Skip to main content

Mindre fald i trygheden og tilliden

Pressemeddelelse   •   Feb 26, 2018 09:01 CET

I Danmark er tilliden til politiet generelt høj. Danskernes grad af tryghed er dog faldet det seneste år, og det samme gør sig gældende for den tillid, de nærer til politiet. Det viser politiets Tryghedsundersøgelse for 2017, der for femte år i træk måler borgernes tryghed og tillid til politiet.

I 2017 er danskernes tryghed faldet. Således er andelen af borgere i Danmark, der føler sig trygge, er 85,7 procent. I 2016 lå den på 89,1 procent.

"Det er selvfølgelig ærgerligt, at trygheden falder. Faldet skal blandt andet ses i lyset af, at 2017 har været et år med bandekonflikter, der har fået massiv omtale i medierne. Konflikter som har gjort, at vi har måtte prioritere i opgaverne og flytte ressourcer mellem politikredsene," siger rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg.

Tilliden til politiet går på landsplan også en smule tilbage. 79,2 procent svarer i den seneste tryghedsundersøgelse, at de har tillid til politiet, mens det i 2016 var 81,1 procent.

"Vi tager målingen alvorligt og arbejder løbende på at vende udviklingen ved at være faste og vedholdende i vores indsatser. Den nære tryghed vil vi prioritere i endnu højere grad, også i dele af landet der ikke er plaget af alvorlig kriminalitet. Samtidig har vi nu fået langt de fleste betjente tilbage til deres hjemlige kredse, og vi forventer i løbet af 2018 at få mange nyuddannede betjente på gaden. Det betyder, at vi fremadrettet får bedre mulighed for at prioritere den nære, synlige og tryghedsskabende indsats," tilføjer Jens Henrik Højbjerg.

Trygheden falder i SUB-områder, men tilliden til politiet er fortsat intakt
I de fem år politiet har målt på tryghed og tillid til politiet, har beboerne i de særligt udsatte boligområder hvert år givet udtryk for lavere tryghed end resten af befolkningen. Det samme gør sig gældende i den seneste undersøgelse, hvor SUB-områderne fra 2016 sammenlignes med SUB-områderne i 2017. Undersøgelsen viser, at det i 2017 er 64,3 procent, der føler sig trygge. I 2016 var tallet 72 procent. I 7 ud af 25 sub-områder er trygheden faldet i 2017.

Samtidig har der dog ikke været et signifikant fald i tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder samlet set. 77 procent nærer tillid til politiet. Det glæder fungerende politiinspektør hos det Nationale Forebyggelsescenter, Tenna Wilbert:

"Det er positivt, at beboerne i de udsatte boligområder stadig har høj grad af tillid til politiet, i en tid hvor trygheden falder meget. Det er dog vigtigt, at vi fortsætter samarbejdet med de lokale aktører i områderne for på den måde at skabe gode, holdbare løsninger på lokale udfordringer og udvikle trygheden og tilliden til politiet. Som noget nyt vil man i 2018 for eksempel i mange udsatte områder begynde at se civile forebyggere i gadebilledet, som sammen med politifolk vil bidrage til at styrke den borgernære forebyggelse til gavn for beboerne i områderne," siger hun.

Om Politiets Tryghedsundersøgelse
Tryghedsundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, i de 25 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer og i de 12 politikredse.

Rapporten er baseret på mere end 11.000 besvarelser, som er indsamlet fra juni til oktober 2017.

Tryghedsundersøgelsen indgår i det analysegrundlag, der er med til at forme den kriminalitetsforebyggende indsats nationalt og i de enkelte kredse, herunder i de særligt udsatte boligområder. De særligt udsatte boligområder fastlægges en gang årligt. Det er områder, de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.