Skip to main content

Den personfarlige kriminalitet er på et historisk lavt niveau

Pressemeddelelse   •   Aug 20, 2012 08:20 CEST

Den personfarlige kriminalitet skaber utryghed i samfundet og er derfor helt naturligt et af politiets prioriterede indsatsområder, og indsatsen giver resultater. Det viser Rigspolitiets halvårstal, der netop er blevet offentliggjort.

Den personfarlige kriminalitet er på et historisk lavt niveau

Der blev i 1. halvår 2012 anmeldt 8.980 tilfælde af personfarlig kriminalitet. Det er et fald på godt 3 procent sammenlignet med samme periode i 2011, hvor politiet modtog i alt 9.298 anmeldelser. Det er samtidig et fald på knap 22 procent sammenlignet med 1. halvår i 2006, der var det halvår i 10-årsperioden 2003-2012, hvor politiet modtog flest anmeldelser om personfarlig kriminalitet.

Antal anmeldelser om personfarlig kriminalitet, 1. halvår 2003 – 1. halvår 2012

Note 1: Af tekniske årsager er opgørelsen for Bornholms Politi for 2011 ikke fuldstændig.

En mere detaljeret opgørelse viser, at 8 politikredse har haft et fald i antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet, når 1. halvår 2012 sammenlignes med samme periode i 2011. De største fald er sket i Københavns Vestegns og i Østjyllands politikredse, hvor faldet udgør henholdsvis  godt 15 procent og knap 11 procent.  I Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands og Syd- og Sønderjyllands politikredse er der dog sket en stigning i den personfarlige kriminalitet på henholdsvis knap 5 procent, godt 4 procent og godt 1 procent.

Omkring 2/3 af anmeldelserne, der vedrører den personfarlige kriminalitet, kan henføres til vold. En opgørelse over udviklingen i voldskriminaliteten i 1. halvår i perioden 2003 til 2012 viser, at antallet af voldsanmeldelser på landsplan i 1. halvår 2012 er på det laveste niveau siden 1. halvår 2003. Denne udvikling dækker over, at både den simple vold (§ 244), den grove vold (§ 245) og særdeles grove vold (§ 246) er faldet, når niveauet i 1. halvår 2012 sammenlignes med samme periode i 2011.

Voldskriminaliteten er faldet i 7 politikredse fra 1. halvår 2011 til 1. halvår i 2012. Det største fald i antallet af voldsanmeldelser ses i Københavns Vestegns Politi, hvor anmeldelsestallet er faldet med godt 14 procent.

Det samlede antal voldsanmeldelser i 1. halvår 2012 på 6.816 svarer til, at kun godt 1 promille af den danske befolkning har været udsat for vold.

Antal anmeldelser om vold, 1. halvår 2003 – 1. halvår 2012Note 1: Af tekniske årsager er opgørelsen for Bornholms Politi for 2011 ikke fuldstændig.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg udtaler: ”Jeg er meget tilfreds med at se, at der er mindre personfarlig kriminalitet, og at risikoen for at blive udsat for vold er faldet. Men man skal dog huske på, at bag hver anmeldelse, er der en borger, som har været udsat for en helt uacceptabel handling – ofte med store personlige konsekvenser til følge. Så selv om vi i disse år optager færre anmeldelser, vil vi i politiet fortsat have et stærkt fokus på bekæmpelsen af den personfarlige kriminalitet. Eksempelvis har en række politikredse sat særligt fokus på bekæmpelsen af den vold og utryghedsskabende adfærd, der er i nattelivet”

Fakta

Det er en af politiets væsentligste opgaver at medvirke til, at borgerne kan føle sig trygge, herunder at sikre at risikoen for at blive udsat for personfarlig kriminalitet er så lille som muligt. Derfor prioriterer politiet fortsat bekæmpelsen af helt uacceptable handlinger såsom drab, vold, voldtægt, brandstiftelse og trusler mv., også selvom den personfarlige kriminalitet har været faldende i de senere år. Herudover har politikredsene lokalt prioriteret f.eks. bekæmpelsen af voldskriminaliteten højt. Således er der i 10 ud af landets 12 politikredse opstillet lokale mål for indsatsen. Målene er rettet særligt mod at nedbringe antallet af anmeldelser om vold i enten hele politikredsen eller i et specifikt geografisk område. Følgende mål er opstillet:

 Nordjyllands Politi

 • Stærk fokus på vold i nære relationer
 • Øget fokus på den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet i festmiljøet

Østjyllands Politi

 • Stærk fokus på bekæmpelse og forebyggelse af volds- og narkotikakriminalitet

Midt- og Vestjyllands Politi

 • Indsats mod utryghedsskabende adfærd i nattelivet og narkotikakriminalitet

 Sydøstjyllands Politi

 • Trygt natteliv – vold og uro i nattelivet samt fest- og restaurationsmiljøet

Syd- og  Sønderjyllands Politi

 • Indsats mod vold og uro i nattelivet

Fyns Politi

 • Indsats mod utryghedsskabende adfærd i nattelivet

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

 • Indsats mod utryghedsskabende adfærd i nattelivet

Midt- og Vestsjællands Politi

 • Indsats mod vold og narkotika – tryghed i nattelivet

Københavns Politi

 • Tryg by

Bornholms Politi

 • Indsats mod utryghedsskabende kriminalitet

For en mere uddybende beskrivelse af ovenstående mål henvises til politikredsenes resultatkontrakter for 2012, der er tilgængelige på www.politi.dk. 

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.