Skip to main content

Den lokale tryghed topper

Pressemeddelelse   •   Dec 07, 2015 13:01 CET

Det er blevet tryggere at være i det område, hvor man bor. Det siger 89,3 procent af landets borgere. Resultatet er del af Politiets Tryghedsindeks 2015, og det viser en fremgang på 2,5 procentpoint i den samlede tryghed i forhold til 2014.

Trygheden i de særligt udsatte boligområder på vej op

Hvor der i de sidste to år ikke er sket en udvikling i trygheden i de 26 særligt udsatte boligområder, er der i 2015 sket en fremgang i tallene. Nu siger mere end syv ud af ti borgere (72,7 procent) nemlig, at de føler sig trygge i deres nabolag. Det er en stigning på 2,8 procentpoint i forhold til 2014.

”Vi er inde i en god udvikling i det lokale politiarbejde,” siger rigspolitichef Jens-Henrik Højbjerg. ”Det skyldes i høj grad, at dansk politi nu arbejder strategisk med at analysere og definere de udfordringer, de lokale politikredse står over for. Vi løser udfordringerne ud fra den viden og de erfaringer, der opsamles på tværs af landet. Det giver os mulighed for at sætte ind med indsatser, der passer til den nøjagtige sammensætning af udfordringer, den lokale politikreds står overfor. Men samtidig kan vi også sætte ind med fællesindsatser, hvor det giver de bedste resultater. Jeg ser årets fremgang i tryghedstallene som udtryk for, at den måde at arbejde med udfordringerne på giver mere tryghed lokalt.”

Især de lokale partnerskaber er med til at drive udviklingen af nye løsninger i de særligt udsatte boligområder. ”Vi er blevet bedre til at arbejde på tværs af sektorer og til at få de rigtige interessenter i spil i forhold til de konkrete, lokale udfordringer,” siger politiinspektør Jørn Kjer fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter. ”Det kan for eksempel være kommuner, skoler, foreningslivet eller organisationer, som sammen med borgerne i området og politiet får sat fingeren på de ting, der skal ændres, og i samarbejde finder frem til nye løsningsmodeller. Det er et langt, sejt træk at få vendt udviklingen, men tallene viser, at arbejdet begynder at bære frugt.”

Om Politiets Tryghedsindeks

Spørgeskemaundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og i hele landet.

Danmarks Statistik har stået for indsamlingen af spørgeskemadata for Rigspolitiet i perioden fra 25. juni 2015 til 28. september 2015. Af 19.335 repræsentativt udvalgte respondenter på 15 år og derover svarede 11.047, hvilket giver en svarprocent på 57,1.

Politiets Tryghedsindeks er udarbejdet på baggrund af tre faktorer, der har betydning for borgernes tryghed:

Nabolagsproblemer: Borgernes vurdering af om en given type kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd forekommer i nabolaget.

Oplevet tryghed: Borgernes tryghed ved de forskellige typer kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd, der forekommer i nabolaget.

Anmeldelser: Borgernes anmeldelse af kriminalitet pr. 1000 indbyggere.

Tryghedsindekset indgår i politiets analysegrundlag, der er med til at forme den kriminalitetsforebyggende indsats nationalt og i de enkelte kredse, herunder i de særligt udsatte boligområder. De særligt udsatte boligområder fastlægges af politiet en gang årligt. Det er områder, de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer.

Du kan se den samlede rapport om undersøgelsen herunder.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.