Skip to main content

Konfliktråd i straffesager er blevet godt modtaget

Pressemeddelelse   •   Okt 17, 2012 11:17 CEST

Forurettede og gerningspersoner, der har gennemført konfliktråd, er generelt positive over for udbyttet af mødet mellem forurettede og gerningspersonen. Det viser en ny evaluering af den landsdækkende konfliktrådsordning.

Efter at have eksisteret i knap tre år er konfliktrådsordningen nu blevet evalueret. Overordnet set konkluderer evalueringen, at de forurettede såvel som gerningspersonerne oplever deres fælles møder som meget vellykkede. Knapt 85 % af såvel forurettede som gerningspersoner har karakteriseret konfliktrådet som vellykket. De forurettede oplever, at deres frygt er mindsket efter, at de har mødt gerningspersonen, hvor de har fået sat ansigt på vedkommende og har fået talt ud om hændelsen.

Gerningspersonerne fortæller ligeledes, at de er glade for at møde den forurettede.

Den landsdækkende konfliktrådsordning trådte i kraft i januar 2010. Det overordnede ansvar for konfliktrådsordningen ligger hos Rigspolitiet. De enkelte politikredse har selv ansvaret for at tilrettelægge den lokale organisering og struktur, og det har politikredsene grebet an på forskellig vis.

-          ”Vi er meget tilfredse med evalueringen, der giver os en god mulighed for at gøre konfliktrådene endnu bedre fremover”, siger Jørn Kjer, chef for Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

Der er i 2011 gennemført 595 konfliktråd på Iandsplan og i første halvår af 2012 er der gennemført 315 konfliktråd. Fra loven om konfliktråd trådte i kraft 1. januar 2010 til og med første halvår af 2012 er der i alt gennemført 1251 konfliktråd.

Evalueringen bygger bl.a. på en gennemgang af 108 sager, som i perioden fra januar til april 2012 blev udpeget til at være ”egnede” til konfliktråd. Ud af de 108 sager blev der gennemført konfliktråd i to tredjedele af sagerne. Når konfliktråd ikke blev gennemført i den sidste tredjedel af sagerne, skyldes det fortrinsvis, at forurettede ikke har haft lyst til at mødes med gerningspersonen, eller at det ikke er lykkedes mægler at få kontakt med gerningspersonen. 

Evalueringen i sin helhed kan læses i vedhæftede fil eller på hjemmesiden www.konfliktraad.dk.

Kontaktperson for yderligere oplysninger: 

Politiinspektør Jørn Kjer 72587305, Nationalt Forebyggelsescenter

Fakta om konfliktråd

 Konfliktråd er et møde mellem forurettet og gerningsperson. Det er frivilligt at deltage.

  • Mødet finder sted med en uvildig tredjeperson (en mægler) som mødeleder.
  • Konfliktråd er ikke et alternativ til straf.
  • De fleste straffesager kan behandles i konfliktråd, hvis begge parter ønsker det, men typisk vil det være vold, røveri og indbrud.
  • Gerningspersonen skal i det væsentlige have tilstået, og både gerningsperson og forurettet skal sige ja til at deltage. Personer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Vedhæftede filer

PDF-dokument