Skip to main content

Ny struktur i politikredsen

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2017 13:00 CET

En ny struktur hos Syd- og Sønderjyllands Politi skal sikre, at borgerne også i fremtiden har et politi, der er stærkt og slagkraftigt nok til at matche en ny virkelighed med en anderledes og mere kompliceret kriminalitet, med nye opgaver i forhold til terror og grænsekontrol.

Opgaverne vil også fremover ændre sig hele tiden og i et hurtigere tempo.

For at sikre tryghed for borgerne skal politikredsen kunne stille op med et stærkt politi, som er de rigtige steder med de rette kompetencer. Samtidig skal organisationen i sin struktur være fleksibel og klar til at ændre sig i takt med de nye krav.

Rammerne for opgaveløsningen er sat i den flerårsaftale, som er indgået af Folketinget.

På den baggrund har politikredsens øverste ledere arbejdet med flere forskellige modeller for, hvordan vi imødekommer kravene bedst muligt og udnytter vores ressourcer så optimalt, som vi overhovedet kan.

Det har været et stort og kompliceret puslespil. Modellerne har skullet nøje gennemgås for, om de også matcher økonomi, mandskab og politiets processer omkring sagerne.

Rigspolitiet har nu godkendt den model, som politikredsen efter planen vil være organiseret efter fra starten af 2018.

Kommunernes ledelser er blevet orienterede om den nye model. Det samme er alle politikredsens ledere, samarbejdsudvalget og medarbejderne.

Sådan ser den nye struktur overordnet ud

Den nye struktur betyder, at vi samler den lokale sagsbehandling og efterforskning på tre områdecentre, så vi bedre og mere effektivt kan håndtere de nye opgaver. Vi prioriterer fortsat nærhed til borgerne og responstiden, hvorfor vi derfor også med den nye struktur vil køre patruljer ud fra alle de nuværende lokalstationer, dog med undtagelse af Ribe, der betjenes af beredskabet i Esbjerg. I dag sker det allerede i nattetimerne. Der vil således fortsat være politimæssig tilstedeværelse på lokalstationerne med mulighed for borgerbetjening, ligesom der vil være lokale forebyggelsesmedarbejdere. Det gælder også i Ribe.

Der bliver ikke skåret ned i antallet af patruljer, som kører rundt og dækker politikredsen. På nogle tidspunkter af døgnet bliver dækningen endda bedre. Det vil sige, at der er fuldt fokus på responstiden og på så hurtigt som muligt at være ude bos borgerne, når de har brug for politiet.

Lokalpolitistationerne samles samarbejdsmæssigt i tre områder: Nordvest, som dækker Varde, Fanø og Esbjerg kommune. Nordøst, som dækker Haderslev og Vejen kommune og Syd, som dækker Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune.

Område Nordvest

Esbjerg bevarer sin status som hovedstation for hele politikredsen. Her er Vagtcentralen og Servicecentret, den nordlige del af Hundeafdelingen, den centrale efterforskning, Anklagemyndigheden, stabsfunktionerne og kredsens øverste ledelse placeret. Patruljerne kører fortsat ud fra Esbjerg, ligesom borgerbetjening og forebyggelse bevares. Det nye er, at man her samler hele område Nordvests sagsbehandling og efterforskning.

I Ribe bevares borgerbetjening og forebyggelse. Esbjerg Kommune er den eneste kommune, hvor man i samme kommune i øjeblikket har to lokalstationer med flere identiske funktioner.

Varde bevarer borgerbetjening og forebyggelse, og her kører patruljerne også fortsat ud fra stationen. Desuden flyttes kredsens nordlige del af færdselspolitiet til Varde.

Område Nordøst

I Vejen vil der fortsat være borgerbetjening og forebyggelse. Der vil også fortsat køre patruljer ud fra stationen. Stationen tilføres desuden en specialfunktion. Hvilken er endnu ikke afgjort.

I Haderslev samles områdets lokale efterforskning og sagscenter. Også her vil der være borgerbetjening og forebyggelse. Patruljerne kører fortsat ud fra stationen.

