Skip to main content

Jagten på indbrudstyvene er intensiveret, og resultaterne er gode

Pressemeddelelse   •   Aug 20, 2012 08:20 CEST

Politiet har i 1. halvår 2012 rejst 3.657 sigtelser om indbrud i privat beboelse[1], hvilket er en stigning på 652 sigtelser, svarende til knap 22 procent i forhold til niveauet i 1. halvår 2011. Sammenlignes der med det gennemsnitlige antal sigtelser, som blev rejst i 1. halvår i årene 2009 til 2011, er der sket en stigning på 24 procent. Udover den positive udvikling i antallet af rejste sigtelser ses et fald i indbrudskriminaliteten. Således optog politikredsene i 1. halvår 2012 780 færre anmeldelser om indbrud i privat beboelse end i 1. halvår 2011, svarende til et fald på knap 4 procent.   

Den positive udvikling i såvel sigtelser og anmeldelser medfører, at sigtelsesprocenten[2] er steget med knap 4 procentpoint fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012. I forhold til 1. halvår 2009 er sigtelsesprocenten forøget med 5 procentpoint, jf. nedenstående.

Udviklingen i sigtelsesprocenten – 1. halvår 2009-1. halvår 2012

 

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger: ” Jeg glæder mig over, at der er blevet færre borgere, som har været udsat for indbrud i deres bolig. Men det er efter min mening et lige så vigtigt resultat, at vi har opnået en stigning på mere end 20 procent i antallet af sigtelser, hvilket jo betyder, at opdagelsesrisikoen er blevet større.

Man skal være forsigtig med at tolke på de enkelte kredses tal, idet indbrudsbanderne udøver deres kriminalitet forskellige steder i landet. Dette kan give store udsving i både anmeldelses- og sigtelsestallene. Således kan efterforskningen af en enkelt indbrudssag omfatte over 100  sigtelser, som det var tilfældet i maj måned, hvor Task Force Vest optrevlede et stort internationalt netværk bestående af herboende udlændinge og omrejsende kriminelle grupper.”  

Den positive udvikling i indbrudskriminaliteten skal ses i sammenhæng med, at der i de seneste år er iværksat en lang række målrettede indsatser og initiativer for at forebygge og bekæmpe indbrud i beboelse. Disse omfatter blandt andet indbrudspakken, målrettede kampagner over for borgerne om sikring af deres hjem, analyser af aktive personer og grupperinger omkring indbrudskriminaliteten, tilknytning af forbindelsesofficerer fra andre lande og den prioriterede indsats for at øge antallet af sigtelser.

I 2012 er indsatsen mod indbrudskriminaliteten yderligere forstærket med blandt andet oprettelsen af særlige indsatsgrupper – de såkaldte task forces – i både Øst- og Vestdanmark, der skal arbejde på tværs af politikredsene i samarbejde med Rigspolitiet.

Senest har politiet indgået et samarbejde med Lauritz.com om en mærkningsordning for at forebygge hæleri og derved de kriminelles muligheder for at afsætte stjålne varer via internettet.

Herudover er der i samtlige politikredses resultatkontrakter for 2012 opstillet mål, der er rettet mod at nedbringe indbrudskriminaliteten i privat beboelse blandt andet ved at sætte særligt fokus på hæleri.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger: ”Jeg ser den positive udvikling i indbrud i privat beboelse og det stigende antal sigtelser som et resultat af den intensiverede indsats, der både sker lokalt i de enkelte politikredse og på tværs af politikredsene. Skal indbrudskurven for alvor knækkes, er det helt centralt, at vi både kan slå hårdt ned på de lokale indbrudstyve og den mere organiserede indbrudskriminalitet, der sker på tværs af politikredsene. Derfor har vi fastholdt både det stærke lokale fokus på indbrud i privat beboelse og etableret task forces i såvel Øst- som Vestdanmark, hvilket har forbedret vores muligheder for at bekæmpe den organiserede indbrudskriminalitet.” 

Indbrud i privat beboelse falder i Østdanmark

Af de sjællandske politikredse er det alene Københavns Vestegns Politi, hvor der ikke har været et fald i antallet af anmeldelser. Stigningen i denne politikreds er dog kun på tre anmeldelser fra 1.837 i 1. halvår 2011 til 1.840 i 1. halvår 2012. I Vestdanmark er antallet af anmeldelser faldet i Nordjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi. I de øvrige fire kredse (Østjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyns Politi), har der været mindre stigninger i antallet af indbrud i privat beboelse på mellem 34 og 183 anmeldelser. Samtidig er antallet af sigtelser steget i samtlige politikredse på nær Fyns Politi.

Indbrud i fritidshuse falder

En særlig analyse af udviklingen i indbrudskriminaliteten viser også, at antallet af indbrud i fritidshuse falder samtidig med, at der rejses flere sigtelser.

Politikredsene optog i 1. halvår 2012 2.467 anmeldelser om indbrud i fritidshuse, hvilket er 1.387 færre anmeldelser end i 1. halvår 2011 svarende til et fald på 36 procent. I samme periode er antallet af sigtelser for indbrud i fritidshuse steget med godt fem procent fra 422 i 1. halvår 2011 til 445 i 1. halvår 2012. Sammenlignes der med det gennemsnitlige antal sigtelser i perioden 1. halvår 2009-2011, udgør resultatet i 1. halvår 2012 en stigning på knap 11 procent.

[1] Indbrud i privat beboelse omfatter villaer, lejligheder, værelser og landejendomme.

[2] Sigtelsesprocenten beregnes som forholdet mellem antallet af anmeldelser og sigtelser i en given periode.

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.