. Mærkningsmaterialet er umiddelbart usynligt – heraf betegnelsen­ usynlig mærkning – men fluorescerer ved belysning med ultraviolet lys. For at finde ud af om en person (eller en genstand) er usynligt mærket, skal man derfor benytte en UV lampe. Lyser man på en person eller genstand der er mærket vil mærkningen lyse op. Usynlig mærkningsspray er en røveriforbyggende indsats som fungerer på den måde, at hvis en røver begår et røveri i en forretning, hvor usynlig mærkningsspray er installeret, vil vedkommende blive tilsprøjtet med den usynlige mærkningsvæske i forbindelse med udgang fra forretningen. For at forebygge røverier er der opsat information om mærkningstiltaget både i butikkens indgangsparti og ved kasselinjen.

Usynlig mærkning kan også anvendes på andre måder: som en pasta/gel til taktisk mærkning af fx køreledninger på banestrækninger eller som lim/lak til mærkning af genstande i fx hjemmet for at forebygge indbrud i beboelse.

Anvendelsen af usynlig mærkning er forholdsvis ny i Danmark. Derfor har Rigspolitiet udfærdiget en vejledning til landets politikredse om identifikation og sikring af usynlig mærkning.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Et forsøg med installering af usynlig mærkningsspray i dagligvareforretninger påviser, at usynlig mærkningsspray kan forebygge røveri. Metoden kan derfor anbefales som en del af den røveriforebyggende strategi i detailhandlen, ligesom det kan anbefales, også at anvende metoden i andre typer af forretninger.

Læs mere »
Xm2jnbgssoepsjthuoyk

Mere end 114.000 hits for automatiske nummerpladelæsere

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2016 17:37 CEST

Media-no-image

Forsvaret støtter politiets arbejde på grænsen

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2016 07:01 CEST

De første medlemmer af Hjemmeværnet begynder i dag arbejdet på grænsen mod Tyskland. De skal støtte politiet i arbejdet med den midlertidige grænsekontrol.

Det vil i første omgang være ved de store grænseovergange i Sønderjylland, at de rejsende vil kunne møde politi- og hjemmeværnsfolk, der arbejder sammen. Senere på måneden træder Hjemmeværnet også til ved havnene på Lolland og Falster, hvor færgerne fra Tyskland anløber.

Indsættelsen af Hjemmeværnet sker på baggrund af regeringens beslutning om, at forsvaret skal aflaste politiet, der siden 4. januar har stået for den midlertidige grænsekontrol på grænserne mod Tyskland.

I alt vil der blive indsat, hvad der svarer til 125 årsværk fra Hjemmeværnets side. Samtidig er der taget beslutning om indtil videre at skrue ned på antallet af politifolk, der skal bruges i forbindelse med grænsekontrollen. Det betyder sammenlagt, at 165 politifolk kan komme tilbage til deres almindelige politikredse for at løse andre af politiets opgaver.

- Vi har altid haft et godt og tæt samarbejde med forsvaret om en lang række forskellige opgaver, eksempelvis afvikling af festivaler og andre store arrangementer eller ved afspærring af gerningssteder. Derfor er vi glade for, at vi kan få en håndsrækning i forbindelse med grænsekontrollen, for det vil mindske presset på politikredsene, der siden januar har skulle afgive folk til opgaverne på grænsen, siger politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet.

Mandskabet fra Hjemmeværnet skal ud over forskellige logistiske opgaver bistå politiet med at kontrollere de tilrejsende, herunder sikre sig, at de har de rette dokumenter til at kunne rejse ind i Danmark. Hvis de rejsende tages ud til nærmere kontrol, vil det være politiets personale, der vil stå for denne. Hjemmeværnet hjælper allerede i dag politiet med logistiske opgaver i forbindelse med grænsekontrollen.

Hjemmeværnets folk vil være ubevæbnede under arbejdet på grænsen og vil arbejde under politiets ledelse. Før indsættelsen på grænsen har personalet fra forsvaret været igennem et fem dage langt kursus i blandt andet dokumentkontrol, grænsekontrol og nødværge, som Politiskolen har afholdt.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media-no-image

Die dänische Verteidigung unterstützt die Arbeit der dänischen Polizei an der Grenze

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2016 06:59 CEST

Die ersten Mitglieder der dänischen Heimwehr (Hjemmevaernet) beginnen heute an der dänischen Grenze nach Deutschland zu arbeiten. Sie sollen die Arbeit der Polizei mit der provisorischen Grenzkontrolle unterstützen.