Område Syd

I Sønderborg samles den lokale efterforskning og sagscentret. Herfra kører der patruljer ud, og der er også borgerbetjening og forebyggelse på stationen.

I Aabenraa kører der fortsat patruljer ud fra stationen. Der er borgerbetjening samt forebyggelse, og den sydlige del af kredsens hundeafdeling samt færdselsafdeling forbliver i Aabenraa.

I Tønder bevares borgerbetjeningen og forebyggelse. Patruljerne kører fortsat ud fra stationen. Stationen tilføres også en specialfunktion. Hvilken er endnu ikke afgjort.

UKA

Rammerne for Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA) er endnu ikke afklaret. Dog er det sikkert, at UKA tilføres flere medarbejdere, der skal arbejde med og i det grænsenære område. Det betyder, at der vil blive yderligere patruljer og kontroller i området.

Nær- og landpoliti

En analyse af det eksisterende nær- og landpoliti skal danne grundlag for, hvad der skal ske på den del. Det bliver således afgjort på et senere tidspunkt.

Det har tidligere fremgået i pressen, at politikredsen oprindeligt havde lagt op til, at politistationerne i Tønder og Aabenraa skulle lukke som et led i strukturomlægningen, lige som pressen også har bragt fremtiden for politistationen i Varde i spil. Syd- og Sønderjyllands Politi skal dog i denne sammenhæng understrege, at der har været tale om rene spekulationer fra pressens side, der ikke har haft hold i virkeligheden.

Tryghed for borgere og medarbejdere

- Vi har haft borgernes tryghed og behov i fokus i hele processen, og det vil vi også have fremover, siger politidirektør Jørgen Meyer.

- Vi har derfor også prioriteret at fortsætte med at køre ud med patruljerne lokalt for at sikre responstiden til borgerne.

Syd- og Sønderjyllands Politi lå i 2015 blandt landets bedste kredse, når det gælder produktionsniveau og høj sigtelsesprocent. Politikredsen venter også at have fastholdt udviklingen, når tallene bliver gjort op for 2016. Og tilsvarende er det også målet med den nye struktur, at den skal understøtte den positive tendens.

- Vi kommer til at centralisere en del af vores sagsbehandling og efterforskning, når det gælder de mere omfattende og ressourcekrævende sager, uden at vi går på kompromis med, at politiet også skal være synlige i gadebilledet og kunne servicere borgerne lokalt, pointerer Jørgen Meyer.

For en del medarbejdere medfører den nye struktur ikke nogen ændringer af hverken arbejdssted eller indhold i deres stilling. For de direkte berørte er der lagt en plan for bemandingsprocessen, så det sikres, at politikredsen har de rette kompetencer de rigtige steder. Der vil så vidt muligt også blive taget hensyn til, at alle kommer til at sidde i de funktioner, hvor de helst vil være.

For de administrative medarbejdere er udgangspunktet, at alle fortsætter i deres nuværende stillinger. Dog med undtagelse af de, hvis nuværende stilling nedlægges. Der vil blive opslået en række nye stillinger, som alle administrative medarbejdere kan søge.

Bemandingsprocessen vil komme til at løbe over det meste af 2017 og forventes afsluttet efter sommerferien.

På ledersiden skal det sikres, at den nye organisation har de rette kompetencer alle steder. Lederne vil derfor blive udpeget.

I den kommende tid vil der være møder lokalt, hvor medarbejderne bliver orienteret mere detaljeret, ligesom arbejdet med at finde de præcise løsninger på opgaverne bliver sat i gang.

- Vores vision er et stærkt politi de rigtige steder og med de rette kompetencer. Jeg glæder mig meget til, at vi kommer i gang med arbejdet med at finde de konkrete løsninger på opgaverne i den nye struktur, siger politidirektør Jørgen Meyer.

Hvis medier ønsker yderligere kommentarer fra kredsens ledelse til planen, bedes man kontakte Kommunikationsenheden på pressetelefon 56 42 25 04.

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med hovedstation i Esbjerg og lokalstationer i Haderslev, Ribe, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.