Skip to main content

Markante fejl i politiets indkøb

Pressemeddelelse   •   Mar 10, 2017 08:09 CET

Justitsministeren har bedt Rigspolitiet skabe fuld klarhed over indkøbsprocedurer og tage de nødvendige skridt til at sikre, at der ikke kan rejses tvivl om, at politiet overholder reglerne.

Rigspolitiet har udarbejdet en analyse vedrørende brug af konsulenter i hele politiet. I analysen indgår 240 kontrakter, hvilket dækker 87 pct. af de indgåede aftaler i perioden 1. januar 2015 til 1. september 2016 til en samlet værdi af 273 mio. kr.

Analysen viser, at udbudsreglerne kun er overholdt for 38 pct. af de undersøgte udgifter. Derudover har det for 11 pct. af de undersøgte udgifter på grund af manglende dokumentation ikke umiddelbart været muligt at vurdere, hvorvidt de er afholdt i overensstemmelse med udbudsreglerne.

”Der har været markante fejl i vores håndtering af indkøb på politiets område. Som politi har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at gældende regler overholdes. Det siger sig selv. Og som offentlig myndighed skal vi kunne redegøre for, hvordan borgernes skattepenge anvendes. Udbudsreglerne er borgernes garanti for, at ydelser leveres til rette pris og kvalitet. Nu skal vi have ryddet op”, siger rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg.

Som en direkte konsekvens af analysen iværksætter Rigspolitiet 6 nye tiltag for at sikre overholdelse af udbudsreglerne. Det omfatter bl.a., at Rigspolitiet beder et uafhængigt revisionsselskab gennemføre en ekstern revision af hele indkøbsområdet i politiet, så der skabes overblik over, hvor der er behov for at gennemføre udbud.

”Vi iværksætter en række meget håndfaste kontrolprocedurer, ligesom vi iværksætter en grundig ekstern gennemgang af hele indkøbsområdet. Det er først som sidst mit ansvar, at politiet overholder reglerne. Jeg må erkende, at de tiltag, vi tidligere har taget, har været utilstrækkelige. Set i lyset af analysens konklusioner har vi brug for et fuldstændigt overblik over samtlige politiets indkøb. Samtidig giver en ekstern revision også mulighed for at få gennemlyst vores indkøbsprocedurer, så vi er sikre på, at reglerne overholdes”, slutter rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg.

Rigspolitiets nye kontrolprocedure omfatter:

 • Tiltag 1: Ekstern gennemgang af indkøbsområdet
  Undersøgelsen vil blive gennemført af et uafhængigt revisionsselskab og omfatte politiets samlede igangværende indkøb med henblik på at kortlægge, hvor der er behov for at gennemføre påkrævede udbud.

  Undersøgelsen skal desuden levere en vurdering af politiets indkøbsorganisation, de interne forretningsgange og dokumentationspraksis på indkøbsområdet.
  Undersøgelsen skal være afsluttet inden udgangen af 2017.

 • Tiltag 2: Konkret gennemførelse af udbud på områder uden udbudsdækning
  I det omfang indkøbsaftaler er indgået i strid med udbudsreglerne, skal der udarbejdes en køreplan for, at de hurtigst muligt bringes i overensstemmelse med udbudsreglerne. I de tilfælde, hvor særlige hensyn til politiets arbejdsopgaver nødvendiggør, at en ikke-udbudt indkøbsaftale fastholdes, skal dette begrundes særskilt, ligesom der skal redegøres for, hvornår et udbud forventes gennemført.
 • Tiltag 3: Styrket koncernindkøb og kompetenceløft
  Der skal rekrutteres flere medarbejdere med udbudskompetencer, ligesom den generelle indsigt i udbudsområdet skal højnes blandt Rigspolitiets ledere og medarbejdere.

  Der udarbejdes en indkøbspolitik, ligesom der til Rigspolitiets direktion fremover løbende udarbejdes statusnotater på fremdriften samt en årlig redegørelse.

 • Tiltag 4: Styrket controllingindsats
  Der etableres en ny enhed for tilsyn og controlling, som får direkte reference til Rigspolitiets direktion.
 • Tiltag 5: Ledelsesmæssig forankring af indkøbsproces.
  Indkøb over 100.000 kr. skal fremover altid godkendes skriftligt af den ansvarlige direktør. Beslutningen vil altid være underlagt en udbudsfaglig vurdering fra Koncernindkøb.

 • Tiltag 6: Styrket aftalestyring og opfølgning
  Der etableres nye opfølgningsprocedurer. Alle indkøbsaftaler over 100.000 kr. skal registreres i Rigspolitiets kontraktdatabase.

Du kan læse Rigspolitiets analyse og tiltag til at sikre overholdelse af udbudsreglerne herunder. 

Du kan læse Rigspolitiets redegørelse samt Kammeradvokatens vurdering ved at klikke her.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.