Zunächst werden die Reisenden den zusammenarbeitenden Polizisten und Heimwehrmitgliedern an der großen Grenzübergangen in Nordschleswig begegnen. Später wird die Heimwehr auch in Lolland-Falster arbeiten, dessen Häfen die Fähren aus Deutschland anlaufen.

Die Heimwehr ist Infolge einer Entscheidung des dänischen Parlamentes eingesetzt. Das Parlament hat beschlossen, dass die Verteidigung die Arbeit der Polizei, die seit 4. Januar 2016 für die provisorische Grenzkontrolle verantwortlich ist, entlasten soll.

Im Ganzen werden 125 Jahresleistungen eines Heimwehrmitgliedes eingesetzt. Gleichzeitig ist es beschlossen, dass die Anzahl der Polizisten an der Grenzkontrolle reduziert werden soll. Das bedeutet, dass insgesamt 165 Polizisten zu ihren gewöhnlichen Polizeibezirken zurückkehren können, um andere polizeiliche Aufgaben ausführen zu können.

- Wir haben immer eine gute Zusammenarbeit mit die Heimwehr in Bezug auf eine Reihe von Aufgaben gehabt, wie zum Beispiel die Abwicklung von Festivals und anderen großen Ereignissen oder in Bezug auf die Absperrung von Tatorten. Deshalb freuen wir uns darüber, dass die Heimwehr uns aushelfen kann, damit der Druck auf die Polizei reduziert werden kann, sagt Svend Larsen, Direktor der dänischen Reichspolizei.

Die Mannschaft der Heimwehr soll verschiedene logistische Aufgaben ausführen, sondern auch der Polizei bei der Kontrolle der anreisenden Passagieren helfen, unter anderem damit zu sichern, dass die Passagiere in Besitz von gültigen Reisedokumenten sind. Falls die Reisenden zur gründlicher Kontrolle herausgenommen werden, ist die Polizei für die weitere Kontrolle verantwortlich. Die Heimwehr hilft schon heute der Polizei mit logistischen Aufgaben in Verbindung mit der Grenzkontrolle.

Während der Arbeit an der Grenze sind die Mitglieder der Heimwehr unbewaffnet und arbeiten unter der Leitung der Polizei. Vor der Einsetzung an der Grenze hat das Personal die Heimwehr an einem von der dänischen Polizeischule organisierten fünf-Tage-Kursus in Dokumentenkontrolle, Grenzkontrolle und Notwehr teilgenommen.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Uc8cevkljb0vxxck4dme

Selvbetjent paskontrol i Københavns lufthavn

Pressemeddelelser   •   Jun 13, 2016 15:33 CEST

Politiet og Københavns lufthavn indfører selvbetjent paskontrol, når man rejser mellem Københavns Lufthavn i Kastrup og en destination udenfor EU og Schengen.

Faffgxtmbywr4fd5aebq

Politiet satte fokus på ’hold til højre’ i trafikken

Pressemeddelelser   •   Jun 10, 2016 11:56 CEST

Kkenkmrezvjnqhpygtcg

Sommerhygge giver mange spritulykker

Pressemeddelelser   •   Jun 05, 2016 10:00 CEST

Der sker alt for mange alvorlige spritulykker på vejene hen over sommeren. Derfor sætter politiet nu ind med spritkontroller i hele landet. Samtidig vil en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne minde flere om at lade bilen stå, når de har drukket.

Yzmnvpdcs9j0x2uzvca9

Skab mere plads på vejen - hold til højre

Pressemeddelelser   •   Maj 27, 2016 09:01 CEST

Jpoh5c6ju6ginmahomxr

​Rigspolitiet, Dansk Industri og Vejdirektoratet vil drøfte rydning af motorveje

Pressemeddelelser   •   Maj 24, 2016 07:00 CEST

Billeder & Videoer 18 billeder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • presziserp@rigspoliti.cnladk
  • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

  • Rigspolitiet
  • Polititorvet 14
  • 1780 København V