Skip to main content

Kriminaliteten er faldet mere i de særligt udsatte boligområder end på landsplan

Pressemeddelelse   •   Feb 12, 2016 08:00 CET

Der er fortsat mere kriminalitet i de særligt udsatte boligområder (SUB) end i resten af Danmark, men forskellen er blevet mindre efter et år, hvor kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder er faldet betydeligt.

Fra 2014 til 2015 er antallet af straffelovsanmeldelser pr. 1.000 borgere i de særligt udsatte boligområder faldet med mere end 15 pct. Det tilsvarende fald på landsplan er knap 4 pct.

Det store fald i 2015 dækker over et fald i 8 ud af 9 politikredse med SUB-områder og et fald i 21 ud af 26 SUB-områder.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fremhæver den store lokale indsats, der har bidraget til den positive udvikling:

- Politiet har gennem flere år samarbejdet tæt med andre myndigheder, boligselskaber, lokale aktører og ikke mindst borgerne selv om at skabe større tryghed i de særligt udsatte boligområder. Jeg er glad for, at det store arbejde, der bliver gjort lokalt, også kan aflæses i kriminalitetsstatistikken, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Der er dog også SUB-områder, hvor der har været en stigning i antallet af straffelovsanmeldelser i 2015, og der er fortsat mere kriminalitet i SUB-områderne end i hele Danmark. Samtidig viser Politiets Tryghedsindeks 2015, at trygheden blandt borgere i de særligt udsatte boligområder fortsat – trods visse forbedringer – er mindre end i resten af landet.

- Der er ingen tvivl om, at vi fortsat står med særlige udfordringer i de særligt udsatte boligområder. Også udfordringer, der ikke direkte kan læses ud af kriminalitetsstatistikken. Derfor kan vi heller ikke tage det for givet, at den positive udvikling fortsætter af sig selv. Vi skal fortsætte vores arbejde med at skabe tryghed for borgere i hele landet, siger rigspolitichefen. 


Om særligt udsatte boligområder

De særligt udsatte boligområder fastlægges af politiet én gang årligt. Det er områder, som de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer. Der er pt. udpeget 26 særligt udsatte boligområder

Vedhæftet er analyse af udviklingen i antallet af anmeldelser om straffelovsovertrædelser pr. 1.000 borgere i de særligt udsatte boligområder og på landsplan samt nøgletal for udviklingen i antallet af anmeldelser om straffelovsovertrædelser pr. 1.000 borgere i de særligt udsatte boligområder. 

Politiets Tryghedsindeks for 2015 kan læses her.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.