Skip to main content

Dansk politi slanker ledelsen

Pressemeddelelse   •   Aug 30, 2013 14:34 CEST

En større lederreform i politiet medfører nu, at politiets ca. 1400 ledere reduceres til ca. 1050 -  en reduktion på godt 25 procent af lederne i dansk politi. De ledere, der ikke længere skal være ledere, tilbydes stillinger andre steder i politiet.

Lederreformen, der ventes endeligt gennemført i starten af 2014, har til formål at ruste organisationen til fremtidens udfordringer. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger:

”Vi er udfordret af et hastigt skiftende kriminalitetsbillede og krav og forventninger fra borgere og politikere om at yde mere for de samme penge. Samtidig har medarbejderne en naturlig forventning om, at der i en moderne organisation er fokus på ledelse, som bidrager til at skabe en attraktiv og moderne arbejdsplads. Det kræver selvsagt en effektiv og professionel samlet ledelse med klare roller og ansvar, kortere kommandoveje og hurtigere beslutningsprocesser.”

Rigspolitichefen tilføjer, at der sideløbende med, at antallet af ledere bliver beskåret, vil ske et kvalitativt løft af ledelsen – blandt andet er der skabt et fælles ledelsesgrundlag i politi og anklagemyndighed.

”Ledelsesgrundlaget skal føre til, at vi får en mere professionel ledelsesstil og -adfærd i organisationerne og samtidig gøre ledelseskulturen tydeligere for den enkelte leder. Formålet er at sikre, at lederne i deres daglige arbejde fremmer den høje faglige kvalitet, viser tillid, ansvarliggør medarbejderne og udvikler organisationen som helhed. Samlet set skal det sikre, at politiet og anklagemyndigheden også i fremtiden er attraktive arbejdspladser.”


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.