Skip to main content

Et mere fleksibelt, robust og fagligt stærkere Sydøstjyllands Politi

Nyhed   •   Jan 30, 2017 07:49 CET

Efter måneders forberedelse sætter Sydøstjyllands Politi sin nye organisation i drift den 1. februar 2017. Organisationsændringen er affødt af et behov for at tilpasse opgaveløsningen internt i Sydøstjyllands Politi til de nye vilkår for politiet i omverdenen. Nye kriminalitetsformer, truslen om terror og den nuværende og den kommende mere permanente indsats i grænseområder, har nødvendiggjort omprioriteringer i ressourceanvendelsen på tværs af politiet og udvikling i arbejdsmetoder og styring af den samlede politiindsats.

"Verden forandrer sig, og med forandringerne kommer der nye udfordringer og krav til et godt og tidssvarende politi" udtaler politidirektør i Sydøstjyllands Politi Jørgen Abrahamsen. Vi har som ansvarlig offentlig myndighed taget konsekvenserne af udviklingen i vores omverden og har gennem længere tid arbejdet med at udvikle en ny organisering, der vil være bedre til at møde udfordringerne. Vores hidtidige organisering med afsæt i lokalpoliti har tjent os og borgerne godt, men slår ikke længere til. Det er udtryk for rettidig omhu, at vi nu forandrer os, selvom forandringer jo altid indledningsvist giver lidt usikkerhed både internt og eksternt, og det er noget bøvl, mens det står på" uddyber Jørgen Abrahamsen.

Omorganiseringen er dog ikke noget, man som borger i Sydøstjyllands Politikreds vil mærke noget til i den direkte borgerbetjening. Henvendelser til Sydøstjyllands Politi vil stadigt ske til 114, hvor det kredsdækkende Servicecenter fortsat vil modtage anmeldelser, vejlede og servicere borgerne. Også patruljerne, der udgør den umiddelbare primære operative borgerbetjening, vil fortsat være styret fra den ligeledes kredsdækkende vagtcentral, sådan som det har været tilfældet i snart 10 år.

Personlige henvendelser vil også efter den 1. februar 2017 kunne ske til alle de hidtidige ekspeditioner, herunder til landpolitiet, da alle nuværende 17 landbetjente fortsat vil varetage deres opgaver i lokalsamfundene.

Organisationsændringerne er vendt mod den interne varetagelse af opgaverne, så Sydøstjyllands Politi også fremover kan levere god og målrettet politibetjening, tidssvarende og effektiv efterforskning samt anklagervirksomhed, der sikrer legalitet og afgørelser med kvalitet.

"Vi fokuserer i den nye organisering på faglighed, fleksibilitet og robusthed. Vi skal indrette os, så vi effektivt bruger de ressourcer, vi som politikreds har fået tildelt til at møde morgendagen med" fortæller chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen. Han tilføjer: "Vi er meget tilfredse med de løsninger, vi har arbejdet os frem til. Vi tror på, at vi fra den 1. februar er fremtidssikrede som et godt politi – for nu. Forandringer i vores organisering, må vi nok sige er en proces, der aldrig hører op. Vores omverden, og dermed de opgaver og udfordringer vi skal løse, bliver næppe ved med at være de samme, heller ikke fremover."

Den nye organisering af politistyrken af Sydøstjyllands Politi bygger på tre fagligt orienterede centre.

Hensigten med den ændrede organisering er at styrke fagligheden, målrette og fokusere den politifaglige indsats og derigennem at understøtte en effektiv anvendelse af den samlede politiressource, som Sydøstjyllands Politi har til rådighed fremover.

Der opereres fremover med et kredsdækkende Efterforskningscenter, et kredsdækkende Patruljecenter og et ligeledes kredsdækkende Beredskabscenter. I spidsen for hvert center vil der være en politiinspektør. Lederen af Efterforskningscentret bliver den 59 årige Steen Edeling, der hidtil har været leder af Specialefterforskning. Den nuværende leder af Politistaben politiinspektør Michael Weiss, 54 år, overtager ledelsen af Patruljecentret og den 55 årige politiinspektør Morten Anker Jensen fortsætter som leder af det kommende Beredskabscenter.

Beredskabscentret omfatter Vagtcentralen, Servicecentret, Indsats- og Efterforskningsledelse, og den daglige ledelse varetages af vicepolitiinspektør Peter Thaysen, der kommer fra stillingen som leder af lokalpolitiet i Horsens. I Beredskabscentret er også politikredsens Hunde- og Færdselscenter placeret. Centret vil fremover blive ledet af en vicepolitiinspektør under politiinspektør Beredskab, og valget er faldet på den hidtidige leder af lokalpolitiet i Kolding Verner Pedersen.

Udover de nævnte funktioner omfatter Beredskabscentret også to stabe direkte under politiinspektøren for Beredskabet, kaldet PLAN og Central Visitation og Kvalitet. I PLAN varetages planlægningsopgaver, operative uddannelsesopgaver m.v. stort set som hidtil, mens Central Visitation og Kvalitet er en nyskabelse. I denne nye afdeling vil i hovedsagen alle anmeldelser fremover blive ensartet visiteret, og eventuel indledende microsagsbehandling vil blive foretaget hurtigt efter anmeldelsen, hvor dette kan berige og fremskynde hurtig og effektiv efterfølgende sagsbehandling i centrene. Central Visitation og Kvalitet vil også fremover have ansvaret for den samlede sagsporteføljes fordeling til den resterende politiorganisation og derigennem bidrage til et effektivt sagsflow, hvor ressourcer, kompetencer og opgaver ses i et helhedsperspektiv for hele politikredsen. Endeligt skal afdelingen beskæftige sig med organisatorisk læring indenfor sagsbehandling. Formålet med den nye afdeling er altså at sikre en effektiv anvendelse af de samlede politiressourcer i Sydøstjyllands Politi under de nye vilkår til gavn for politikredsens borgere. Hele Beredskabscentret får hjemme i Horsens på hovedstationen, undtaget Hunde- og Færdselscentret, der forbliver i Vejle.

Det kommende Patruljecenter placeres decentralt i h.h.v. Kolding, Vejle og Horsens, og de decentrale centre ledes under politiinspektør Patruljecenter af tre vicepolitiinspektører. I Patruljecenter Syd i Kolding, der dækker Fredericia og Kolding kommuner, bliver det den hidtidige leder af Hunde- og Færdselsafdelingen Finn Ellesgaard Nielsen. Patruljecenter Syd vil også have en del af personalet placeret i politibygningen i Fredericia, herunder udkørende patruljer.

Patruljecenter Midt får den nuværende leder af lokalpolitiet i Vejle vicepolitiinspektør Frede Nissen som leder. Patruljecenter Midt dækker Vejle og Billund kommuner, og der vil også fremover være politipersonale i Billund, ligesom Patruljecenter Midt har ansvaret for Lufthavnssektionen, der varetager alle opgaver relateret til grænsen i Billund Lufthavn.

Patruljecenter Nord, der placeres i Horsens, dækker Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner. Der vil være politipersonale i Skanderborg, og landpolitiet i Hedensted opretholdes. Vicepolitiinspektøren her bliver Andreas Bryld Hansen, der kommer fra stillingen som leder af lokalpolitiet i Skanderborg.

Opgaverne i Patruljecentret er patruljevirksomhed under daglig disponering af Vagtcentralen, ekspeditioner, forebyggelse, korterevarende sagsbehandling og transporter af frihedsberøvede samt besøg hos samme. Landpolitiet hører også til i Patruljecentrene. Opgaverne i Patruljecentret skal fremover varetages fleksibelt af medarbejderne i centret; der vil således ikke være opdeling internt i centret i de, der kører patrulje og de, der sagsbehandler, kører transporter m.v. Organiseringsmodellen skal fremtidssikre en fleksibel og robust organisering med en bredere faglig styrke hos hver enkelt medarbejder.

Efterforskningscentret placeres også decentralt i Sydøstjyllands Politis nuværende bygninger, og der vil være tre vicepolitiinspektører under politiinspektør Efterforskningscenter. Efterforskningscenter Nord får hjemme i Horsens, med en mindre del placeret i Skanderborg, der skal arbejde proaktivt og i hele politikredsen med indbrudskriminalitet. Leder af Efterforskningscenter Nord bliver vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, der tidligere har været leder af lokalpolitiet i Horsens, og som efter en periode hos Østjyllands Politi nu er tilbage i Sydøstjyllands Politi. Efterforskningscenter Midt skal bo på politistationen i Vejle, og vicepolitiinspektøren bliver Carsten Thostrup, der hidtil har været leder af Specialefterforskning. I Efterforskningscenter Midt er en kredsdækkende sektion for IT efterforskning og en sektion for økonomisk kriminalitet integrerede dele af opgaveporteføljen. I Efterforskningscenter Syd tiltræder den nuværende leder af lokalpolitiet i Fredericia vicepolitiinspektør Peter Balsgaard Nielsen, og centret har politikredsens operative specialafdeling inkorporeret og placeret i Kolding.

Det kommende Efterforskningscenter vil fremover stå for den største del af straffesagsefterforskningen i politikredsen, og alle arrestantsager placeres da også som følge heraf i centret. Også i Efterforskningscentret vil medarbejderne arbejde fleksibelt med opgaverne, så fagligheden udbygges, og fleksibilitet og robusthed styrkes. Organisationsmodellen sikrer et stærkt fagligt fokus på efterforskningsdisciplinerne, hvilket er helt nødvendigt i det nuværende kriminalitetsbillede.

I forbindelse med organisationsændringen overtager politikredsens administrative stabe en del opgaver fra politiuddannede ansatte, ligesom der er gennemført opgaveglidning til nyansatte civile medarbejdere fx til at varetage Automatisk Trafikkontrol. Også Anklagemyndigheden får nye og udvidede opgaver i forbindelse med omorganiseringen af Sydøstjyllands Politi, da efterbehandlingen af straffesager fremover i højere grad vil ske der. En række opgaver er også blevet centraliseret på tværs af alle landets politikredse og fx samlet i to administrative centre i h.h.v. Holstebro og Taastrup. Alle disse forandringer har til formål at frigive så mange politiuddannede medarbejdere til den politifaglige kerneopgave som muligt.

Politidirektør Jørgen Abrahamsen oplyser: "Vi har arbejdet sammen med medarbejdere, ledere, tillidsfolk og med kommunerne i Kredsrådet om de løsninger vi har valgt. Jeg er meget tilfreds med det gode samarbejde og den store energi og ansvarlighed, som alle involverede har lagt for dagen i processen. Og nu glæder vi os altså efter måneders arbejde bare til at komme i gang!"

Kontaktpunkt for medier i anledning af denne nyhed er Kommunikationsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi.